Terugblik Jeugd en Gezin netwerksymposium ‘Je staat er niet alleen voor’

Workshop netwerksymposium JenG 14okt2022 1 grote zaal.jpg
Auteur_Ronald.png
Door Ronald Buitenhuis op 24 oktober 2022 om 14:00

Terugblik Jeugd en Gezin netwerksymposium ‘Je staat er niet alleen voor’

Onder het motto ‘Je staat er niet alleen voor’ kwamen op vrijdag 14 oktober 2022 ruim zeventig bevlogen ChristenUnie-leden bij elkaar in Nijkerk voor een symposium van het Themanetwerk Jeugd en Gezin. Naast een stevig inhoudelijk programma, was er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en daarvan werd door de aanwezigen volop gebruik gemaakt.

Onder het motto ‘Je staat er niet alleen voor’ kwamen op vrijdag 14 oktober 2022 ruim zeventig bevlogen ChristenUnie-leden bij elkaar in Nijkerk voor een symposium van het Themanetwerk Jeugd en Gezin. Naast een stevig inhoudelijk programma, was er ook ruimte om elkaar te ontmoeten en daarvan werd door de aanwezigen volop gebruik gemaakt.

Na een opening door Trineke Palm, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, legde Gerrit van den Berg uit dat de ChristenUnie de inspiratie, kennis en ervaring van de achterban graag wil benutten voor zowel het werk in de Tweede en Eerste Kamer als ook voor de vele gemeentebestuurders op het terrein van Jeugd en Gezin. Met een symbolische overhandiging van de beginselverklaring van de ChristenUnie en een pen in de huisstijl, werd de kerngroep van het Themanetwerk Jeugd en Gezin voorgesteld aan de aanwezigen. De kerngroep coördineert het netwerk en wil een brug vormen tussen de achterban en de politici van de ChristenUnie.

Na een korte speech van Tweede Kamerlid Don Ceder, trakteerde Bert Wienen ons op zijn kritische blik op de hedendaagse prestatiesamenleving, waarin ieder individu zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar geluk. Bert hield een stevig en overtuigend pleidooi om bij opvoeding en onderwijs niet meer uit te gaan van economische principes, met toetsen en elke keer weer een hogere lat; maar riep op in plaats daarvan kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen tot gemeenschapsmensen. Want juist als het soms tegenzit – wat in ieders leven er gewoon bij hoort – moet je er voor elkaar willen zijn: je staat er niet alleen voor!

In twee praktijkvoorbeelden werd dit vervolgens ook heel mooi geïllustreerd. Wiljon de Jonge en Arjanne Wassens, twee medewerkers van Stichting Present uit Amersfoort, vertelden over hun gezinsgerichte Homies project. En Jerry Buitendijk van Sport Support vertelde hoe immens veel sport kan betekenen voor jongeren, óók of misschien juist als ze in de knel zitten. Ze halen een diploma, terwijl ze dat niet meer hadden verwacht en er opent zich een nieuwe toekomst.

Deelsessies
Vervolgens mochten we in de benen. We verspreidden ons in vijf groepen over het gebouw om in deelsessies met elkaar de verdieping te zoeken over: vertrouwen en imperfectie, de pedagogische taak van de maatschappij, de verbinding tussen formele en informele hulp, gedwongen jeugdhulp en over de grens van 18 jaar. 

Het bonte netwerk van onder meer hulpverleners, bestuurders, medewerkers van gezinshuizen, beleidsmakers, raadsleden en wethouders ging enthousiast met elkaar in gesprek over goed jeugd- en gezinsbeleid vanuit christelijk-sociaal perspectief. In alle deelsessies werd gesproken over de problemen in de maatschappij als het gaat om jeugd en gezin. Uit de terugkoppeling kwamen diverse rode draden: we zien een maatschappij met een te hoge prestatie- en werkdruk, waarin het streven naar perfectie leidt tot hoge administratiedruk en een hang naar het denken in systemen. De leden pleitten voor een fundamentele verandering in het denken, te beginnen met een breed maatschappelijk debat over hoe we kijken naar ouderschap, opvoeden en opgroeien. Vaak werd ook gewezen op het belang van taal. In een term als ‘effectieve zorg’ klinkt bijvoorbeeld te weinig de ‘relatie’ door. En een term als ‘preventie’ veronderstelt dat er later problemen komen. Veel deelnemers spraken over het belang van meer aandacht voor relaties in alle aspecten van onze maatschappij. Hierbij enkele inspirerende citaten van deze middag:

     ‘It takes a relation to raise a child’

     ‘Laten we het onzekere voor het zekere nemen’ (over meer ruimte voor de gewone risico's en de imperfectie van het leven)

     ‘Moeten we ouders wel stimuleren om meer te werken?’

     ‘Meer steun voor jongvolwassenen aan het begin van hun volwassen leven.’

     ‘Voorkomen van echtscheidingen betekent voorkomen van uithuisplaatsingen’.

Pizza's!
Van praten kun je flink trek krijgen. Daarom was het heel fijn dat de jongeren van "Catering de Buurjongens" ons trakteerden op pizza's! Dit cateringbedrijfje is met hulp van Youth for Christ opgezet, zo lichte Rick van der Molen toe. Alle deelnemers konden naar buiten voor de pizza's en dat was gelijk ook een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar.

20221014 Foodtruck


Slotwoorden
Ter afsluiting van het symposium reflecteerden Maarten van Ooijen (Staatssecretaris van VWS), Leon Meijer (Wethouder te Ede) en Don Ceder (Tweede Kamerlid) op wat zij van deze middag meenamen. Ze spraken alledrie de urgentie uit om een helder verhaal namens de ChristenUnie uit te dragen over het thema Jeugd en Gezin. En de inspiratie en inbreng vanuit de leden wordt daarbij heel graag gehoord.

De opbrengst van dit symposium biedt een mooie, veelkleurige basis om aan de slag te gaan met een sociaal-christelijke visie op het thema Jeugd en Gezin waarin een ander geluid doorklinkt. Een concrete volgende stap hierin is de deelsessie over Jeugd en Gezin die de kerngroep mag verzorgen op het congres op 26 november 2022.

Het symposium vormde een veelbelovende aftrap voor het themanetwerk Jeugd en Gezin. Daar zijn we heel dankbaar voor!
Als kerngroep willen we ons graag inzetten voor een actief en inspirerend netwerk. Wil je daaraan meedoen? Je kunt je aanmelden voor dit netwerk via www.christenunie.nl/netwerken/jeugd-en-gezin.

Het themanetwerk Jeugd en Gezin heeft een eigen ‘community’ op de site van de ChristenUnie. Dat is de digitale omgeving voor leden van het ChristenUnie themanetwerk Jeugd en Gezin, waarin we met elkaar informatie, opvattingen, kennis en tips uitwisselen: www.christenunie.nl/community-themanetwerk-jeugd-en-gezin.

Workshop netwerksymposium JenG 14okt2022 6 grote zaal met politici

Workshop netwerksymposium JenG 14okt2022 4 workshop

Workshop netwerksymposium JenG 14okt2022 1 grote zaal

Deel dit bericht

Labels: ,