Wat doet dit kabinet voor chronisch zieken en gehandicapten? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet dit kabinet voor chronisch zieken en gehandicapten? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om de stapeling van zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten tegen te gaan. Ten eerste wordt het verplichte eigen risico de komende kabinetsperiode bevroren op 385 euro, waar het anders zou stijgen tot 460 euro in 2021. Dit leidt in eerste instantie tot een hogere zorgpremie, maar mensen met een laag komen worden hiervoor gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Bovendien gaat het kabinet de stijging van de zorgpremie zoveel mogelijk tegen door nieuwe hoofdlijnenakkoorden te sluiten en maatregelen te nemen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen.

Ten tweede komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. Dit betekent een forse verlaging voor veel huishoudens ten opzichte van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die nu van toepassing is. Ten derde worden de eigen bijdragen in de Wlz ook verlaagd, onder meer door de vermogeninkomensbijtelling te verlagen naar 4%. Ten vierde worden de eigen betalingen voor geneesmiddelen gemaximeerd op 250 euro per jaar. Met deze maatregelen komt het kabinet de mensen die hun eigen risico volmaken en daarnaast ook eigen bijdragen voor zorg en geneesmiddelen moeten betalen tegemoet.

De ChristenUnie heeft zich altijd ingezet voor een plafond in de zorgkosten die mensen moeten betalen, omdat de stapelingen van eigen bijdragen in de zorg ervoor zorgt dat chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben. De ChristenUnie is dan ook blij met de maatregelen die het kabinet neemt om deze stapeling tegen te gaan.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.