Pensioengat bij arbeidsongeschiktheid

Als u een private arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten die slechts uitkeert tot uw 65e levensjaar, dan bestaat het risico op een inkomenshiaat. Want als u arbeidsongeschikt raakt, zal er een gat ontstaan tussen het einde van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering en het ingaan van uw AOW-uitkering. Over dit probleem is al regelmatig gesproken in de Tweede Kamer en de ChristenUnie heeft zich ook telkens hard gemaakt om hier een adequate oplossing voor te realiseren. Er is inmiddels een overbruggingsuitkering AOW gerealiseerd. Het ministerie van SZW schrijft daarover het volgende: “Mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering kregen uit een private arbeidsongeschiktheidsuitkering die eindigt op 65 jaar, kunnen een beroep doen op de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR), als zij voldoen aan de voorwaarden. Bij het tot stand komen van de OBR heeft het kabinet er voor gekozen om deze groep ook onder de OBR te laten vallen, omdat zij zich in een vergelijkbare situatie bevinden als mensen waarvan de VUT eindigt op 65-jarige leeftijd.”

Overigens lopen de meeste uitkeringen, zoals de WW-uitkering en de WIA-uitkering wel gewoon door tot aan de AOW-leeftijd. Dus het probleem gaat specifiek over (aanvullende) private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die slechts een looptijd heeft tot het 65e levensjaar.

Er is vanuit de Tweede Kamer en vanuit het kabinet stevig bij verzekeraars op aangedrongen om een oplossing aan klanten te bieden voor het inkomenshiaat dat kan ontstaan als een uitkering slechts tot 65-jarige leeftijd loopt. Het gaat natuurlijk om een private verzekeringsovereenkomst, dus daar kan van overheidswege niet eenvoudig in worden geïntervenieerd. Inmiddels hebben de meeste verzekeraars maatregelen genomen om hun klanten een oplossing te bieden, zodat een inkomenshiaat bij arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen. Het is raadzaam om (voor zover dat nog mogelijk is in uw situatie) hierover een regeling te treffen met de verzekeraar.