Algemene Beschouwingen begroting 2019

Vuurtoren Katwijk.jpgzaterdag 01 december 2018 21:07

Fractievoorzitter Ton de Vries heeft de volgende Algemene Beschouwingen namens de ChristenUnie uitgesproken bij de behandeling van de begroting 2019 op 8 november 2018.

Algemene Beschouwingen ChristenUnie bij de begroting 2019

Deze maand is het Katwijk van Oranje en komende zaterdag herdenken wij hier de omgekomen zeelieden tijdens WO1. Ze herinneren ons aan tijden van oorlog en het leed dat mensen elkaar aandoen. Ook vandaag leven mensen in spanning en afwachting, in de wereld en in onze buurt. Zoeken een veilige plaats in een kerk…

De Algemene Beschouwingen gaan over de financiën van onze gemeente in 2019 en volgende jaren. Ze gaan natuurlijk vooral over waar wij staan en waar wij, graag met elkaar, naar toe willen. Dat is veel meer dan het beschikbaar stellen van financiën in de vorm van een begroting. Geld is een middel en geen doel!

Werken aan de toekomst van Katwijk zien wij als door God gegeven verantwoordelijkheid en zo kent u de ChristenUnie ook wel. Wij werken, samen met u, graag aan een gezond Katwijk, in meerdere opzichten. Bij het werken aan beleidsstukken als een Omgevingsvisie en een Maatschappelijke Agenda, met burgers, organisaties en bedrijven, moet het gezonde Katwijk voor alle inwoners van onze gemeente het doel zijn.

Werken aan de toekomst maakt bescheiden. De toekomst ligt in Gods hand, al is daarmee onze verantwoordelijkheid niet voorbij, maar begint daar juist. Verantwoordelijkheid voor gezonde financiën, maar juist ook voor het sterker maken van het samen leven van mensen, voor het omzien naar kwetsbaren, voor een schonere leefomgeving en een economie die grondstoffen en materialen niet verspilt maar hergebruikt. Dat gaat ons allemaal aan! Het Klimaatakkoord gaat ook Katwijk niet voorbij en zal financiële offers vragen. Dat geldt ook voor de huisvesting van onze scholen, renovatie of nieuwbouw.

Zorg mag wat kosten

De kosten in de zorg zijn nog lang niet beheersbaar. De efficiëntie die het brengen van zorg dichter bij mensen moest opleveren, blijkt verder weg dan het wensdenken had ingeschat. Met name jeugdzorg levert ons gaten in de begroting. En zorg moet geleverd worden. ‘Goede zorg mag wat kosten’, heeft de ChristenUnie steeds verdedigd. Daarom is belastingverhoging met het oog op een verantwoorde meerjarenbegroting noodzakelijk.

Katwijk is aan het onderzoeken hoe de toegang tot het sociaal domein kan worden verbeterd en daarbij staan wij behoorlijk onder tijdsdruk. Dan is het toch ook redelijk dat er landelijk geld wordt vrijgemaakt om het proces van transformatie eerst maar eens meer tijd te geven? Katwijk en andere gemeenten kunnen nu de gaten proberen te dichten, in de hoop op betere tijden. Maar het kan niet gezond worden genoemd, dat de uitkering van het rijk voor zorgtaken de kosten ervan steeds minder dekt. Dat kunnen wij met onze beperkte eigen belastingcapaciteit nooit blijvend opvangen. Het is zaak dat gemeenten hierin samen optrekken.

De ChristenUnie tekende dit voorjaar met een aantal zorgpartners het actieplan ‘Waardig ouder worden’. Het kabinet maakt voor ouderenbeleid extra geld vrij. Eenzaamheid is een probleem dat blijvend aandacht vraagt van gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties. Het Welzijnskwartier heeft met lokale organisaties nagedacht over ‘Katwijk sterk’. Wat is het vervolg dat wij hier als gemeente aan geven?

Wij maken ons zorgen over de groeiende tegenstellingen in onze maatschappij, over de verruwing ook. Richting politiek komt dat tot uiting in het zich minder of helemaal niet vertegenwoordigd voelen. Een gevoel van onvrede, vervreemding ook, leeft breed in onze samenleving.

Wat kan Katwijk meer doen om inwoners werkelijk te betrekken bij hun omgeving? De gemeente heeft burgerparticipatie de laatste jaren bewust versterkt en beleidsmatig ingezet op talloze onderwerpen. Het idee bij burgers blijft terugkomen dat alles toch al vastligt, zelfs bij totaal niet uitgewerkte planvorming. Het imago van participatie is – ongetwijfeld historisch belast – voor verbetering vatbaar. Hoe gaat het ‘uitbouwen van participatie’ vorm krijgen in 2019 e.v.? Er is meer nodig dan het door ontwikkelen van online participatie.

Als het om verkeersveiligheid gaat, zien wij tot onze tevredenheid het voornemen goa’s in te zetten bij gevaarlijke situaties. Gaat dit ook gelden voor handhaving op snelheid? Wordt de bevoegdheid hiervan wettelijk geregeld?

Fiets streepje voor

Fietsers, en in hun bandenspoor voetgangers, krijgen een streepje voor bij de verkeersontwikkelingen. We gaan zelfs ontwerpen vanuit de fiets en de voetganger. Klinkt goed, vindt de ChristenUnie, maar wat stelt het college zich daarbij voor? Gaan we alleen naar verbetering van fietsroutes kijken? We gaan ook werken aan verbetering van de overstap naar het OV voor fietsers. Wij willen meegeven direct de bereikbaarheid voor voetgangers en automobilisten mee te nemen? Dat stimuleert gebruikmaking van het OV.

Evaluatie van het parkeerbeleid mag wat ons betreft leiden tot hogere tarieven voor gebruikers, niet voor bewonersvergunningen. De parkeeropbrengsten gebruiken voor versterking van voorzieningen voor voetgangers en fietsers, en voor groen rondom parkeervoorzieningen heeft onze instemming. Ook voor ons zijn omwille van parkeerproblemen en handhaving de opties rond betaald parkeren op zondag bespreekbaar. Het betrekken van onze inwoners bij deze beleidsverandering mag niet vergeten worden.

Het onderwijs aan onze kinderen verdient goede, schone schoolgebouwen in een groene omgeving. Goed dat daar in het coalitieakkoord ruimte voor is gemaakt, er is veel geld nodig de komende jaren. Naar de lokale onderwijsvisie ziet onze fractie uit. De in het coalitieakkoord opgenomen ambitie die ook aandacht heeft voor passend onderwijs en aansluiting op de jeugdzorg, belooft wat. Zeker als deze tot stand komt in samenwerking met scholen, ouders en verenigingen.

Voor onze sportaccommodaties ondersteunen wij het voornemen om vraag en aanbod voor binnensport in kaart te brengen. Vanzelfsprekend in nauw contact met de vele sportverenigingen die Katwijk rijk is. Wat ons betreft moet ook het onderwijs hierin als gebruiker betrokken worden. Wat betreft de buitensport zijn de accommodaties op orde, maar maken wij ons zorgen over het vandalisme en ongewenst verblijf rond de sportparken. Over de onverkwikkelijke situatie op Middelmors hebben wij samen met het CDA vragen gesteld, een oplossing is er nog niet. Inmiddels melden ook andere sportverenigingen zich met vergelijkbare problemen.

Katwijk moet groener worden, al zijn hier de laatste jaren stappen gemaakt. Wordt het nu tijd om de link met de klimaatstresstest te maken, die over Nederlandse gemeenten wordt uitgerold? Met de aansluiting bij Operatie Steenbreek gaan we aandacht vragen voor bewustwording van groene tuinen in plaats van tegels bij particulieren. Gaan we ook als gemeente aan de slag met vergroening waar dat maar mogelijk is op onze eigen gronden?

Bouwen met verstand

Een jaar geleden dienden we een motie in voor verbetering en verduurzaming van wijken als Hoornes en Koestal. De pilot Hoornes zal leren hoe voortvarend deze opgave kan worden uitgevoerd. Het aardgasloos en energieneutraal maken van wijken kan niet zonder betrokkenheid van bewoners en woningcorporatie gebeuren.

Het voornemen om de verstedelijkingsopgave in onze regio vooral te zoeken in de zone langs de Oude Rijn moet er voor zorgen dat we dit waardevolle gebied versterken en toegankelijk maken. En niet vol zetten met flatgebouwen. Net als op Nieuw Valkenburg ligt hier een uitdaging om te zorgen voor een evenwichtige invulling waarbij groen niet het kind van de rekening wordt en de oude rivier met zijn oevers een parel van Katwijk blijft.

De betaalbaarheid van wonen is in Nederland een heet hangijzer. En terecht, want goede en betaalbare huisvesting is een basisvoorziening en zowel in de koopmarkt als de huurmarkt zit spanning tussen vraag en aanbod. Dat is de economische verwoording. Het gaat natuurlijk om gezinnen en alleenstaanden die geen geschikte huisvesting kunnen vinden. Niet beschikbaar of niet betaalbaar. Op korte termijn zijn wij niet in staat dit probleem op te lossen, het is een landelijk probleem. De komende jaren moeten we met een nieuwe woonvisie en bebouwing op Nieuw Valkenburg alles in het werk stellen om de druk te verlichten. Een stevige opgave, maar met een wethouder die Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing in het pakket heeft, vertrouwen wij er op dat Katwijk hierin zijn taak voortvarend opneemt.

De ChristenUnie wenst college, raad en ambtenaren voor het komende jaar sterkte, wijsheid en bovenal Gods zegen toe.

Labels
Katwijk

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen begroting 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.