Raadsvergadering 19 mei 2011

Wmo-helptzaterdag 21 mei 2011 21:25

Leusden 90 zet zichzelf uit de coalitie, WMO-beleid geeft weinig discussie, hoe rommelig is de toekomst van Leusden en Leusden zal het bestuursakkoord omarmen mits….

Wederom geen insprekers voor de raadsvergadering. Dit initiatief gaat als een nachtkaars uit. Ik treur er niet om daar de mogelijkheden bij de informatieronden volop aanwezig zijn.

Coalitie
Rein van de Berg kondigde aan dat Leusden 90 de coalitie verlaat. Nu dit was geen nieuws, daar ze al 3 keer tegen afspraken in het coalitieakkoord hebben gestemd. Aan de ene kant jammer daar het mooi is om in deze financiële moeilijke tijd met z’n allen op te trekken. Aan de andere kant geeft het wel duidelijkheid. Ik heb tegen Rein na afloop gezegd: je had gewoon niet moeten tekenen. We doen niets anders dan afgesproken, dus je bent het gewoon niet eens met de afspraken.  Dit kon hij niet ontkennen.

Actualiteit
In de actualiteit kreeg onze burgemeester de hoofdrol. Ze wil terug naar de bedoeling van de actualiteit, nl. actuele bestuurlijke vragen. Niet iedereen hield zich daaraan en dat liet ze duidelijk blijkt. Prima actie.

D66 ging zelfs zo ver dat ze het college opdracht willen geven om met het college van Amersfoort te gaan praten over de fietsparkeerproblemen bij het station. Dit leverde een aantal leuke tweets op via www.twitter.com/janoverweg

Karolien vroeg om een uitwisseling over de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Dit moet via een presidium geagendeerd worden.

WMO
Er ligt een gedegen WMO-beleidsplan op tafel dat met vele instanties is besproken. Karolien doet het woord namens ons.

Twee kritische punten:
1. We doen een groot beroep op  vrijwilligers, maar zijn die er wel voldoende? Daarom is het goed dat er stichting zijn zoals Present en HIP. Het zou goed zijn als de gemeente vrijwilligerswerk stimuleert.
2. Het wijkverbindingswerk is geëvalueerd, maar nog niet opgenomen in het beleidsplan. De volgende raadsvergadering spreken we hier over. Dit kan nog invloed hebben op de uitvoering van het WMO-beleid.

Het CDA deed nog een poging voor een motie, maar nadat de wethouder aan gaf dat de motie niet kosteloos uitgevoerd kon worden, trokken ze hem in.

De toekomst van Leusden

Mijn bijdrage: Visie op de toekomst van Leusden

 • Een rommelig document waar geen kop of staart aan zit.
 • Vanavond de kaders voor de echte visie en die bestaat uit vragen.
 • Bij het vraagstuk ‘Is Leusden af’ hebben we soortgelijke vragen gesteld.
 • Mijn 1e statement: Stoppen met vragen, nu antwoorden.
 • Dan naar de inhoudelijke kaders.
 • Kader 2 spreekt ons enorm aan en willen we ook ruimt terug zien in de antwoorden
 • In de woonkernen is de ruimte en het groen een kernkwaliteit.
 • Kader 3 hangt daarmee samen: Inbreiden en (kleinschalige) uitbreidingen worden uitsluitend ingezet als de maatschappelijke meerwaarde hiervan per locatie evident is aangetoond.
 • Mijn 2e statement: Houd Leusden groen, want daarom wonen we hier.
 • De woningbehoefte is een lastig punt. Voorlopig in een gebied waar groei is. 
 • Als we Leusden niet op slot willen zetten zullen we op zoek moeten naar bouwlocaties.
 • Werkgelegenheid is belangrijk, maar ons idee is, dat we voorlopig wel vooruit kunnen met de in aanbouw zijnde bedrijventerreinen.
 • Welke kantoorgebouwen kunnen we ombouwen tot woningen, en wat ons betreft kijken we heel breed. Levob-gebouw?
 • Buitengebied: Agrarische doorontwikkeling moet blijven kunnen naast natuurversterking. Laten we niet doorschieten in de natuurontwikkeling, ook kansen voor boeren!
 • Planning tot 3e kwartaal 2012 – 1,5 jaar.  We zitten dan in het 3e jaar van de dit akkoord. Dat moet sneller kunnen.
 • Mijn 3e statement: We willen dit in een jaar voor elkaar hebben.

Van sommigen kreeg ik bijval over de rommelige structuur van het document. Iedereen kon zich eigenlijk wel vinden in de nota. Versnelling van  het proces zit er volgens de wethouder niet in .

Groen Links kwam met het amendement om ook goed te kijken naar kantoorpanden in Leusden die omgebouwd kunnen worden tot woningen. Deze werd unaniem aangenomen.

Bestuursakkoord

Mijn bijdrage:
Complimenten voor PvdA voor agendering van dit onderwerp.

 1. Akkoord tussen huidige regering en VNG
 2. Natuurlijke tegenspeler is de 2e kamer – daar politieke keuzen
 3. CU-SGP waakt  er voor om dat nog een keer over te doen.
 4. Van belang: is de regeling uitvoerbaar
 5. Inschatting: is er een beter akkoord te verwachten?
 6. Wij denken van niet.
 7. Zeker niet voor de kleinere gemeenten: grote gemeenten lopen niet voor niets voorop in het ‘NEE”.
 8. Wij hebben zorgen over de wetgeving ‘Werken naar vermogen’.
 9. Bezoek aan Amfors gisteren toonde nog eens aan dat het lastig wordt.
 10. Daarom is opstelling van Amersfoort prima: Ja mits….

Adequate reservering in de rijksbegroting wordt opgenomen voor de compensatie van de Wet werken naar vermogen snel en effectief uit te keren. Hiermee wordt een  latere rijksbegrotingsdiscussie voorkomen, wordt de financiële onzekerheid voor gemeenten bepekt en kunnen we aan de slag met de uitvoering.

Extra voordeel:  Als regio maken we een vuist.

Er ontstond een klein debat over de motie van de PvdA. Zij kunnen zich niet vinden het bestuursakkoord  omdat volgens hun de wet ‘Werken naar vermogen’ niet uitvoerbaar is in financieel opzicht, maar ook de autonomie van de gemeente is volgens hun in het geding.

Ze kregen in de stemming alleen D66 mee.

Herontwikkeling locaties in Leusden-zuid
De PvdA kwam ter elfde ure nog met een amendement om in de nieuwbouwlocaties in Leusden-zuid meer goedkopen woningen op te nemen.

Ik heb aangegeven dat dit zeer onverstandig is omdat we na zo’n mooi proces van inspraak de zaak niet opeens moeten veranderen. Dit levert een onbetrouwbare gemeente op.

Daarnaast zal dit meer geld gaan kosten en we komen nu al tekort op deze locaties.

De PvdA trok het amendement in.

Labels
Leusden

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 19 mei 2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > mei