College ligt op koers | Cor van Vliet | weblog week 43-2011

Cor van Vlietdinsdag 25 oktober 2011 14:20

Vorige week heb ik genoten van een korte vakantie, daarom vorige week geen weblog. Deze week heb ik het Collegeprogramma 2010-2014 er weer eens bijgepakt. Dit naar aanleiding van de Najaarsnota 2011, waarover we aanstaande donderdag van gedachten zullen wisselen. Het Collegeprogramma beschrijft het werk dat het College in haar bestuursperiode wil verrichten. Het Collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord. 

In het Collegeprogramma wordt gesproken over korte-, middellange- en lange termijn. Projecten/onderwerpen die genoteerd stonden voor de korte termijn zouden worden opgepakt voor 2012. Dit jaar komt aardig dichtbij.

Ik heb voor mezelf daarom de balans maar eens opgemaakt. Mijn beoordeling van het College vinden jullie in onderstaande tabel. Ik maak voor de beoordeling gebruik van het stoplicht model. Ik heb gekozen voor onbekend/oranje wanneer ik geen zicht heb op de uitvoering van het actiepunt. Mogelijk dat anderen wel zicht hebben op de uitvoering van deze punten. Onderaan dit weblog kan je nalezen hoe ik per korte termijn doelstelling heb geoordeeld (door de kleur).

 programma  uitgevoerd   onbekend    niet uitgevoerd 

 

groen  oranje   rood
 Bestuur
 Openbare orde en veiligheid  5
 Verkeer en vervoer  3
 Ondernemen en bedrijvigheid 3 4
 Onderwijs en Educatie 6    1  0
 Sport, cultuur en recreatie
 Werk, inkomen, zorg en welzijn     3
 Bouwen, duurzaamheid en milieu
 Wonen en woonomgeving  3  2
 Financiën  1
  52  27


Ik concludeer dat ruim 60% van de actiepunten (betreffende de korte termijn) ook daadwerkelijk voortvarend en volgens planning zijn opgepakt. Slechts van iets meer dan 5 % staat voor mij vast dat deze doelstellingen niet zijn gehaald. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de webcams in de raadszaal. Hier kan het College overigens weinig aan doen dit is bij nader inzien tegengehouden door de raad.

Met een percentage van 60% ben ik erg tevreden. Zeker omdat de 27 punten waar ik (nog) geen goed zicht op heb naar verwachting in de loop van 2012 hun beslag zullen krijgen.

Graag deel ik nog de punten met jullie vanuit die 60% waar ik echt blij mee ben. Natuurlijk slechts een kleine selectie uit alle 53 punten:

 • De realisatie van twee extra stations aan de Merwede-Lingelijn;
 • Het mogelijk maken van de bouw van de KWS inclusief peuterspeelzaal;
 • De eerste concrete stappen om te komen tot nieuwbouw van de Regenboogschool en gymzaal;


Cor van Vliet, 25 oktober 2011

 

Bijlage Actiepunten uit Collegeprogramma

Elk actiepunt eindigt met tussen haakjes een getal. Actiepunten met een één worden sowieso opgepakt (is de claim van het College), met een twee mogelijk en met een drie alleen met goede financiële omstandigheden. Groen staat voor uitgevoerd, oranje voor onbekend en rood voor niet uitgevoerd.

Bestuur

 1. Via het programma E-Gemeente wordt statusinformatie voor klanten, management en medewerkers over brieven, aanvragen etc. gerealiseerd (1);
 2. Opstellen SWOT-analyse over de eigen organisatie (1);
 3. Onderzoek op welke wijze de band versterkt kan worden met Sliedrecht/Drechtsteden parallel lopend met de samenwerking in A&V verband (1);
 4. Er vinden op bestuurlijk en op managementniveau minimaal  1x per twee jaar overleg plaats met de gemeenten in A&V-verband en met de gemeente Sliedrecht  (1);
 5. De gemeentelijke website wordt heringericht en gebruikvriendelijker gemaakt (1);
 6. Verdere uitrol van het digitale loket met nog meer mogelijkheid voor bewoners om digitaal producten van de gemeente af te nemen (1);
 7. In elk college-advies wordt aandacht geschonken aan de wijze van communicatie(1);
 8. Bij deze specifieke projecten zullen bewoners/organisaties een belangrijke rol krijgen: Tienmorgen-Noord, visie op B-Hveld, uitvoering speelruimteplan, burgerparticipatie WMO, nota Wonen;
 9. Het installeren van apparatuur voor het maken van vingerafdrukken voor reis- en identiteitsbewijzen (1);
 10. Bij de herinrichting van de raad- en trouwzaal zullen ook webcams in de raadzaal worden gebracht (1).

 

Openbare orde en veiligheid

 1. De burgemeester zal voortdurend aandacht vragen bij de politie voor het aanpakken van vandalisme (1);
 2. Jaarlijks worden de kosten van vandalisme op gemeentelijke eigendommen en het bedrag wat verhaald is gepubliceerd (1);
 3. Handhaving wordt ingezet om overlast dor hondenpoep te beperken (1);
 4. De opzet van de "Dag van Respect" wordt gecontinueerd (1);
 5. De burgemeester bespreekt met de politie wat de mogelijkheden zijn om de zichtbaarheid van de buurtagent te vergroten en informeert de raad hierover (1);
 6. Er is voortdurend aandacht voor de vrijwilligers van de brandweer (1);
 7. Het proces regionalisering van de brandweer wordt benaderd vanuit de situatie "at this moment". Innovatie wordt gestimuleerd, maar een eventuele noodzakelijke repressieve veranderingen dienen getoetst te worden aan een kosten/baten analyse (1).

 

Verkeer en vervoer

 1. Het huidige projectplan m.b.t. de Merwede-Lingelijn (aanleg stations) wordt verder uitgevoerd (1);
 2. De quickscan voor een tunnel onder de Merwede-Lingelijn wordt uitgevoerd (1);
 3. Er wordt een verkeersveilighiedsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied opgesteld met daarin een uitvoeringsparagraaf (1).

 

Ondernemen en bedrijvigheid

 1. Het project centrumplan wordt verder uitgewerkt, waarbij het kwaliteitsniveau wordt verbeterd met aandacht voor fietsenstallingen, parkeren en het aanbrengen van ondergrondse verzamelcontainers (1);
 2. De gemeente blijft lobbyen om een bedrijventerrein in 't Oog te kunnen realiseren (1);
 3. De huidige overleggen met het bedrijfsleven worden gecontinueerd (1);
 4. Bij actualisatie van bestemmingsplannen wordt gekeken naar functieverbreding voor agrarische bedrijven (1);
 5. Initiatieven van de agrarische sector waar mogelijkheden worden opgenomen voor zorgbehoevenden worden in beginsel positief tegemoet getreden (1);
 6. Het onderzoek naar de Haven wordt op korte termijn afgerond (1);
 7. In overleg met ROM-S wordt gekeken naar mogelijkheden voor vrachtwagenparkeren wat dichterbij, of in de gemeente is gesitueerd (1).

 

Onderwijs en educatie

 1. Het project KWS wordt verder uitgevoerd, waarbij dekking wordt gezocht voor het gehel project waarbij zo min mogelijk kans is op precedent werking (1);
 2. Het realiseren van een peuterspeelzaal in de KWS wordt nader onderzocht (1);
 3. Ieder uit hun eigen bevoegdheid wordt gezamenlijk met het bestur het project opgepakt hetgeen leidt tot nieuwbouw of renovatie. Een link met het onderzoek naar de voorzieningen in B-Hveld wordt alleen gelegd indien er duidelijk meetbare voordelen zijn te benoemen en er draagvlaag voor is (1);
 4. De gemeente treedt over het multifunctionele gebruik van schoolgebouwen in overleg met de lokale directiekring. Indien mogelijk wordt het multifunctionele gebruik als randvoorwaarde opgenomen (1);
 5. In overleg met de bibliotheek wordt gekeken naar de mogelijkheden, waarbij de financiële situatie van de gemeente als randvoorwaarde wordt meegenomen (1);
 6. Er wordt een gemeentelijk coördinatiepunt ingericht om de maatschappelijke stages te bevorderen (2);
 7. Door nadrukkelijk met ouders van leerlingen te overleggen en hen de mogelijkheden te schetsen wordt (al) gepoogd te komen tot een betere verdeling met betrekking tot de kosten van leerlingenvervoer (1).

 

Sport, cultuur en recreatie

 1. Er wordt een horeca-beleid opgesteld, zodat duidelijk wordt hoe de gemeente met situaties zoals bij de Appelgaard omgaat. Ook worden de situaties bij de sporthal Wielewaal en Drijvershof betrokken bij het opstellen van dit beleid (1);
 2. Er vindt een evaluatie van de verordening plaats en op basis daarvan wordt bepaald in hoeverre de verordening toe is aan actualitatie (1);
 3. Er wordt jaarlijks met de sportverenigingen overlegd, zodat de gemeente weet wat er speelt en mogelijk de verenigingen kan helpen. Dit alles binnen de gestelde randvoorwaarden (1);
 4. Het concept speelruimteplan wordt begin 2011 vastgesteld (1);
 5. In samenwerking met bewoners, SKEW en politie worden in te richten of her in te richten speelplaatsen vorm gegeven (1);
 6. Via logboeken van de speelterreinen wordt de staat van speelvoorzieningen gemonitord. Kleine onderhoudwerkzaamheden en gevaarlijke situatie worden gelijk opgepakt (1);
 7. Hangplekken worden door de jongerenwerker bezocht en er is overleg met de jongeren zodat overlast wordt voorkomen/beperkt (1);
 8. De archeologische bodemkaart wordt periodiek geactualiseerd op basis van archeologische onderzoeken die binnen het gemeentelijk grondgebied plaatsvinden (1);
 9. In B-Hveld is een accommodatie met een dorpshuisfunctie. Een optimale beheersvorm, plaats SKEW en mogelijkheid voor horeca wordt onderzocht (1);
 10. De gemeente werkt binnen de financiële kaders mee aan het optimaliseren van de veerverbinding met Werkendam die ook een recreatieve functie heeft (1);
 11. Er vindt een afweging plaats of de gronden waarover het pad door de Giessenzoom (Achterdijk) loopt (deels) worden aangekocht (1);
 12. Het pad wordt openbaar verklaard (1);
 13. Verzoeken voor een buitenhaven bij de Peulensluis worden welwillend tegemoet gezien waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft (1).

 

Werk, inkomen, zorg en welzijn

 1. Bij de RSD wordt aangedrongen op een verplichting voor de cursus budgetbeheer bij schuldhulpverleningstrajecten (1);
 2. Op vrijwillige basis worden de afnemers van de voedselbank in beeld gebracht en in contact gebracht met de RSD. De voedselbank zal hiertoe worden opgeroepen (1);
 3. In prestatie-afspraken met Omnivera wordt opgenomen dat zij de voornemens van huisuitzettingen vroegtijdig aan de gemeente melden (1);
 4. In het periodieke overleg met de ondernemers wordt aandacht gevraagd voor de 5%-regeling aangaande werkloze vaklieden (1);
 5. Het WMO-platform heeft een belangrijke rol. Intern zal nadrukkelijke worden gecommuniceerd dat bij betreffende onderwerpen het WMO-platform betrokken wordt (1);
 6. In de aanbesteding van hulpaanbieder wordt een optimale keuzevrijheid e voor de aanvrager in samenwerking met Gorinchem e.o. Daarbij wordt gelet op waarborging van continuïteit van zorg (1);
 7. De gemeente Dordrecht zal worden verzocht de zorgketen verder te verbeteren (1);
 8. In de realisatie van het CJG is een goede loketfunctie (1);
 9. Initiatieven aangaande de Millennium gemeentedoelstellingen worden met belangstelling tegemoet gezien. Via de gemeentepagina zal aandacht worden besteed aan het feit dat de gemeente via een vergoeding actief wil bevorderen (1).

 

Bouwen, duurzaamheid en milieu

 1. De nota Wonen wordt geactualiseerd waarbij ook aandacht wordt besteed aan een goede verdeling van de diverse woningcategorieën (1);
 2. Er vindt jaarlijkse monitoring plaats door het invullen van de woonmonitor (1);
 3. De verdeling van wooncategorieën zullen worden vastgesteld in bestemmingsplannen, tenzij het gaat om een conserverend bestemmingsplan (1);
 4. Bij nieuwe locaties wordt de mogelijkheid afgewogen voor realisatie van woningen voor anders begaafden (1);
 5. De regionale nota over de woningmarktcrisis wordt aan de raad aangeboden, waarbij ook de mogelijkheden voor starters worden bepaald (1);
 6. De nota wonen wordt geactualiseerd waarbij ook aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor starters (1);
 7. Onderzocht wordt welk project als proefproject kan worden gebruikt voor welstandsvrij bouwen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan Tienmorgen-Noord (1);
 8. Op zo kort mogelijke termijn wordt aangevangen met woningbouw in Tienmorgen-Noord (1);
 9. Door de uitvoering van het vastgestelde stedelijk waterplan en het gemeentelijk rioleringsplan zal de kwaliteit van het watersysteem verder verbeterd worden en wordt de belevingswaarde voor omwonenden verder verhoogd (1).

 

Wonen en woonomgeving

 1. Een bomenbeleidsplan wordt vastgesteld dat zich richt op een betere bescherming van bomen en boomstructuren en op het verruimen van de mogelijkheden om minder belangrijke bomen zonder kapvergunning te verwijderen (1);
 2. Er wordt een bomenverordening opgesteld als uitwerking van het bomenbeleidsplan. In de bomenverordening wordt aandacht besteed aan herplant (1);
 3. Door uitvoering van het vastgestelde beleidsplan Openbare Verlichting wordt een duurzame en eenduidige verlichting ingevoerd (1);
 4. De huidige structuurvisie wordt geactualiseerd. Dit vanwege de mogelijkheden die geboden worden om bovenplanse verevening toe te passen. Voor deze toepassing is de actualisatie op korte termijn noodzakelijk (1);
 5. Daar waar buurten worden herontwikkeld wordt rekening gehouden met ruimte voor groen, spel en recreatie en waar mogelijk wordt oppervlaktewater toegevoegd (1);
 6. In 2010 wordt gestart met omvormen van bovengrondse naar ondergrondse wijkcontainers. Locaties die met andere werkzaamheden gecombineerd kunnen worden krijgen voorrang (1);
 7. In het beheerplan voor begraafplaatsen wordt ingegaan op het gewenste onderhoudsniveau, de capaciteit en de bekostiging van de begraafplaatsen (1);
 8. De buitendienst zal omgevormd worden van meer productgerichte teams naar wijkgerichte multidisciplinaire onderhoudsteams. Ieder team krijgt een contactpersoon voor vragen van burgers over het wijkonderhoud. Door deze integrale aanpak kunnen meldingen verminderen en hebben burgers een vast aanspreekpunt in de wijk (1);
 9. Bewoners die verantwoordelijkheid willen nemen voor de inrichting en het onderhoud van openbaar groen in hun directe woonomgeving, worden op passende wijze gefaciliteerd (2).

 

Financiën

 1. Tijdige, periodieke actualisatie van de financiële beleidsdocumenten waaronder het afschrijvingsbeleid, nota R&V, treasury statuut, de financiële verordening en de nota Grondbeleid (1);
 2. Tijdige, periodieke actualisatie van de beheer- en onderhoudsplannen voor de gemeentelijke kapitaalgoederen (1);
 3. Geen lasten doorschuiven naar de toekomst (1);
 4. Ruimte creëeren in de begroting vanaf 2015 (1);
 5. Bij bezuinigingen worden de zwakkeren in de samenleving ontzien (1);
 6. Jaarlijkse aanpassing van OZB-tarieven dient plaats te vinden in het kader van inflatiecorrecite met inachtneming van de totale jaarlasten voor de burgers (1);
 7. Indien de mogelijkheid zich voordoet om lasten te verlagen zal de mogelijkheid worden ingezet om het ambitieniveau op te trekken (1);
 8. Er wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven (1);
 9. Voorstellen worden nadrukkelijk getoetst op financiële effecten (1);
 10. Bij projecten wordt gestreefd naar een kortere doorlooptijd (1).
Labels
Hardinxveld-giessendam

« Terug

Reacties op 'College ligt op koers | Cor van Vliet | weblog week 43-2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2011 > oktober