Inbreng bij wijziging Wet verplichting, uitbreiding en verstrekking gegevens

22-06-2006 16:57 22-06-2006 16:57

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de invoering van een verplichting tot gegevensverstrekking door bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen en categorieën personen en instanties in de sectoren financiële dienstverlening en vervoer, de beschikbaarstelling van geautomatiseerde gegevensbestanden door de desbetreffende bestuursorganen enen aangewezen instanties ten behoeve van data-analyse en het bevorderen of treffen van maatregelen ter bescherming van door een dienst te behartigen belangen. Zij hebben op dit moment behoefte aan het stellen van enkele vragen.

p.4. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering toe te lichten dat het feit dat vrijwillige arrangementen elk individueel voldoend, niet betekent dat zij als geheel voorzien in de informatie waaraan de diensten behoefte hebben in het kader van hun goede taakuitvoering? Is het gebrek aan overzicht niet vooral op te lossen door de uitbreiding naar financiële dienstverlening en vervoer, zoals dit wetsvoorstel ook voorstelt? Waarom moet daarnaast het vrijwillige karakter worden vervangen door een verplichtende bepaling, zo vragen deze leden?

p.16. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen in navolging van de Raad van State naar het feit dat de inhoud van het besluit ex artikel 28 Wiv 2002 nog niet volledig bekend is en de eisen van voorzienbaarheid en kenbaarheid. Binnen welke termijn zal de regering duidelijkheid geven over de mogelijke aanpassing van het besluit ex artikel 28 Wiv 2002?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering wat zich er tegen verzet om, hoewel het wettelijk niet nodig is, toch een advies te vragen aan het College Bescherming Persoonsgegevens?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari