Inbreng bij regels inzake het raadgevend referendum

29-06-2006 15:51 29-06-2006 15:51

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met weinig enthousiasme kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel, hetgeen beoogt op nationaal niveau een raadgevend correctief referendum te introduceren. Zij constateren dat gelijktijdig met voorliggend wetsvoorstel een voorstel voor wijziging van de Grondwet bij de Kamer ligt om een decisief correctief wetgevingsreferendum mogelijk te maken.

De leden van de fractie van de ChristenUnie maken er bezwaar tegen dat, nu uiteindelijk een decisief correctief wetgevingsreferendum wordt beoogd – hetgeen een Grondwetswijziging eist- als ‘tussenoplossing’ wordt gekozen voor een raadgevend correctief wetgevingsreferendum. De leden van de ChristenUnie-fractie willen indieners er op wijzen dat weliswaar formeel kan worden afgeweken van een uitslag van een raadgevend correctief referendum, maar materieel dit niet is aan te raden. Door af te wijken van een uitslag van raadgevend correctief referendum zal de kloof tussen burger en politiek juist worden vergroot. Inhoudelijk zal het raadgevend correctief referendum daarom dezelfde uitwerking hebben als een decisief correctief referendum. Daarmee regelt dit wetsvoorstel materieel datgene wat naar de mening van deze leden uitsluitend via de koninklijke weg, namelijk bij Grondwetswijziging zou moeten worden geregeld.

Naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie dient in dit wetsvoorstel – mocht het worden aangenomen- een horizonbepaling te worden opgenomen, totdat er duidelijkheid is over het wetsvoorstel ter wijziging van de Grondwet. Graag een reactie van de indieners op dit punt.

Daar komt nog bij dat het gaat om een algemene referendumwet, die in handen van de kiezers legt te bepalen waneer een referendum zal worden gehouden. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor het wetgevingsproces in handen gelegd van niet tot de wetgevende macht behorende personen, zonder dat de Grondwet daarvoor een basis biedt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de gekozen drempels voor het inleidende verzoek en het definitieve verzoek te laag. Zij vragen de indieners de keuze voor deze drempels nader toe te lichten en daarbij ook mee te nemen dat voor het burgerinitiatief voor rookvrije horeca geen enkel probleem heeft gevormd?

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het onbegrijpelijk dat indieners er voor hebben gekozen om de opkomstdrempel niet te regelen, noch in de Grondwet zelf, noch in voorliggend wetsvoorstel. Naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie creëren de indieners daarmee onnodig onduidelijkheid over de representativiteit van de uitslag van een referendum. De te verwachten discussie kan op voorhand worden voorkomen door duidelijkheid te bieden over de opkomstdrempel en daarmee de geldigheid van het gehouden referendum. Tevens vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of het feit dat men geen opkomstdrempel hanteert, er niet toe leidt dat het instrument van het raadgevend correctief referendum devalueert?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners toe te lichten waarom wetten inzake sociale wetgeving en belasting niet worden uitgezonderd?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners in te gaan op het advies van de Kiesraad om ook het onder valse voorwendselen bewegen van iemand om een verzoek onderscheidenlijk ondersteuningsverklaring in te dienen strafbaar te stellen?

In geval van spoedeisendheid kan worden afgeweken van de artikelen 8 en 9 van de Wet raadgevend referendum. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de rechtsgevolgen daarvan voor de individuele burger?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari