Inbreng bij regels betreffende pensioenen (pensioenwet)

29-06-2006 16:02 29-06-2006 16:02

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de nota naar aanleiding van het verslag en van de daar uit volgende nota van wijziging. Deze leden zijn blij dat de regering op diverse punten toezeggingen heeft gedaan en aan enkele bezwaren is tegemoet gekomen. De gedane toezeggingen hebben echter nog niet alle vragen en problemen met betrekking tot de nieuwe Pensioenwet weggenomen. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben hierom bij een aantal onderdelen behoefte aan aanvullende vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de regering niet op de hoogte is van de omgang van de witte vlek voor de groep 21-25 jaar. De leden van de ChristenUnie-fractie ontgaat in dit licht het belang van een verplichte toetreding op 21-jarige leeftijd. Wat is de meerwaarde van deze verplichting, wanneer de omvang van het probleem niet bekend is?

In de nota naar aanleiding van het verslag (pag. 26) wordt aangegeven dat de regering in de komende periode in overleg zal treden met verschillende predikantfondsen. Wat is de staat van dit overleg en in hoeverre zijn de door de predikantfondsen geconstateerde problemen verholpen, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie.

Wanneer kleine emeritaat fondsen onder de nieuwe Pensioenwet zullen gaan vallen, dan betekent dit een enorme kostenverhoging voor de kerken. De leden van de diverse kerkgenootschappen zullen de premies moeten opbrengen uit extra vrijwillige gaven en giften. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre emeritaatfondsen aan de gestelde eisen in de Pensioenwet kunnen voldoen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen daarom in hoeverre emeritaatfondsen vrij zijn in hun keus niet te willen vallen onder de Pensioenwet?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe er om moet worden gegaan met evidente gevallen van boze opzet bij werkgever en werknemer, aangezien toepassing van het principe geen premie, geen recht niet is toegestaan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie waarderen de flexibelere opstelling van de regering met betrekking tot de informatieverstrekking. Deze leden zijn er echter nog niet van overtuigd dat de voorgestelde versoepeling afdoende is. Wat betreft de leden van de ChristenUnie-fractie is de ontwikkeling van een ‘web based informatiesysteem’ voor de mensen die daar belangstelling voor hebben wenselijk.

De regering geeft aan, in reactie op een verwijzing van de PvdA-fractie naar het Zweedse model, dat een dergelijk systeem ook in Nederland technisch mogelijk zou zijn. Kan hieruit geconcludeerd worden dat de regering geen problemen verwacht bij het opzetten van een dergelijk systeem onder het regime van het nu voorliggende wetsvoorstel, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie.

De regering geeft aan dat DNB deskundigheid en ervaring op het gebied van gedragstoezicht dient op te bouwen (ervaring die wel aanwezig is bij AFM) wanneer er wordt besloten ook dit toezicht aan DNB toe te kennen. Zijn er naast dit argument nog andere redenen waarom de regering toezicht door twee instanties wenselijk acht?

Het samenvoegen van de twee toezichthouder heeft een kosten verlagende en een kosten verhogende component, hoe valt de weging van deze twee componenten uit, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. In hoeverre is het mogelijk kennis/deskundigheid binnen de AFM op het gebied van gedragtoezicht over te brengen naar DNB?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari