Inbreng bij wijziging wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid

03-07-2006 16:09 03-07-2006 16:09

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel, dat geplaatst kan worden in de lijn van voorstellen ter bestrijding van internationaal en islamitisch terrorisme. Bedoeld wordt verdere bevoegdheidsverruimingen voor overheidsorganen te introduceren om daarmee nog dieper in te kunnen grijpen in de vrijheid van Nederlandse rechtssubjecten. De leden van de fractie van de ChristenUnie concluderen dat de huidige staatsrechtelijke kaders met voorliggend wetsvoorstel wel degelijk onderwerp van deze discussie zijn, ondanks de stellige ontkenning door de regering. De leden van deze fractie stellen vast dat de regering slechts ten dele gehoor heeft gegeven aan het kritische advies van de Raad van State om met betrekking tot een groot aantal aspecten van dit wetsvoorstel tot een grondiger toelichting en onderbouwing te komen.

De leden van de ChristenUnie-fractie achten de proportionaliteit en subsidiariteit van de voorgestelde maatregelen onvoldoende aangetoond. Deze leden zijn er nog niet van overtuigd dat het nu voorgestelde middel beter is dan de kwaal.

Vanwege bovengenoemde principiële twijfels bepleiten de leden van de ChristenUnie-fractie om aan de betreffende wet tot uitbreidingen van de staatsmacht (als antwoord op langdurige bedreigingen van de openbare orde) enkel een tijdelijke werking wordt toegekend van een aantal jaren, waarna de Staten-Generaal moeten besluiten tot een verdere legitimiteit ervan. Is de regering bereid artikel 10 of 11 van voorliggend wetsvoorstel in die zin aan te passen, zo vragen deze leden.

Tevens verzoeken de leden van de ChristenUnie-fractie de regering nader toe te lichten waarom zij het advies van de Raad van State (onder 3) niet overneemt om ‘een rechtstreeks verband met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan als voorwaarde te stellen’ voor bepleite bestuurlijke maatregelen. Deze leden vragen de regering of de gevraagde bevoegdheidsuitbreidingen voor de uitvoerende macht op deze wijze niet in feite neerkomt op een verzoek om een ‘carte blanche’ om in te grijpen in duurzaam uitgekristalliseerde vrijheden van Nederlandse burgers en andere rechtssubjecten?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering toe te lichten hoe voorliggend voorstel zich verhoudt tot het daarop volgend wetsvoorstel 30567, dat ziet op de implementatie van richtlijn 2003/109/EG. Met invoering van dit wetsvoorstel zijn nog meer categorieën rechtsubjecten te onderscheiden. Kan de regering toelichten welke gradaties van rechtsbescherming voor hen tegenover vrijheidsbeperkend overheidshandelen onderscheiden kunnen worden bij invoering van beide wetsvoorstellen? Hoe verhouden zich de criteria van ‘de openbare orde of de binnenlandse veiligheid’ in artikel 17, eerste lid, van de richtlijn en ‘de nationale veiligheid’ van wetsvoorstel 30 566 tot elkaar?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of hun verwachting gerechtvaardigd is dat er veel rechtspraak uitgelokt zal worden over de voorgestelde bestuursmaatregelen en wel in het bijzonder met betrekking tot de bepalingen omtrent de verkrijgen van gegevens ten behoeve van voorgestelde bestuursmaatregelen? Zal dit wetsvoorstel gevolgen hebben voor de verdragen over internationale uitwisseling van informatie in het kader van het tegengaan van internationaal terrorisme? Deze leden vragen welke verandering kunnen verwacht worden in de huidige samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij invoering van dit wetsvoorstel?

De leden van ChristenUnie-fractie vragen de regering een zodanig aantal praktijkvoorbeelden van verschillende aard te geven over de uitwerking van voorliggend voorstel, zodat daarmee meer inzicht kan worden verkregen over de uitwerking van het voorstel? Zij vragen de regering daarbij naar de te verwachte effecten en mogelijkheden van elk van de bepleitte bestuursmaatregelen afzonderlijk, dan wel in verschillende combinaties.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari