Afvalbeleid belangrijk voor bescherming milieu en volksgezondheid

HPIM719913-07-2006 15:36 13-07-2006 15:36

De Milieucommissie bespreekt vandaag het rapport van Hans Blokland over de thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling. Blokland: ”Het eerste doel van afvalbeleid is de bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Het voorstel van de Commissie is te veel gericht op het faciliteren van de interne markt voor afval. De Commissie doet dan ook te weinig concrete voorstellen op het gebied van recycling en preventie”.

De belangrijkste problemen zijn volgens Blokland dat de hoeveelheid afval nog steeds toeneemt. Verder wordt er nog te veel afval gestort en te weinig afval hergebruikt of gerecycleerd. De afgelopen jaren verdwenen veel schadelijke stoffen uit producten en dus uit het afval. Er zijn volgens Blokland echter nog grote verschillen tussen lidstaten als het gaat om de hoeveelheid afval die hergebruikt of gerecycleerd wordt. Omdat afvalstromen grensoverschrijdend zijn is nadere EU-wetgeving belangrijk.

In zijn rapport zet de heer Blokland de volgende zeven prioriteiten neer:

  • Uitgangspunt van het EU-afvalbeleid is milieubescherming en niet het faciliteren van de handel in afval.
  • De huidige wetgeving en uitvoering daarvan, laat momenteel veel te wensen over. De nadruk moet daarom
  • vooral liggen op de uitvoering en handhaving van huidige wetgeving.
  • Het principe ‘de vervuiler betaalt’ en de producentenverantwoordelijkheid moeten in de huidige en toekomstige afvalwetgeving gehandhaafd blijven.
  • De hoeveelheid afval per hoofd van de bevolking mag niet toenemen. Er moeten concrete doelstellingen geformuleerd worden voor de preventie van afval, in plaats van de vrijblijvende acties en informatie-uitwisseling tussen lidstaten.
  • De afvalhiërarchie (hergebruik – recycling – energiewinning - storten) dient materiaalrecycling te promoten boven energieterugwinning.
  • Er moet een Europees stortverbod komen voor brandbaar afval. Brandbaar afval produceert tijdens het rottingsproces methaan en dit draagt bij aan het broeikaseffect.
  • Er moeten richtlijnen komen voor biologisch afval, bouw- en sloopafval en slibafval. Hier zijn momenteel geen duidelijke regels voor. Afvalverwerkers dit afval op een milieuverantwoorde wijze willen verwerken, worden beconcurreerd door bedrijven die hier geen rekening mee houden. Op dit gebied is ook veel concurrentie tussen lidstaten omdat de regelgeving per land kan verschillen.
De milieucommissie zal op 10 oktober stemmen over het rapport Blokland. De plenaire behandeling en stemming vindt plaats in november te Straatsburg

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari