Vragen n.a.v. rapport 'Defence for children'

26-07-2006 12:08 26-07-2006 12:08

1. Bent u bekend met de nota van orthopedagogische aard zoals opgesteld door orthopedagogen Kalverboer en Zijlstra, onderschreven door vele hooggekwalificeerde collega-deskundigen ?

2. Is artikel 3 van het door Nederland geratificeerde Verdrag inzake de Rechten van het Kind relevant in alle vreemdelingenprocedures(zowel asielaanvragen als uitzettingsprocedures) waarin niet-alleenstaande kinderen betrokken zijn?

3. Deelt u de mening dat de Nederlandse Staat een verantwoordelijkheid van aanvullende (proactieve) bescherming heeft tegenover alle -onder Nederlandse jurisdictie vallende- kinderen wanneer hun ouders (ernstig) falen in hun (recht en verantwoordelijkheid tot) verzorging en opvoeding, zoals -wat betreft Nederlandse kinderen- geregeld in het burgerlijk recht en jeugdstrafrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u onderstaande vraag 7 ook bevestigend beantwoorden?

4. Hoeveel (niet-alleenstaande) kinderen heeft de Nederlandse staat de afgelopen vijf jaar uitgezet; hoeveel (niet-alleenstaande) kinderen zullen in het komende jaar zeker nog uitgezet worden en hoeveel (niet-alleenstaande) kinderen verkeren nu nog in onzekerheid over eventuele uitzetting?

5. Is het u bekend hoeveel van de bovengenoemde kinderen als gevolg van de procedures (inzake verblijfsvergunningen danwel –dreigende- uitzetting) de in deze nota beschreven psychische schade hebben opgelopen? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het? Zo nee, bent u voornemens dit in kaart te (laten) brengen?

6. Welke specialistische kennis is er bij de IND, het COA en het MOA aanwezig om te anticiperen en te behandelen dergelijke (in de nota beschreven) specifieke problemen bij niet- alleenstaande minderjarigen? Kijkt de IND bij asielaanvragen waarbij (niet-alleenstaande) minderjarigen betrokken zijn structureel naar de belangen en dus ook naar de ontwikkeling van die kinderen? Hoe geeft de IND dus acht op de kinderrechten uit het door Nederland geratificeerde Verdrag inzake Rechten van het Kind in asielprocedures betreffende gezinnen met kinderen?

7. Bent u bereid op korte termijn te bewerkstelligen, door voorstellen tot aanpassing van de vreemdelingencirculaire resp. het Vreemdelingenbesluit, dat gedragsdeskundigen en jeugdzorg structureel gehoord en betrokken worden in de vreemdelingenzaken waarin (niet-alleenstaande) minderjarigen betrokken zijn?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari