Bijdrage VAO wegen

06-09-2006 12:57 06-09-2006 12:57

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Ik moet u zeggen dat het nog wat graven in het geheugen vereiste om erachter te komen om welke details het in het algemeen overleg destijds ging. Er is sindsdien zo veel gebeurd. Inmiddels hebben wij onze geheugens echter weer opgefrist.

In onze ogen vroegen in het algemeen overleg twee zaken onze aandacht, allereerst de problematiek rondom de A4 Midden-Delfland. Wij spraken daar destijds niet voor het eerst over. Het is dan ook al bekend dat de fractie van de ChristenUnie grote vraagtekens plaatst bij de terzake gekozen oplossing. Ik heb afgezien van het indienen van een motie over dit onderwerp, omdat een aantal gemeenten zich inmiddels grotendeels hebben gecommitteerd aan de bezwaren die mijn fractie had. Daardoor ontstaat op een bepaald moment bestuurlijk toch een moeilijke situatie. Ik wil hier wel duidelijk maken dat mijn fractie wel enige sympathie heeft voor de motie die de fractie van GroenLinks heeft ingediend. Het is alleen de vraag of dat allemaal nog past in het kader van onder andere de afspraken die met andere overheden zijn gemaakt. Wil de minister hier straks op ingaan?

De heer Duyvendak (GroenLinks): Is de heer Slob bekend dat juist de wethouders van Schiedam, Vlaardingen en zelfs Delft tijdens de ondertekening van het convenant opgeroepen hebben tot het blijven onderzoeken van nadere varianten, omdat zij zich enigszins klemgezet voelden door de minister? Zij hebben gezegd dat zij het convenant met zeer veel tegenzin tekenden en dat zij graag zagen dat men bleef debatteren over andere varianten.

De heer Slob (ChristenUnie): Ik heb daar kennis van genomen en wel met grote verbazing, moet ik zeggen. Deze wethouders waren namelijk op de hoogte van de discussie die wij tijdens het algemeen overleg met de minister voerden.

Daarbij heeft onder andere de PvdA-fractie erop aangedrongen dat er nog wat tijd werd genomen en dat allerlei onderzoeken bij de definitieve besluitvorming werden betrokken. Ik vond dat winst, omdat de fractie van de Partij van de Arbeid altijd redelijk uitgesproken was over de A4 Midden-Delfland. De politieke situatie werd daardoor uitermate interessant en bood mogelijkheden. Het zetten van handtekeningen in een dergelijke situatie, maar daarbij zeggen dat je liever niet had getekend en vragen om nog iets anders te doen, maakt de bestuurlijke onduidelijkheid alleen maar groter. Vandaar dat ik terughoudend ben met het indienen van een motie. Ik zeg dit met spijt in mijn stem, want de opstelling van mijn fractie in de kwestie A4 Midden-Delfland is bekend. Zij heeft zich altijd hardgemaakt voor een verbreding van onderzoeken en voor een verwezenlijking van de situatie dat er op basis van zorgvuldige onderzoeken keuzes worden gemaakt.

Mevrouw Gerkens (SP): Het is de heer Slob toch ook wel bekend dat die wethouders enorm onder druk zijn gezet en zij op dat moment iets te horen kregen als "take it or leave it"? Als zij hun handtekening niet hadden gezet en een meerderheid van de Kamer niet achter de alternatieve bestudering zou gaan staan -- het ziet ernaar uit dat dit gebeurt-- zouden zij veel andere oplossingen niet krijgen. Zij waren dus ook als katten in het nauw. Daarom lijkt het mij juist fijn als de volksvertegenwoordiging de procedure blijft volgen en zich niet laat verblinden door wat anderen hebben gedaan.

De heer Slob (ChristenUnie): Toch kan ik weinig sympathie opbrengen voor katten in het nauw die handtekeningen zetten die zij eigenlijk liever niet zetten, terwijl zij weten dat er in deze Kamer nog een discussie gaande is. Zij wisten dat die nog niet was afgesloten. Ik vind dat zij op grond van de afsluiting daarvan hun definitieve standpunt hadden moeten bepalen. Ik val nu alleen in herhaling. Ik ga dat niet nog eens uitvergroten; het is al pijnlijk genoeg.

Mijn fractie heeft haar vraagtekens ook geplaatst bij het voornemen om rijstroken aan de A2 toe te voegen. De minister heeft verwezen naar het MIT waarin in kleine lettertjes melding was gemaakt van deze mogelijkheid. Ik laat dit onderwerp nu even liggen. De heer Duyvendak heeft er namelijk een motie over ingediend. Ik dien samen met collega Verdaas een andere motie in. Ik heb vandaag drie momenten om dat te doen, maar gebruik gewoon het eerste moment, ook omdat dit onderwerp aan de orde is geweest bij genoemd algemeen overleg.

*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, ondanks enige vertraging, over enkele maanden de verdubbeling van de spoorverbinding tussen Amsterdam en Utrecht gereed komt;

overwegende dat dit op korte termijn nauwelijks leidt tot een groter aanbod van het treinverkeer op de verbinding Amsterdam-Utrecht en Schiphol-Utrecht;

overwegende dat op de langere termijn betere benutting van de capaciteit op het spoor wel wenselijk is;

tevens overwegende dat onderbenutting van het spoor in schril contrast staat met de voorgenomen extra rijstrook voor de A2;

verzoekt de regering, in overleg met de NS, te onderzoeken of op dit traject een experiment met gereduceerde Ov kan plaatsvinden, en de Kamer over de uitkomst van dit overleg zo spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Verdaas. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 70 (30300A).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari