Bijdrage heropening wijziging mediawet

05-09-2006 16:17 05-09-2006 16:17

De heer Slob (ChristenUnie):
Mijnheer de voorzitter. Het wetsvoorstel dat weer opnieuw op de agenda staat bij deze heropening, bevat twee panelen. Het ene paneel is dat van de switch-over en het andere dat van de voorgestelde bezuinigingen.

Over het eerste paneel hebben wij voor het reces vele uren gesproken met de toenmalige staatssecretaris die over de media ging. Wij konden met elkaar concluderen dat het dossier muurvast zat en dat er geen doorkomen aan was.

Dat was ook de reden om het debat op dat moment stop te zetten. Het was behoorlijk donker in de tunnel. Na ontvangst van de brief die recent is verstuurd, moet ik constateren dat er met het verdwijnen van een coalitiepartner ineens licht is doorgedrongen en dat bij de switch-over een vooruitgang is geboekt die ik op dat moment niet voor mogelijk had gehouden. Zo simpel kan het dus soms zijn in de politiek. Ik ben de minister zeer erkentelijk dat zij met een behoorlijke daadkracht dat op deze wijze heeft opgepakt.

Ik heb nog wel een paar vragen. De minister zegt toe dat de doorgifte van de televisieprogramma's van de landelijke publieke omroep alsmede die van de regionale omroepen die nu reeds in de analoge ether aanwezig zijn, onversleuteld en zonder smartcard zal plaatsvinden en dat een eenvoudige ontvanger om de signalen uit de lucht te plukken tussen de dertig en vijftig euro zal kosten. Een aantal maanden geleden spraken wij over heel andere bedragen. Het zijn dus aanmerkelijk minder kosten dan in het eerdere voorstel.

Dat waarborgt ook de toegankelijkheid van de publieke omroep vele malen beter. Mijn fractie maakt zich nog wel zorgen over de soepelheid waarmee de landelijke dekking moet worden bereikt. Dat Digitenne nog niet alles is, hebben wij in de afgelopen weken ook ondervonden.

Ik sluit mij verder aan bij de vragen van mevrouw Örgü over de dekking. Kan de minister een aantal uitspraken doen over de vraag hoe hard straks de dekking is die wij kunnen gaan bereiken?

Wij hebben kunnen constateren dat er over het oude wetsvoorstel al een voorlichtingsronde had plaatsgevonden. Daarover heb ik mij verbaasd, want dit voorstel was nog niet uitonderhandeld in de Kamer. De Kamer was nog in gesprek met de regering en was het nog absoluut niet eens over de voorstellen, maar er werd al wel voorlichting over het wetsvoorstel gegeven. Dit heeft nogal wat verwarring gegeven. Hoe gaat de minister proberen de verwarring die is ontstaan en de ruis op de lijn weg te nemen. Met name in de regionale bladen is er aandacht aan dit onderwerp gegeven. Ik vraag de minister ook verantwoording af te leggen over het feit dat de voorlichting al begonnen was op een moment dat dit mijns inziens niet kon.

Er zijn acties ondernomen om de doorgifte van regionale televisieprogramma's via de satelliet ook financieel mogelijk te maken. Dat is een goede zaak, maar de tijd is kort. Ik ben verder benieuwd of er aandacht wordt besteed aan de Europeesrechtelijke aanbestedingsregels, die problemen zouden kunnen opleveren. Problemen met Europese aanbestedingsregels hebben wij in de Kamer eerder bij andere onderwerpen gehad; dit zijn soms heel langdurige kwesties.

Ik heb nog enkele opmerkingen bij het tweede paneel, namelijk de bezuinigingen. Hierop gaat de minister in haar brief niet in, want die is vooral gericht op de switch over. Onze beoordeling van het wetsvoorstel is op dit punt echter nog onverkort negatief. Mijn fractie vond dat de 11 mln. waarover wij spraken, structureel niet bezuinigd moest worden. Er is ook nog een bedrag van 10 mln. Deze bezuiniging is voor ons een reden geweest om een amendement op stuk nr. 7 in te dienen, waarin wij vragen om het een en ander nog wat door te schuiven. Er ligt ook een amendement van de fractie van de PvdA, waarmee zij de bezuinigingen ongedaan wil maken. Vindt de minister dat, met de inzichten die zij nu heeft, de bezuinigingen op de publieke omroep nog moeten worden doorgezet? Op dit moment worden de verkiezingsprogramma's bekend. In onze ogen heeft het CDA een prima verkiezingsparagraaf over de media. Het stelt dat de publieke omroep moet kunnen rekenen op een solide financiële basis die het mogelijk maakt zijn opdracht te vervullen en dat zij minder afhankelijk moet worden van reclamegelden doordat de overheid vanaf een bepaald moment van derving van reclame-inkomsten, het gebrek aan middelen compenseert. Over dat laatste hebben wij in de Kamer voortdurend gediscussieerd. Met elkaar hebben wij geconstateerd dat er nog steeds een gat aanwezig is doordat er geen compensatie komt voor gederfde reclame-inkomsten. Verder hebben wij geconstateerd dat de bedragen die in dit wetsvoorstel worden genoemd, er nog steeds behoorlijk hard inhakken bij de publieke omroep. Dat wilden wij met elkaar voorkomen. Mijn fractie waardeert de daadkracht van de minister ten aanzien van de switch over, ondanks het feit dat ik daarover nog enkele vragen heb. Wij zijn benieuwd of de minister diezelfde daadkracht ook op dit financiële onderdeel wil tonen. Als dat zo is, kunnen wij mijns inziens met elkaar over dit onderwerp heel gelukkig worden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari