Vragen over verslaving door kansspelen

13-06-2006 16:57 13-06-2006 16:57

Vragen van het lid Rouvoet (CU) aan
de minister van Justitie over
kansspelverslaving en illegaal
gokken. (Ingezonden 13 juni 2006)
1
Bent u bereid op korte termijn een
onderzoek in te laten stellen naar de
mate waarin Holland Casino invulling
geeft aan haar verplichting om bij
haar bezoekers kansspelverslaving
tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze
bent u voornemens op te treden
indien uit onderzoek blijkt dat Holland
Casino in deze te kort schiet? Zo
neen, waarom niet?
2
Deelt u de mening dat uit uw
uitspraken1 afgeleid kan worden, dat
u meent dat, als het gaat om illegaal
gokken via internet, het vrij zinloos is
om daartegen op te treden? Zo ja,
hoe verhoudt dit zich tot het huidige
kansspelbeleid en het wetsvoorstel
Wijziging Wet op de kansspelen met
betrekking tot kansspelen via
internet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen van het lid De Wit
(SP), ingezonden 12 juni 2006
(vraagnummer 2050615010).
1 Uitspraak van de minister van Justitie in een
interview in het programma Zembla d.d. 8 juni
jl.
2 Voorstel 30 362; Wijziging van de Wet op de
kansspelen houdende tijdelijke bepalingen
met betrekking tot kansspelen via internet?

Antwoord
Antwoord van minister Donner
(Justitie). (Ontvangen 6 juli 2006)
1
Nee, ik zie daarvoor geen aanleiding.
Zoals ik onlangs ook al in de
beantwoording van vragen over de
voorkoming van kansspelverslaving1
van de leden Vendrik en Vos (beiden
GroenLinks) en De Wit (SP) heb
aangegeven voldoet Holland Casino
aan zijn verplichting om
kansspelverslaving bij de bezoekers
tegen te gaan.
2
Die mening deel ik niet. De
bestrijding van illegale kansspelen via
internet vindt plaats op basis van de
aanpak2 die ik u op 16 september jl.
heb aangeboden. Op basis van
informatie van het KLPD zijn
aanbieders en hosting providers van
illegale kansspelen die in Nederland
gevestigd zijn, gewaarschuwd dat zij
in strijd met de Wet op de kansspelen
handelen. Het resultaat tot nu toe is
dat meer dan 80% van deze bedrijven
de internetsites na eerste aanmaning
off-line heeft gehaald. Deze aanpak
wordt de komende tijd voortgezet.
Zoals ik al in mijn brief van
16 september jl. had aangegeven
vormt de opsporing en vervolging
van aanbieders van kansspelen via
internet die in het buitenland
gevestigd zijn een knelpunt.
Aanbieders van kansspelen via
internet, of hun servers, zijn veelal
gevestigd in landen waar het
organiseren van kansspelen niet
strafbaar is gesteld en/of waar
nauwelijks regulering of toezicht op
kansspelen plaatsvindt. Voor de
opsporing is men in dergelijke
gevallen afhankelijk van de
medewerking van het desbetreffende
land.

Noten:
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006,
nr. 1128.
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005,
24 557, nr. 59.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari