Vragen over de belangen van kinderen in asielprocedures

27-07-2006 17:05 27-07-2006 17:05

Vragen van het lid Huizinga-Heringa
(ChristenUnie)
aan de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie
over de belangen van kinderen in
asiel- en uitzettingsprocedures.
(Ingezonden 26 juli 2006)
1
Bent u bekend met de nota van
orthopedagogische aard, zoals
opgesteld door orthopedagogen
Kalverboer en Zijlstra, onderschreven
door vele hooggekwalificeerde
collega-deskundigen?1
2
Is artikel 3 van het door Nederland
geratificeerde Verdrag inzake de
Rechten van het Kind relevant in alle
vreemdelingenprocedures(zowel
asielaanvragen als
uitzettingsprocedures) waarin
niet-alleenstaande kinderen
betrokken zijn?
3
Deelt u de mening dat de
Nederlandse Staat een
verantwoordelijkheid van
aanvullende (proactieve)
bescherming heeft tegenover alle
onder Nederlandse jurisdictie
vallende kinderen, wanneer hun
ouders (ernstig) falen in de
verzorging en opvoeding, zoals dit
voor Nederlandse kinderen geregeld
is in het Burgerlijk Wetboek en het
jeugdstrafrecht? Zo neen, waarom
niet? Zo ja, wilt u onderstaande vraag
7 ook bevestigend beantwoorden?
4
Hoeveel (niet-alleenstaande) kinderen
heeft de Nederlandse Staat de
afgelopen vijf jaar uitgezet, hoeveel
(niet-alleenstaande) kinderen zullen in
het komende jaar zeker nog uitgezet
worden en hoeveel
(niet-alleenstaande) kinderen
verkeren nu nog in onzekerheid over
eventuele uitzetting?
5
Is het u bekend hoeveel van de
bovengenoemde kinderen als gevolg
van de procedures (inzake
verblijfsvergunningen
danweldreigende- uitzetting) de in
bovengenoemde nota beschreven
psychische schade hebben
opgelopen? Zo ja, om hoeveel
kinderen gaat het? Zo neen, bent u
voornemens dit in kaart te (laten)
brengen?
6
Welke specialistische kennis is er bij
de IND, het COA en het MOA
aanwezig om dergelijke (in de nota
beschreven) specifieke problemen bij
niet-alleenstaande minderjarigen te
behandelen en daarop te anticiperen?
Kijkt de IND bij asielaanvragen
waarbij (niet-alleenstaande)
minderjarigen betrokken zijn
structureel naar de belangen en dus
ook naar de ontwikkeling van die
kinderen? Hoe geeft de IND dus
invulling aan de kinderrechten uit het
Verdrag inzake Rechten van het Kind
in asielprocedures betreffende
gezinnen met kinderen?
7
Bent u bereid op korte termijn te
bewerkstelligen, door voorstellen tot
aanpassing van de
vreemdelingencirculaire resp. het
Vreemdelingenbesluit, dat
gedragsdeskundigen en jeugdzorg
structureel gehoord en betrokken
worden in de vreemdelingenzaken
waarbij (niet-alleenstaande)
minderjarigen betrokken zijn?
8
Bent u bereid veel meer middelen
beschikbaar te stellen voor
dagbesteding, sport,
jeugdhulpverlening en
opvoedingsondersteuning voor
gezinnen met minderjarige kinderen
die verwikkeld zijn in asielaanvragen
danwel uitzettingsprocedures?

Noot:
1 ANP-bericht, 14 juli 2006 over kritiek van
pedagogen op Nederlands uitzetbeleid.

Mededeling
Mededeling van minister Verdonk
(Vreemdelingenzaken en Integratie).
(Ontvangen 28 augustus 2006)
Onder verwijzing naar uw brief van
27 juli 2006 (2050617020) deel ik u
mee dat de vragen van het lid
Huizinga-Heringa (ChristenUnie) over
de belangen van kinderen in asiel- en
uitzettingsprocedures niet binnen de
gebruikelijke termijn kunnen worden
beantwoord aangezien ik nog niet alle
voor de beantwoording benodigde
informatie heb ontvangen.
Ik verzoek u dan ook mij voor de
beantwoording uitstel te willen
verlenen en streef ernaar u mijn
antwoord zo spoedig mogelijk te
doen toekomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari