Overleg toekomstagenda milieu

13-06-2006 17:13 13-06-2006 17:13

De heer Rouvoet (ChristenUnie) is teleurgesteld over de Toekomstagenda
Milieu als geheel. Hij verwachtte een concrete opsomming van dingen die
gedaan moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. In hoofdstuk 4
worden wel maatregelen aangekondigd, maar de concrete uitwerking
ontbreekt. Er wordt steeds verwezen naar de voortgangsrapportage, die
voor begin 2007 is aangekondigd. Hij wil dat de voortgangsrapportage,
inclusief een meerjarige uitvoeringsagenda, op Prinsjesdag 2006 beschikbaar
is. Het lijkt er nu op dat verantwoordelijkheden naar de volgende
kabinetsperiode worden doorgeschoven.
Volgens het MNP kunnen de maatregelen uit deze Toekomstagenda
bijdragen aan het realiseren van de milieudoelen in 2010, mits zij
voldoende geïnstrumenteerd en gefinancierd worden. Wil de Toekomstagenda
waarde krijgen dan zal het kabinet snel met de instrumenten en de
bijbehorende financiering moeten komen en moet er duidelijkheid komen
bij de aanstaande begrotingsbehandeling van VROM. Instemming met de
Toekomstagenda is afhankelijk van de manier waarop deze geconcretiseerd
wordt.
Bij het benoemen van aanvullende maatregelen wordt de milieubalans
2005 als referentie genomen. Inmiddels is de milieubalans 2006 uitgekomen.
Welke impact heeft de nieuwste milieubalans op het aanvullende
maatregelenpakket van deze Toekomstagenda?. Welke zekerheid levert de
Toekomstagenda op met betrekking tot het halen van de gestelde milieudoelen
2010?
Hoe verhoudt deze nota zich tot de Nota Mobiliteit en de Nota Ruimte? Hij
vraagt een toelichting op de interdepartementale samenhang en coherentie.
Ecosysteemdegradatie en biodiversiteitverlies behoren tot de belangrijkste
mondiale milieuproblemen. Behoud van de mondiale biodiversiteit
is één van de vier grote beleidsopgaven van dit kabinet. Het Millennium
Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties toont de urgentie van het
probleem aan. In de Toekomstagenda staat dat biodiversiteit nog hoofdzakelijk
in de probleemerkenningsfase zit. De staatssecretaris zou zich in de
Toekomstagenda juist hebben moeten vastleggen op door Nederland
eerder aangegane beloften over biodiversiteitverlies. Er dienen duidelijke
doelstellingen en beleidsmaatregelen geformuleerd te worden.
In de Toekomstagenda wordt niet gesproken over gekapt hout uit de
regenwouden. Ook is geen beleid aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan.
Worden daarmee de concrete doelstellingen van eerder milieuplannen
losgelaten? Theorie en praktijk staan bij het houtdossier in heel
schril contrast met elkaar. In de Toekomstagenda hoort een doelstelling
over houtimport en het stimuleren van het gebruik van duurzaam hout op
de Nederlandse markt opgenomen te worden. Welk percentage hout op
de Nederlandse markt moet wat de staatssecretaris betreft in 2010 met
absolute zekerheid legaal zijn? Geldt het NMP4 nog steeds of komt er
meer duidelijkheid over in de voortgangsrapportage?
Waarom heeft de staatssecretaris gekozen voor de term «zwaarwegend
criterium» en niet voor een verplichting in 2010 met betrekking tot duurzaamheid?
De heer Rouvoet staat een verplichtend criterium voor.
Waar komt de 50% voor decentrale overheden vandaan? Kan of moet dat
niet hoger?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari