Inbreng bij transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg

13-09-2006 10:31 13-09-2006 10:31

Nemen (AWBZ-)zorginstellingen op dit moment voldoende hun verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld meerpersoonskamers af te bouwen en te voorzien in adequate wooneenheden?

Faillissement van een zorginstelling kan verschillende gevolgen hebben, zoals het geheel staken van de zorgverlening of een onderbreking ervan. Als het om zorg gaat waarvoor de continuïteit noodzakelijk is (acute zorg, verblijfszorg), welk instrument heeft de minister om die continuïteit van zorg af te dwingen?

Bij verdere deregulering van de bouw zullen ook zorginstellingen vaker dan nu het geval is gebouwen gaan huren, ook van commerciële partijen. Welk risico lopen bijvoorbeeld ziekenhuizen hiermee? Wat gebeurt er bij een faillissement van de verhuurder? Welk alternatief heeft de zorginstelling bij een sterke toename van de huurprijs? Hoe is die situatie in de AWBZ-sector?

Bij sluiting van een ziekenhuislocatie en afstoting van vastgoed en grond ontstaat al snel een onomkeerbare situatie. Welk instrumentarium heeft de minister om deze gang van zaken te niet te doen of te voorkomen, als bijvoorbeeld blijkt dat procedures niet of onzorgvuldig zijn verlopen (overleg met de zorgverzekeraars en regionaal overleg acute zorgketen) en de bereikbaarheid van acute zorg toch in gevaar komt?

Op welke wijze kan de overheid de ziektekostenverzekeraars dwingen om hun verplichtingen na te komen voor wat betreft het aanbieden van voldoende bereikbare curatieve zorg?

Tot nu toe hebben de normprijzen voor de aanschaf van grond van het Bouwcollege een drukkend effect op de kostprijs. Na afschaffing van het bouwregime is een forse toename van grondkosten te verwachten. Hoe kan die prijsstijging worden voorkomen?

Gezien de lange gebruiksduur van vastgoed is een kwaliteitstoetsing van de zorgvoorzieningen vooraf noodzakelijk. In welke wijze wordt hierin voorzien na afschaffing van het bouwregime? Zijn de kwaliteitseisen uit het Bouwbesluit hiervoor voldoende of dienen er aanvullende kwaliteitseisen te zijn? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor het opstellen hiervan?

Bij liberalisering van de prijzen zal een kostprijs moeten worden bepaald voor het gebruik van ruimten voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid van spoedeisende hulp, opleidingen en de uitvoering van de academische component? Is een dergelijke kostprijsberekening technisch mogelijk, gezien ook het feit dat ruimten en gebouwen voor meerdere doeleinden worden gebruikt? Wat is hier het gevaar van kruissubsidiëring?

Is reservecapaciteit in ziekenhuiszorg nodig voor bijvoorbeeld het opvangen van slachtoffers van grote epidemieën, rampen en terroristische aanslagen? Welke afspraken worden daarover met de ziekenhuizen gemaakt? Hoe vindt de vergoeding van de extra kosten voor het vastgoed hiervoor plaats?

Welk risico lopen AWBZ-instellingen met verblijf en behandeling (verpleeghuizen) in het aanhouden van enige reservecapaciteit om fluctuaties in het zorgaanbod op te vangen?

Kunnen AWBZ-instellingen die verblijf bieden en vastgoed daarvoor huren een huurcontract realiseren waarbij alleen huur wordt betaald voor verblijfseenheden die daadwerkelijk voor de zorg worden gebruikt?

Op welke wijze kan wettelijk worden geborgd dat grond die afgestoten wordt door een zorginstelling verplicht tegen boekwaarde dient worden te verkocht aan een zorginstelling die deze grond nodig heeft voor het uitvoeren van AWBZ- of ZVW bekostigde zorg?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari