Bijdrage bij VAO jeugd en media

12-09-2006 12:42 12-09-2006 12:42

De heer Slob (ChristenUnie):
Voorzitter. De afgelopen jaren heeft mijn fractie verscheidene malen aandacht gevraagd voor het mediagebruik door jongeren en de wens hen te leren daarmee op een goede manier om te gaan. Dat hebben wij ook gedaan tijdens het algemeen overleg over jeugd en media, net voor het zomerreces. Wij zien dat het mediagebruik door jongeren de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er veel nieuwe media bij zijn gekomen. Wij zien ook dat jongeren, maar ook ouderen, een bepaalde verlegenheid hebben in de omgang met media. Mede om die reden is de behoefte zeer groot hen mediawijs te maken, zoals de Raad voor Cultuur het noemt. Wij spreken dan over het vraagstuk van de media-educatie. Er is op dat gebied in het land wel een aantal incidentele initiatieven genomen, waarbij het voor de initiatiefnemers vaak heel moeilijk is die structureel voort te zetten. Dat is de reden dat wij hebben gevraagd om een duidelijke ondersteuning van media-educatie in de toekomst. Om die reden dien ik de volgende motie in.

*De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat in de afgelopen jaren het mediagebruik door jongeren explosief gestegen is;
overwegende dat de onderzoekscommissie Jeugd, Geweld en Media constateert dat zowel ouders als jongeren behoefte hebben aan ondersteuning in hun omgang met de media;
overwegende dat op het gebied van media-educatie incidenteel al goede initiatieven worden ontwikkeld, maar dat dit een krachtige stimulans verdient;
verzoekt de regering een plan van aanpak voor het versterken van media-educatie op scholen op te stellen en de motie-Atsma (30300 VIII, nr. 70) daarbij te betrekken,
en gaat over tot de orde van de dag.*

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Atsma, Van der Vlies en Van Dam. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 10 (29326).

De heer Slob (ChristenUnie):
De motie-Atsma heeft betrekking op een motie die hij tijdens de begrotingsbehandeling heeft ingediend.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari