Inbreng bij de wijziging van de telecommunicatiewet

20-09-2006 11:34 20-09-2006 11:34

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen in de Telecommunicatiewet. Zij benadrukken het belang van een goede verankering van de rechten van consumenten en bedrijven op het gebied van Telecommunicatie, zodat voor alle partijen duidelijk is wat wel en niet is toegestaan. Het voorliggende wetsvoorstel bevat een dergelijke verankering op een aantal terreinen. Wel hebben deze leden nog enkele vragen over het wetsvoorstel.

Afwijkend gebruik van frequentieruimte
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af wat de consequentie voor de vergunninghouder is wanneer gebruik wordt gemaakt van zijn of haar frequentieruimte, in gevallen zoals genoemd in artikel 3.10? Tevens vragen zij zich af wie toetst of de inbreuk op de frequentieruimte toegestaan is, met name wanneer het gebeurt ter voorkoming van strafbaar gedrag? Dienen hierbij ook privacyaspecten in acht te worden genomen?

Instellen van een antenneregister
Het antenneregister gaat informatie bevatten over antennes en antennelocaties. Wordt in het register ook, net als in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, informatie opgenomen over verrichte veldsterktemetingen rondom basisstations? Zo nee, waarom wordt daar niet voor gekozen?

De regering geeft aan dat nader bepaald wordt wat het uitgangsvermogen wordt waarbij antennes opgenomen gaan worden in het register. Kan de regering een indicatie geven wat het uitgangsvermogen wordt? Gaan vaste antennes voor persoonlijk gebruik hier ook onder vallen?

Versterking positie consument bij langdurige contracten
De leden van de fractie van de ChristenUnie onderschrijven het belang van de bescherming van de consument tegen stilzwijgende verlenging en lange opzegtermijnen van contracten. De regering geeft aan dat overeenkomsten voor bepaalde tijd voor een periode van maximaal twee jaar kunnen worden aangegaan. Wat gebeurt er na deze twee jaar, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af? Stopt het abonnement meteen of loopt het nog door tot wederopzegging door de consument? Heeft de telecom-aanbieder een actieve informatieplicht jegens de consument om deze er op te wijzen dat het contract bijna afloopt? Zo nee, hoe staat de regering tegenover een dergelijke maatregel?

Uitbreiding van het spamverbod
In het wetsvoorstel dient een ondernemer in het algemeen kenbaar te maken ongevraagde communicatie te willen ontvangen, alvorens het toegezonden mag worden via e-mail of fax. Waarom kunnen ondernemers slechts in het algemeen toestemming verlenen en niet gericht aangeven welke informatie ze wel en niet wensen te ontvangen? Vindt de regering het op dit punt niet wenselijker om vanuit het perspectief van de ontvanger te redeneren in plaats vanuit het perspectief van de verzender, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie zich af?

Bedrijven die marketinginformatie verzenden zijn niet verplicht een register bij te houden van door relaties verleende toestemmingen. In het kader van handhaving van het spamverbod dient de OPTA wel vast te kunnen stellen of deze toestemming is verleend. Als het opstellen van een register niet verplicht is, hoe gaat de OPTA dan vaststellen of de wet op dit punt al dan niet is overtreden? Wat is de mening van de regering over het, in het kader van handhaving, verplicht bijhouden van een register van door relaties verleende toestemmingen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af?

Dienen professionele organisaties, die nu (gericht) marketinginformatie verzenden, wederom alle klanten toestemming te vragen voor het versturen van reclame, om onder de regels van de wet te vallen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari