Moties van de ChristenUnie bij de Algemene Beschouwingen

donderdag 28 september 2006 18:12

De ChristenUnie diende bij de Algemene Beschouwingen over de volgende onderwerpen moties in:
  • Jonggehandicaptentoeslag: armoedetoeslag voor jonggehandicapten die langer dan 3 jaar op het sociaal minimum leven (Rouvoet)
  • Bestrijden werkloosheid onder ouderen (Rouvoet/Verhagen)
  • Herintreders: stimuleren om herintredende vrouwen in dienst te nemen (Rouvoet)
Deze zijn na te lezen in de debatbijdrage (2e termijn).

De ChristenUnie diende daarnaast over de volgende onderwerpen moties in in samenwerking met andere partijen:
  • No-claim afschaffing (Amendement en motie Bos/Rouvoet)
  • Schoolboeken gratis (Marijnissen/Rouvoet)
  • Gelijke compensatie via de zorgtoeslag van toename zorgpremie (Bos/Rouvoet)
  • Generaal pardon asielzoekers
  • Afspraken met werkgevers over herkeurde WAO'ers (Bos/Rouvoet)
De teksten van deze moties staan hieronder.
No-claim afschaffing (Amendement Bos/Rouvoet)

AMENDEMENT
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de grondslag van de premie.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na “premie” ingevoegd: en in verband met de afschaffing van de no-claimteruggave.

II

Aan artikel I worden vijf onderdelen toegevoegd, luidende:

C

Artikel 22 vervalt.

D

Artikel 23, derde lid, vervalt

E

Artikel 69, tweede lid, vervalt

F

Artikel 70, zevende lid, vervalt

G

In artikel 124 vervalt de zinsnede:, 22, vijfde lid.

Toelichting

De no-claimregeling in de zorg is ingevoerd om onnodig gebruik van de zorg terug te dringen. Uit een recente evaluatie is geen effectiviteit gebleken van de no-claimregeling. Met name ouderen en chronisch zieken komen bijna systematisch niet in aanmerking voor teruggave van het no-claimbedrag. Zij zijn immers feitelijk vrijwel niet in staat hun gebruik van zorgvoorzieningen terug te dringen. Daarom wordt de no-claim uit de zorgverzekeringswet geschrapt. Met dit amendement zal de no-claim voor alle verzekerden op 1 januari 2007 verdwijnen.
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het opschrift een zinsnede toegevoegd, luidende: en in verband met de afschaffing van de no-claimteruggave.

Bos
Rouvoet


MOTIE

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de no-claimregeling in de zorg is ingevoerd om onnodig gebruik van de zorg terug te dringen;

constaterende dat met name ouderen en chronisch zieken bijna systematisch niet in aanmerking komen voor teruggave van het no-claimbedrag, omdat zij feitelijk niet in staat zijn hun gebruik van zorgvoorzieningen terug te dringen;

overwegende dat mede uit een recente evaluatie geen effectiviteit is gebleken van de no-claimregeling;

verzoekt de regering de no-claim per 1 januari 2007 af te schaffen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Bos
Rouvoet

Schoolboeken gratis (Marijnissen, Rouvoet)


De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid op grond van artikel 13 van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESC) zorg dient te dragen voor kosteloos onderwijs;

van mening dat kosteloos onderwijs ook van toepassing is op de bekostiging van schoolboeken;

overwegende dat de regering dit heeft erkend door te stellen dat er inhoudelijk veel voor te zeggen valt dat de kosten van schoolboeken niet langer door ouders maar door scholen gedragen zouden moeten worden, maar dat er op dit moment te weinig financiële ruimte zou bestaan [30300 VIII, nr. 244, p. 7];

verzoekt de regering met ingang van het schooljaar 2007/2008 schoolboeken te bekostigen door verhoging van het lumpsumbudget voor scholen in het voortgezet onderwijs, waarbij de dekking bijvoorbeeld kan worden gevonden door af te zien van de intensivering van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen
Rouvoet


Gelijke compensatie via de zorgtoeslag van toename zorgpremie (Bos/Rouvoet)

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de premies voor de basisverzekering in 2007 waarschijnlijk met 100 euro zullen stijgen;

overwegende dat het aandeel van de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in 2007 met 0,15%-punt daalt;

constaterende dat volgens de rijksbegroting de zorgtoeslag in 2007 niet volledig meestijgt met de stijging van de zorgpremie;

constaterende dat de stijging van de zorgpremie hierdoor voor aanzienlijke inkomenseffecten voor burgers zorgt;

verzoekt het kabinet met voorstellen te komen om de stijging van de zorgpremie via de zorgtoeslag volledig te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos
Halsema
Marijnissen
Rouvoet


Generaal pardon asielzoekers


De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vijf jaar na invoering van de Vreemdelingenwet 2000 nog moet worden beslist over veel asielaanvragen die onder de oude Vreemdelingenwet zijn ingediend;

overwegende dat deze asielzoekers meer dan zes jaar in ons land wonen, in ons land zijn ingeburgerd en in veel gevallen een gezin hebben met kinderen die hier zijn geboren en opgegroeid;

overwegende dat het na jaren van onzekerheid terugsturen van deze kinderen naar landen die zij niet kennen en waarvan zij de taal niet spreken, schadelijk is voor hun ontwikkeling;

verzoekt de regering alsnog een generaal pardon te verlenen aan alle asielzoekers en hun kinderen die onder de oude Vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd en waarvoor geldt dat die verzoeken nog niet definitief zijn afgehandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos
Halsema
Marijnissen
Rouvoet
Van der Laan


Afspraken met werkgevers over herkeurde WAO'ers (Bos/Rouvoet)


De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de voorlopige resultaten van de herkeuringsoperatie in de WAO blijkt dat van 40% van de 174.000 herbeoordeelden de uitkering is verlaagd of beëindigd;

overwegende dat de onzekerheid van deze groep door de herkeuringsoperatie is toegenomen en deze mensen te maken krijgen met een enorme inkomensachteruitgang;

constaterende dat van de mensen die bij de herkeuring geen werk hadden en van wie de uitkering is ingetrokken of verlaagd, zo'n 80% er niet in slaagt om na herkeuring werk te vinden;

overwegende dat de regering zegt ernaar te streven dat mensen hun talenten benutten om maximaal mee te kunnen doen;

verzoekt de regering zich tot het uiterste in te spannen om herkeurde WAO'ers te laten delen in de aantrekkende economie door afspraken met de werkgevers te maken over werkhervatting van deze groep;

en verzoekt de regering tevens, zolang dat perspectief ontbreekt, de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten (TRI) voor deze groep te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bos
Halsema
Marijnissen
Rouvoet


« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari