Inbreng bij aanbieding van het toezichtkader actief burgerschap en sociale integratie

27-09-2006 13:45 27-09-2006 13:45

De leden van de ChristenUnie- fractie hebben kennis genomen van de brief van de minister van 29 juni 2006 en van het ‘Toetsingskader actief burgerschap en sociale integratie’, waarin wordt uiteengezet hoe de regering toezicht wil gaan houden op het actief burgerschap en de sociale integratie en hoe de inspectie dit zal gaan toetsen.

Op pagina 3, onder hoofdstuk 3, is te lezen dat er veel manieren zijn waarop scholen de opdracht tot bevordering van actief burgerschap en sociale integratie kunnen invullen. Vervolgens is te lezen dat in de sectorwetten de opdracht opgenomen is dat het niet uitmaakt hoe scholen hun onderwijs richten op actief burgerschap en sociale integratie, maar dat scholen hun onderwijs mede richten op actief burgerschap en sociale integratie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering op welke manier de inspectie het beleid van de school gaat toetsen bij de uitoefening van haar taak? Neemt de inspectie hierbij ook het onderwijsaanbod mee? Tevens vragen deze leden zich af hoe het actief burgerschap van de leerlingen op school, maar ook in de samenleving (de praktijk), getoetst wordt?

Op pagina 6 van het toetsingkader is te lezen dat de regering streeft naar de bevordering en het verzamelen van kennis over goede praktijk en zal de verspreiding van deze kennis bevorderen. Daarna is te lezen dat aandachtspunten daarbij onder meer zijn de geslaagde trajecten van visie- ontwikkeling en implementatie van nieuwe aanpakken en kennis over effectieve methoden en de transfer daarvan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering vanaf wanneer de inspectie verwacht hiermee te kunnen beginnen? Dit gezien het feit dat er pas na enige tijd zicht is of de kerndoelen worden gehaald en op welke manier zij het beste uitgevoerd kan worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of de regering verwacht dat met het handhavingsbeleid, gericht op actief burgerschap en sociale integratie, ook de allochtone leerlingen voldoende kennis krijgen van de Nederlandse maatschappij als multiculturele samenleving. Tevens vragen zij of hiermee een groter deel van de allochtone leerlingen kan doorstromen naar Havo en WVO (waar zij nu nog ondervertegenwoordigd zijn)? Dit, omdat naar hun mening niet alleen de taalachterstand een rol speelt bij het opleidingsniveau van de leerlingen. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen tevens of de regering verwacht dat hierdoor in genoemde categorie minder leerlingen voortijdig school verlaten dan wel dat door de invoering van het actief burgerschap en sociale integratie in het basis- en voortgezet onderwijs de kans groter wordt dat zij daarna naar het HBO of het WO doorstromen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari