Inbreng regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen

12-10-2006 11:00 12-10-2006 11:00

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel waarin regels worden vastgelegd voor een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Zij onderschrijven het uitgangspunt van administratieve lastenverlichting en zien een basisregister als middel om dit doel te bereiken. Het voorliggend wetsvoorstel laat naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie echter nog veel onduidelijkheid over de vormgeving van het basisregister en de daarmee samenhangende aspecten.

Verplicht gebruik en eenmalige gegevensverstrekking
De leden van de ChristenUnie fractie vragen zich af wanneer bestuursorganen verplicht worden gebruik te maken van het basisregister. Het kabinet geeft aan dat hiervan sprake zal zijn wanneer de kwaliteit van het register voldoende is en er tijd is geweest om alle bestuursorganen aan te sluiten. Kan er een indicatie gegeven worden hoe lang dit gaat duren? Verschilt deze periode per Kamer van Koophandel (KvK), of gaat het overal gelijktijdig in? Worden bestuursorganen in kennis gesteld wanneer er sprake is van verplicht gebruik?

Financiering van het register
De KvK’s stellen de heffingen vast die doorberekend worden aan de ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen. Kan het kabinet een indicatie geven van de heffing die KvK’s op termijn gaan doorberekenen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?
Nu heeft het kabinet gerekend met de momenteel geldende prijzen. De leden van de ChristenUnie fractie vragen zich echter af of de heffingen niet zullen stijgen in verband met de uitbreiding van het aantal taken door de KvK’s, wat gepaard gaat met toenemende kosten. Zij vragen het kabinet om een toelichting hierop.

Overgangsregime
Een kenmerk van het basisregister is dat nu ook vrije beroepsbeoefenaars, eenmanszaken in de landbouw en visserij, enkele privaatrechtelijke rechtspersonen zoals VVE’s en kerkgenootschappen zich moeten registreren bij de Kamers van Koophandel. Heeft het kabinet aanwijzingen dat het ontbreken van de genoemde rechtspersonen in het basisregister, een sterke beperking van de werking van het register met zich mee brengt, of is het opnemen van genoemde groepen met name een principiële kwestie, zo vragen de leden zich af?

Handhaving
Het kabinet geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat de bereidheid van de nu niet-ingeschrevenen om mee te werken aan het basisregister zou afwijken van de thans ingeschreven. Waarop baseert het kabinet deze bewering, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af?

Administratieve lasten

Het wetsvoorstel is primair bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven en overheden terug te dringen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich echter af of de mogelijke lastenverlichting opweegt tegen de lastenverzwaring voor nu niet-ingeschreven rechtspersonen, vanwege de verplichte registratie en alles wat daarmee samenhangt. In de onderbouwing geeft het kabinet een indicatie van kosten, voor de nu niet-ingeschrevenen. Hierbij is geen indicatie voor de kerkgenootschappen gemaakt. Kan het kabinet een indicatie geven van de kosten van verplichte registratie voor de kerkgenootschappen, zo vragen de leden? Voorts vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af of het kabinet bij de verplichting tot registratie onderscheid gaat maken tussen kerken die onder een landelijk kerkgenootschap vallen en lokale kerkgenootschappen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat een basisregistratie basisgegevens bevat en dus niet een compleet overzicht van alle kenmerken van een rechtspersoon. Zij vragen zich dan ook af of de (beperkte) aanwezige gegevens in het register, de afnemers er niet toe noopt alsnog direct contact op te nemen met de rechtspersoon voor aanvullende informatie. In dat geval wordt het verplicht afnemen van de gegevens in het basisregister een extra procedurele stap, wat tot lastenverzwaring kan leiden in plaats van lastenverlichting. Kan het kabinet dit nader toelichten, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie?

Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor verenigingen van eigenaars (VvE’s). Het kabinet geeft aan dat het aantal VvE’s in Nederland niet bekend is. Hoe denkt het kabinet VvE’s verplicht te laten registreren wanneer het niet weet hoeveel het er zijn en waar ze zich al dan niet bevinden, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari