Inbreng bij spoedwet hoger onderwijs

18-10-2006 13:31 18-10-2006 13:31

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met weinig enthousiasme kennis genomen van de spoedwetswijziging van de WHW. De leden van de ChristenUnie-fractie hechten er aan op te merken dat zij het betreuren dat de regering in eerste instantie heeft gekozen voor een gefaseerd wetgevingstraject, waarbij eerst de WHW werd aangepast om een snelle invoering van het leerrechtensysteem mogelijk te maken en vervolgens een voorstel voor een nieuwe Wet Hoger Onderwijs en Onderzoek werd ingediend. Deze keuze heeft naar de mening van deze leden geleid tot de rommelige en onduidelijke procedure, die weinig meer weg heeft van het zorgdragen voor zorgvuldige wetgeving.

De leden van de ChristenUnie-fractie steunden het wetsvoorstel ter invoering van de leerrechten niet, maar nu dit wetsvoorstel is aangenomen moet een aantal onderwerpen voorwaardelijk voor de invoering van de leerrechten alsnog bij spoedwet worden geregeld. Al vragen zij zich daarbij wel af of de invoering per 1 september 2007 nog wel mogelijk is, nu verschillende onderdelen uit voorliggend wetsvoorstel al in het voorjaar van 2007 moeten worden uitgevoerd om nog enig nut te hebben voor de invoering van het leerrechtensysteem per 1 september 2007. Op grond waarvan denkt de regering dat tijdige invoering nog mogelijk is, terwijl VSNU, HBO-raad, de studentenorganisaties en de vakbonden aangeven dat dit niet meer kan, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het wetsvoorstel echter verder gaat dan hetgeen op grond van motie Tichelaar/Bakker 30387, nr. 42 van de regering werd gevraagd. In deze motie werd alleen verzocht de wijzigingen door te voeren met betrekking tot transparantie van studiekeuze-informatie, een sterke rechtspositie van de individuele student, een sterkere stem voor de studenten in de medezeggenschapsraad en verplichte instelling en verbetering van de bevoegdheden van een raad van toezicht. De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de regering er met voorliggend voorstel voor heeft gekozen om niet alleen uitvoering te geven aan de motie, maar ook op een wijze waardoor een belangrijk voorschot wordt genomen op de veel globalere wetgeving in de WHOO. Met als gevolg dat de WHW op twee gedachten hinkt. Hetgeen zich met name manifesteert op het punt van de zorgplicht voor de medezeggenschap van studenten, een algemeen geformuleerde informatieplicht en de wijze van instelling en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. De leden van de ChristenUnie-fractie vinden dit onwenselijk. Zij vragen de regering dan ook nader te onderbouwen waarom er niet voor is gekozen om de motie Tichelaar/Bakker op basis van de systematiek van de WHW uit te voeren, maar een voorschot te nemen op de WHOO door allerlei onderwerpen vergaand te regelen, conform de systematiek van die wet?
In het bijzonder vragen deze leden naar de uitwerking van de versterking van de medezeggenschap van studenten. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering uiteen te zetten, welke bepalingen op het punt van medezeggenschap precies komen te vervallen en welke zijn toegevoegd, conform de transponeringstabel in het wetsvoorstel voor de nieuwe WHOO. Zij vragen daarbij in het bijzonder naar de medezeggenschap van studenten op het punt van het profileringsfonds?

Voor andere onderdelen valt niet goed in te zien waarom deze bij dit wetsvoorstel moeten worden geregeld, zoals de regelingen voor het associate-degreeprogramma, de universitaire lerarenopleidingen en de uitwerking van Lissabon-afspraken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hierop een nadere toelichting.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari