Bijdrage debat belastingplan 2007 en wijzigingsplan 'Paarse krokodil'

25-10-2006 10:17 25-10-2006 10:17

De heer Slob (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording in eerste termijn afgelopen maandag. De Belastingdienst heeft de leus "leuker kunnen wij het niet maken". Als vervanger van onze reguliere woordvoerder bij dit soort debatten vond ik het belastingdebat van afgelopen maandag best leuk. Dat had onder meer te maken met de grote variëteit aan onderwerpen tijdens het debat.

Wij zijn tevreden met de antwoorden op de vragen over het Charles en Charles-Tijmensarrest, met name rond de kostbare diensten en de herzieningstermijnen. Het is goed dat dat verduidelijkt is. In de praktijk zal het de duidelijkheid geven waar men op zit te wachten.

Het is jammer dat de minister enigszins een karikatuur maakte van mijn voorstellen rond de stakingswinsten. Wij zijn blij met de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Werken aan winst over het urencriterium. Naar aanleiding van de invoering van een mkb-winstvrijstelling willen wij als zorgvuldige afronding van dit debat nog iets regelen. Als in een jaar winst wordt behaald met of bij het staken van één of meer gehele ondernemingen en in dat jaar niet de mkb-winstvrijstelling geldt, dan moet de stakingsaftrek worden verhoogd met 10% van de winst behaald met of bij de staking van de onderneming of ondernemingen, ook als de belastingplichtige niet in dat jaar, maar al eerder ter zake van dezelfde onderneming of ondernemingen ondernemer was.

Dan zijn wij eigenlijk weer terug bij het bijzondere tarief dat voor 2001 heeft gegolden. Wij zitten er zelfs nog iets boven en wij zitten in ieder geval ruim boven het tarief van 35% dat de VVD een keer heeft voorgesteld. Ik heb op dit punt een amendement ingediend op stuk nr. 19, waarvoor ik de steun van de Kamer hoop te krijgen.

Ik heb ook uitvoerig stilgestaan bij bedrijfsverplaatsingen en de toepassing van de herinvestering in de zin van artikel 3.54 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de conservatoire aanslag bij overheidsingrepen in de zin van artikel 3.64 van dezelfde wet. Ik heb aangegeven dat er in de praktijk echt grote problemen zijn bij de reconstructie van de land- en tuinbouw en bij de ontwikkeling van de natuur in algemene zin en de ehs in het bijzonder. De Belastingdienst legt de definiëring van het begrip "overheidsingrijpen" in de huidige wet een stuk strakker uit dan onder de oude regeling. Aangezien de nieuwe wet een codificatie zou zijn van de oude regeling, is dat eigenlijk niet te accepteren. Daar komt ook nog bij dat de Hoge Raad hier in 2004 een heel duidelijke uitspraak over heeft gedaan. Dat arrest van de Hoge Raad wordt op dit moment eigenlijk buitenspel gezet door de Belastingdienst, met alle problemen van dien. Ik kan legio voorbeelden geven van het feit dat de zaak hierdoor op slot wordt gezet, maar ik zal dat ten behoeve van de tijd niet doen. Wel dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de reconstructie van de land- en tuinbouw en de ontwikkeling van natuur in het algemeen en van de ecologische hoofdstructuur en strategische groenprojecten in het bijzonder in de praktijk moeizaam verloopt, mede vanwege fiscale belemmeringen ten aanzien van de herinvesteringsreserve;

constaterende dat de Hoge Raad in het arrest van 17 september 2004, nr. 39 779, het tot 1 januari 2001 geldende uitvoeringsbeleid inzake het overheidsingrijpen aldus heeft uitgelegd dat daaronder ook is begrepen zogenaamd "indirect overheidsingrijpen";

overwegende dat met de thans geldende wettelijke regeling bedoeld is het voorheen bestaande uitvoeringsbeleid te codificeren;

overwegende dat een belangrijk deel van de bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie of natuurontwikkeling feitelijk het gevolg is van het door de Hoge Raad bedoelde indirecte overheidsingrijpen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het bedoelde indirecte overheidsingrijpen ook aangemerkt wordt als overheidsingrijpen in de zin van artikel 3.64, vierde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001,
en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 29 (30804).

De heer Slob (ChristenUnie):
Deze motie zou meegenomen kunnen worden in de werkgroep waar de minister over heeft gesproken.

Ik kom nog even op de schoolboeken en de cd-roms. Afgelopen maandag is hier ook over gesproken. Wij hebben onlangs ook een brief van het ministerie van OCW over dezelfde problematiek ontvangen. Daarin werd aangegeven dat wij er niets mee zouden kunnen doen. Aangezien de minister heeft toegezegd dat hij hier verder over zou nadenken, verzoek ik hem, te zorgen dat er afstemming met OCW plaatsvindt.

Mijn laatste opmerking betreft de capaciteit van de Belastingdienst. De minister heeft mijn vragen daarover afgelopen maandag in één zin beantwoord. Volgens mij is de problematiek echter nog steeds behoorlijk zorgelijk. Wij zoeken nog wel een moment om hier verder over door te spreken.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari