Wetgevingsoverleg begroting V&W 2007

30-10-2006 15:35 30-10-2006 15:35

De heer Slob (ChristenUnie): Wij hadden nog een aantal minuten over, dus als ik iets doorschiet, dan weet de voorzitter dat er voldoende dekking is. Dat is altijd belangrijk in dit huis. Ik dank de minister voor haar beantwoording in eerste termijn. Zij ontpopte zich bij een aantal onderwerpen een klein beetje als een nieuwe uitvoering van Olivier B. Bommel, want ik hoorde haar een paar keer zeggen dat geld niet het probleem is, soms tot mijn verbazing, zeg ik erbij. Daar kom nog op terug.

Mijn fractie heeft in eerste termijn gewezen op de scheve verhouding tussen investeringen in wegen en spoor. In de schriftelijke beantwoording staat dat de minister dit niet herkent bij het Infrastructuurfonds, aangezien het bedrag voor wegen en spoor hetzelfde is. Dat klopt, maar het gaat ons om de verhouding tussen aanleg en onderhoud. Dan zie je toch dat de verhoudingen wat scheef zijn. Daarbij komt dat er voor de tweede fase van het herstelplan spoor nog lang niet voldoende middelen aanwezig zijn, zoals wel duidelijk is geworden uit de discussies die wij hebben gehad. Dat is voor ons reden om het amendement op stuk nr. 19 in te dienen om daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Ik handhaaf dat amendement, waarvoor een heel solide dekking is gevonden, namelijk niet-vastgelegde uitgaven van de verkenning en planstudie voor het tracébesluit. Dat geld kan hiervoor worden ingezet.

Mijn fractie heeft ook gevraagd naar de status van de netwerkanalyse spoor. Wij zien deze als een verkenning binnen het MIT en vragen de minister om in 2007 de planstudies te starten. In het schriftelijk antwoord staat dat bewust niet is gekozen voor een formele MIT-verkenning, omdat deze uitgaat van een verondersteld verkeers- en vervoersprobleem in relatie tot de doelen in de Nota Mobiliteit. Dat kunnen wij eerlijk gezegd niet helemaal volgen. In de Nota Mobiliteit staat dat de reiziger de facto in 2020 op de belangrijkste spoorverbindingen geen spoorboekje meer nodig heeft, maar uit de netwerkanalyse spoor volgt dat dit niet realiseerbaar is, als een aanzienlijk aantal knelpunten niet wordt aangepakt.

Het is volgens ons niet te vroeg voor het starten van planstudies, zoals de minister stelt, maar eerder te laat. Wij verbazen ons dat in het vervolg op de regionale netwerkanalyses twee planstudies voor hoofdwegen en OWN worden gestart in de regio Utrecht, maar dat voor het spoor kennelijk eerst meer onderzoek nodig is. De treinen zitten overvol. De dienstregeling voor 2007 betekent voor een aanzienlijk aantal reizigers een verslechtering door capaciteitsbeperking, terwijl het aantal passagiers sterk groeit. Daarom is volgens ons nu actie nodig. Ik dien dan ook een motie in om de capaciteitsanalyse spoor op te nemen als een MIT-verkenning.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er ook na uitvoering van Herstelplan 2e fase spoor er grote knelpunten blijven op het spoorwegnet blijkens de door NS en Prorail uitgevoerde netwerkanalyse spoor;

overwegende dat de minister van Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd een landelijke capaciteitsanalyse spoor uit te voeren;

overwegende dat voor het oplossen van genoemde knelpunten de tijdelijke start van de benodigde procedures nodig is;

verzoekt de regering, de landelijke capaciteitsanalyse spoor de status van MIT-verkenning te geven en deze uiterlijk september 2007 af te ronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Hermans. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 33 (30800-XII).

De heer Slob (ChristenUnie): Het goede nieuws van deze begrotingsbehandeling is, ook voor de reizigers in het openbaar vervoer, dat er één klachtenloket voor het openbaar vervoer komt. Ik ben blij met de welwillende verklaring van de minister over het door mij en mevrouw Dijksma ingediende amendement op stuk nr. 17. Dit amendement mag wat mij betreft ook als voorstel worden opgenomen in de stemmingslijst. Ik ben ook blij met de aanvullende opmerkingen met betrekking tot de OV-ambassadeur, die nog niet op deze wijze in dit amendement waren opgenomen.

Dan kom ik op het punt van de vaarwegen. Hierover is een inmiddels aangepast amendement ingediend, die bedoeld is om enkele projecten versneld uit te voeren. Dit amendement krijgt de hartelijke steun van de fractie van de ChristenUnie. Daarnaast heb ik aangegeven dat er ook budget komt voor het hoognodige preventieve onderhoud. De minister was in dat opzicht heel open toen zij zei dat het bij vaarwegen iets minder nauw luistert, aangezien er toch wel doorgevaren kan worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij het preventieve onderhoud moeten laten verslonzen. In een door mij ingediend amendement, dat tot mijn verbazing nog steeds niet is rondgedeeld, heb ik al aangegeven wat de dekking is. De coalitiedekking is hiervoor gebruikt en dat betekent dus dat dit amendement valide is. Ik hoop in dit opzicht op de steun van de Kamer.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari