Bijdrage debat begroting VROM 2007

12-12-2006 14:41 12-12-2006 14:41

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie): Voorzitter. Ook ik feliciteer de leden die hun maidenspeech hebben gehouden met deze bijzondere gebeurtenis. Het waren goede speeches. Mijn waardering en complimenten daarvoor.

De woningmarkt werkt niet goed. Daar is iedereen het over eens. Het is niet zo eenvoudig de problemen op de woningmarkt op te lossen. Dat vereist een integrale aanpak waarbij meer marktverstorende elementen moeten worden weggenomen. Om de woningmarkt vlot te trekken, moet aan meer schroefjes tegelijkertijd worden gedraaid. Dat moet bovenal in de juiste volgorde gebeuren. Mijn fractie heeft het om die reden altijd erg onverstandig gevonden de huurprijzen te liberaliseren, zoals de regering voorstelde, terwijl er schaarste heerst op de woningmarkt. Het enige effect dat dan wordt bereikt, is een verdere stijging van de huurprijzen. De minister kent de kritiek van de fractie van de ChristenUnie op de voorstellen inzake het huurbeleid. Ik hoef die niet te herhalen, want de plannen voor het huurbeleid zijn door de Eerste Kamer in de ijskast gezet.

Het is goed dat de liberalisering van het huurbeleid van de baan is, maar dat stelt de minister wel voor een aantal problemen. In ruil voor ruimte in het huurbeleid was met de woningcorporaties afgesproken dat zij zouden bijdragen aan de betaalbaarheid van het huren. Met het huurbeleid is echter ook de interimbetaalbaarheidsheffing huurwoningen van tafel. Dit slaat een gat in de begroting van zo’n €154 mln. Hoe gaat de minister dit gat dichten? In het verleden vertaalden tegenvallers in bezuinigingen op de VROM-begroting zich nogal eens in een korting op de financiële steun voor huurders. Dat is wat mijn fractie betreft onacceptabel. Sinds 2004 wordt er al een korting op de huurtoeslag toegepast. Dat betekent dat de afgelopen drie jaar ruim €500 mln. ten laste van de huishoudens met de laagste inkomens is binnengehaald. Mijn fractie vindt dat onder geen beding verder op de huurtoeslag mag worden bezuinigd. Ik ga ervan uit dat de minister mijn fractie op dit punt gerust kan stellen. Ik hoor graag hoe hij zich voorstelt dit gat te repareren.

In de Najaarsnota is een aantal wijzigingen opgenomen. Daaruit blijkt een forse aanpassing van de uitgavenposten. Een deel van de rechthebbenden heeft in 2004 en 2005 te weinig huursubsidie ontvangen. Het gaat in totaal om een bedrag van 23,5 mln. Mijn fractie roept de minister op deze huursubsidie snel uit te betalen. Kan hij toezeggen dat mensen die nog geen huursubsidie hebben ontvangen, maar dat nog wel te goed hebben, het geld vóór de kerst op hun rekening krijgen?

De woningbouwproductie is aangetrokken. Dat is goed nieuws, maar uit de cijfers wordt niet duidelijk of dit voor alle segmenten van de woningmarkt geldt. Kan de minister specifieker op de verschillende segmenten inzoomen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de woningproductie voor starters? De WRR constateert in zijn recent uitgebrachte advies “De verzorgingsstaat herwogen” dat een steviger beleid nodig is om aan de vraag naar seniorenwoningen te kunnen voldoen. Ik hoor graag de reactie van de minister op dit advies.

In de begroting is terecht de vinger gelegd bij de gevolgen van de meer ontspannen woningmarkt en een krimpende bevolking voor minder gewilde wijken en buurten in met name grote steden. Deze wijken en buurten dreigen door genoemde ontwikkelingen bij potentiële woningkopers uit de gratie te raken. Mijn fractie is blij dat dit probleem de aandacht van de minister heeft, maar wij zien dit niet tot uitdrukking komen in het geld dat de komende jaren voor stedelijke vernieuwing en de herstructurering van wijken wordt uitgetrokken. De afgelopen kabinetsperiode is er zelfs bezuinigd op stedelijke vernieuwing.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari