Inbreng bij voortgangsrapportage industriebrief

17-01-2007 15:11 17-01-2007 15:11

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de tweede voortgangsrapportage van de Industriebrief. Industrie staat op de kaart en krijgt de, broodnodige, aandacht. Er moest hard aan getrokken worden, maar de kabinetten Balkenende II & III hebben hart voor de industrie getoond en ingezet op een stimulerend industriebeleid.

Uit het hoofdrapport en de voortgangsrapportage blijkt dat de Nederlandse industrie internationaal over het algemeen goed meedoet. Ondernemers hebben vertrouwen in de industrie. Uit de rapportage blijkt ook duidelijk de sterke en toenemende verwevenheid tussen de dienstensector en de industrie én tussen de verschillende sectoren binnen de industrie. Van groot belang is dus dat alle verschillende sectoren zich goed kunnen ontwikkelen, om te voorkomen dat sectoren elkaar belemmeren in hun groei.

Terecht klinkt dan ook de oproep van de industrie aan de overheid om echt voor de industrie te (blijven) kiezen. De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn dan ook blij met de opmerking van de minister dat een betrokken overheid nodig blijft voor een vitale industrie. Deze leden spreken waardering uit voor de genomen maatregelen.

Uit de rapportage komen een aantal zwaktes van en belemmeringen voor de Nederlandse industrie naar voren. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen met name aandacht voor het gebrek aan vakpersoneel en het ontbreken van een level playing field. Deelt de staatssecretaris de mening van deze leden dat voor deze punten verhoogde aandacht nodig is en zo ja, hoe werkt dat door in het te nemen beleid?

Uit de voortgangsrapportage blijkt duidelijk dat het kabinet aandacht heeft besteed aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Kan de staatssecretaris de leden van de ChristenUnie-fractie meer inzicht geven in de concrete resultaten? Immers, uit het hoofdrapport blijkt dat er een steeds groter tekort komt aan goed personeel. Is er al sprake van een toename van de uitstroom van goed gekwalificeerd vakpersoneel? Hoe worden jongeren geprikkeld om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de geboden faciliteiten en is er een toename te zien in het aantal jongeren dat vakopleidingen volgt? In dit verband vragen de leden van de ChristenUniefractie, in lijn met vorige bijdragen, nogmaals naar de coördinatie tussen EZ en OCW, zeker gezien het toenemende tekort aan goed geschoold vakpersoneel. Hoe is de coördinatie op dit moment en wat zijn daar de concrete resultaten van?

De leden van de ChristenUnie vragen tevens de aandacht van de staatssecretaris voor het level playing field en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Ondanks genomen maatregelen voor vermindering van de lastendruk van wet- en regelgeving, waarvoor waardering, blijkt dat de ondernemers de wet- en regelgeving nog steeds als belemmering zien. Vooral de hoeveelheid veranderingen en het gevoel dat de regelgeving strenger is dan nodig in de EU wordt als problematisch ervaren. Wat is het effect van genomen maatregelen, zoals het Crashteam oneerlijke concurrentie? Op wat voor termijn verwacht de staatssecretaris resultaat van maatregelen die nu genomen worden, zoals het aanpakken van nationale koppen? En op wat voor termijn gaat het kabinet de sectorale actieplannen uitbrengen? Kan de staatssecretaris inzicht geven in het tijdpad en de globale maatregelen die daarin genomen zullen worden? Daarnaast zijn de leden van de ChristenUnie-fractie benieuwd naar het functioneren van de sectorale aanspreekpunten en het Meldpunt Tegenstrijdige Regelgeving. Werken deze naar tevredenheid van industrie en kabinet?

Naast aandacht voor onderwijs en de concurrentiepositie vragen de leden van de ChristenUnie-fractie aandacht voor aangewezen zwakte van de Nederlandse industrie in het vermarkten van producten. Ziet de staatssecretaris een rol weggelegd voor het kabinet in het verhogen van de vaardigheden van ondernemers op het gebied van PR, marketing, pre-sales en after-sales, door de onderzoekers aangeduid als één van de belangrijke aandachtspunten? Zo ja, wat voor rol, en hoe wordt dit opgepakt?

Ten slotte willen de leden van de ChristenUnie-fractie aandacht vragen voor het imago van de industrie. Het gaat goed met de industrie, en het kabinet geeft blijk van betrokkenheid en besef van urgentie van stimulerende maatregelen, zoals heel concreet bleek uit de bijdrage voor de scheepsbouw. Toch kampt de industrie in Nederland nog steeds met een imagoprobleem, wat tevens doorwerkt in de aanwas van personeel. Deelt de staatssecretaris de aangegeven zwakte in het hoofdrapport dat de industrie kampt met een imagoprobleem? Is de staatssecretaris het met de leden van de ChristenUnie-fractie eens dat hierop actie moet worden ondernomen, zeker gezien het effect op aanwas van personeel? Zo ja, wat gaat de staatssecretaris hieraan doen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari