Vragen over asielprocedure Afghaanse bekeerlingen

dinsdag 09 januari 2007 15:49

Vragen van de leden De Wit (SP),
Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en
Van der Staaij (SGP) aan de
minister van Justitie over de
asielprocedure van drie in Nederland
tot het christendom bekeerde
Afghaanse asielzoekers. (Ingezonden
9 januari 2007)

1
Kent u de voornemens die de IND op
27 juli 2006 heeft uitgebracht om de
asielverzoeken van de heer X., de
heer Y. en mevrouw Z., afkomstig uit
Afghanistan, af te wijzen?1
2
Is het waar dat de IND in deze
voornemens erkent dat de heer X., de
heer Y. en mevrouw Z. in Nederland
zijn bekeerd tot het christendom,
maar vervolgens stelt dat zij in
Afghanistan geen gevaar lopen
omdat hun bekering bij de Afghaanse
autoriteiten niet bekend is?
3
Is het waar dat de IND in de
voornemens stelt dat de
verantwoordelijkheid voor het niet
bekend worden van de bekering van
de heer X., de heer Y. en mevrouw Z.
bij de Afghaanse autoriteiten, bij
henzelf ligt? Is het waar dat de IND in
de voornemens stelt dat het risico
van vervolging door betrokkenen zelf,
wegens hun bekering, in het leven is
geroepen en daarom ook voor hun
rekening moet komen?
4
Is het waar dat de IND in de
voornemens stelt dat informatie die
voorhanden is over de situatie van
bekeerlingen in Afghanistan in deze
asielzaken niet relevant is, omdat die
informatie betrekking zou hebben op
een persoon die zich in Afghanistan
«openlijk als christen»
manifesteerde?
5
Hoe verhouden de door de IND in de
voornemens in deze zaken geuite
stellingen zich tot het meer malen
herhaalde standpunt van de regering
dat aan christenen en bekeerde
moslims níet tegengeworpen zal
worden dat zij hun geloof in stilte
moeten belijden?2 Als de
Nederlandse overheid van de heer X.,
de heer Y. en mevrouw Z. níet vergt
dat zij hun bekering geheim houden,
hoe kan de IND hun dan tegenwerpen
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
het niet bekend worden van hun
bekering bij de Afghaanse
autoriteiten? Als de Nederlandse
overheid van de heer X., de heer Y. en
mevrouw Z. níet vergt dat zij hun
bekering geheim houden, waarom is
de informatie over de behandeling
die mensen die zich openlijk in
Afghanistan als (bekeerde) christenen
manifesteren ten deel valt, volgens
de IND niet relevant?
6
Hoe verhoudt de redenering van de
IND dat het risico van vervolging bij
betrokkenen zelf ligt zich tot het
absolute verbod van artikel 3 EVRM
en de verdragsverplichting voor
Nederland om niemand terug te
sturen naar een land waar hij of zij
een reëel risico loopt op foltering, een
onmenselijke behandeling of
bestraffing?
7
Staat u nog steeds op het standpunt
dat aan christenen en bekeerde
moslims in asielzaken niet
tegengeworpen zal worden dat zij
hun geloof in stilte moeten belijden?
Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u
uitvoerig toelichten op welke manier
asielverzoeken van Afghanen die zich
in of buiten Afghanistan tot het
christendom hebben bekeerd,
worden behandeld, in het licht van dit
standpunt en de risico’s die tot het
christendom bekeerde moslims
volgens het ambtsbericht van het
ministerie van Buitenlandse Zaken in
Afghanistan lopen?
8
Bent u bereid de voornemens in de
zaken van de heer X., de heer Y. en
mevrouw Z. te herzien? Zo neen,
waarom niet?

Bronnen:
1 De IND-dossiernummers van deze zaken zijn
aan de minister van Justitie bekend gemaakt.
2 Kamerstukken 19 637, nrs. 447 en 1021,
vergaderjaar 1989–1999 c.q. 2005–2006.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari