Vragen over verbetering medicatieveiligheid

04-12-2006 16:45 04-12-2006 16:45

Vragen van het lid Voordewind
(ChristenUnie) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over verbetering van de
medicatieveiligheid. (Ingezonden
4 december 2006)

1
Bent u bekend met het
Harm-onderzoek1 onder 21
ziekenhuizen, waaruit blijkt dat
jaarlijks 19.000 patiënten onnodig in
het ziekenhuis worden opgenomen?
2
Onderschrijft u de conclusie dat het
hier gaat om vermijdbare opnames?
3
Deelt u voorts de conclusie dat de
medicatieveiligheid verbeterd moet
worden?
4
Bent u bereid op korte termijn, gezien
de ernst van de situatie, met de
betreffende instanties (KNMG, KNMP,
NPCF) te overleggen hoe de
medicatieveiligheid verbeterd kan
worden?
5
Bent u bereid een Taksforce in te
stellen om op korte termijn tot
voorstellen te komen om de
medicatieveiligheid te verbeteren?

Bron:
1 HARM (Hospital Admissions Related to
Medication) onderzoek, door Patricia van den
Bemt verbonden aan de Universiteit van
Utrecht, 28 november 2006.


Antwoord
Antwoord van minister Hoogervorst
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
(Ontvangen 22 december 2006)
1
Ja, op 28 november 2006 heb ik
kennis genomen van het rapport.
2
Ja, de onderzoekers hebben
vastgesteld dat in die gevallen de
opnames in principe te vermijden
waren geweest. De belangrijkste
risicofactoren hierbij waren het
slikken van vijf of meer
geneesmiddelen (polyfarmacie),
therapie ontrouw, verminderde
cognitie, het hebben van meerdere
ziektes tegelijk, een verminderde
nierfunctie en het niet zelfstandig
wonen. De meest risicovolle
geneesmiddelen zijn middelen tegen
diabetes, middelen tegen trombose,
ontstekingsremmende pijnstillers
(NSAIDS) en geneesmiddelen tegen
hart- en vaatziekten.
3
Ja, de medicatieveiligheid is voor
verbetering vatbaar. Overigens zijn
het veld en VWS al volop aan de slag
met medicatieveiligheid. Er zijn
diverse initiatieven gestart die
bijdragen aan een betere
medicatieveiligheid zowel binnen als
buiten het ziekenhuis. In een brief aan
de Tweede Kamer dd. 29 augustus
met kenmerk GMT/MVG 2707364 zijn
deze initiatieven uiteengezet. Deze
initiatieven komen overeen met de
aanbevelingen voor verbetering uit
het HARM-onderzoek.
Het gaat om invoering van een
veiligheidsmanagementsysteem in
instellingen, de ontwikkeling van een
electronisch medicatiedossier, het
onderzoeksprogramma van ZonMw
naar medicatieveiligheid en de
verschillende activiteiten die de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) voor 2007 in het werkplan heeft
staan. De IGZ is onder andere
het project veiligheid bij
medicatieoverdracht gestart, waarbij
de IGZ en het veld normen voor een
goede overdracht opstellen. In de
loop van 2007 wordt de stand van
zaken gepubliceerd. Daarnaast wordt
specifiek tijd gereserveerd voor de
veiligheid van de toepassing van
geneesmiddelen tegen trombose,
één van de groepen risicovolle
geneesmiddelen die in het
HARM-onderzoek zijn geïdentificeerd.
Verder is het project «Doelmatig
gebruik van geneesmiddelen» in
gang gezet sinds 2005. Dit is een
project waar diverse interventies
worden uitgevoerd onder andere
ter verbetering van de
medicatieveiligheid. In het kader
daarvan worden «best practices»
gestimuleerd op het terrein van
therapietrouw en polyfarmacie en
wordt ketenontwikkeling bevorderd
tussen de eerste en de tweede lijn.
4 en 5
Uiteraard ben ik te allen tijde bereid
tot overleg. Ik ben echter nog niet
overtuigd van nut en noodzaak van
het instellen van een Taskforce,
gezien de lopende initiatieven op dit
terrein. Alle genoemde partijen
worden uitgebreid betrokken bij de
reeds lopende initiatieven. Grote
winst met betrekking tot de
medicatieveiligheid is te verwachten
van het elektronisch
medicatiedossier. Daar zijn alle
partijen het over eens. Het
elektronisch medicatiedossier levert
een waardevolle bijdrage aan het
verbeteren van informatieoverdracht
over de medicatie en daarmee aan de
medicatieveiligheid. Het is dan ook
vooral van belang dat de partijen hun
bijdrage leveren aan de uitvoering
van de pilots en de uitrol van het
electronisch medicatiedossier in
2007. Als in een later stadium blijkt
dat het instellen van een taskforce
een meerwaarde heeft kan die alsnog
worden opgestart.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari