Vragen over godsdienstwet Roemenië

dinsdag 23 januari 2007 17:10

Vragen van de leden Van der Staaij
(SGP) en Huizinga-Heringa
(ChristenUnie) aan de minister van
Buitenlandse Zaken over de
Godsdienstwet in Roemenië.
(Ingezonden 23 januari 2007)
1
Kunt u ons nader informeren over de
politieke en sociale achtergronden
van de nieuwe Godsdienstwet in
Roemenië? Wat is de reden dat er, in
onderscheid tot de voor kort
geldende weten regelgeving, gekozen
is voor een hoge numerieke drempel
van 0,1% van de bevolking en een
lange wachttijd van 12 jaar om
geregistreerd te kunnen worden als
erkende religie?
2
Hoe verhouden de strenge eisen die
door Roemenië zijn ingevoerd zich tot
de registratievereisten die andere
EU-lidstaten hanteren voor het
erkennen van religies? Zijn de eisen
in Roemenië aanzienlijk hoger dan in
andere landen, of zijn ze
vergelijkbaar?
3
Hoe verhouden de registratie-eisen in
de Roemeense godsdienstwet zich tot
artikel 9, tweede lid, van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM)? Zijn de opgelegde
beperkingen noodzakelijk met het
oog op de openbare orde en
veiligheid, gezondheid en goede
zeden, of de rechten en vrijheden van
anderen in de Roemeense
samenleving?
4
Kunt u meer specifiek aangeven wat
de inhoud en strekking is van de
bepaling in genoemde wet over het
strafbaar stellen van elke aanzet tot
religieus getinte vijandigheid, en hoe
die zou kunnen botsen met de
vrijheid van meningsuiting? Is het
waar dat deze bepaling niet door de
Roemeense regering, maar door het
Huis van Afgevaardigden bij
amendement aan het wetsvoorstel is
toegevoegd? Kan uit enigerlei
toelichting op deze bepaling afgeleid
worden hoe deze geïnterpreteerd
moet worden?
5
Hebben Roemeense burgers ook de
mogelijkheid om bepalingen in de
Godsdienstwet voor te leggen aan
het constitutionele hof van
Roemenië?
6
Waarop baseert u het vertrouwen in
de goede intenties van de
Roemeense regering, zoals verwoord
in uw brief aan de Tweede Kamer d.d.
8 januari 2007?1 Welke
zwaarwegende reden verzet zich
ertegen om te spreken met de
Roemeense regering over de zorgen
die u zich maakt over de nieuwe
Godsdienstwet?

Bron:
Brief van de minister van Buitenlandse
Zaken d.d. 8 januari 2007 aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer (Kamerstuk 21 501-20,
nr. 330, vergaderjaar 2006–2007).

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari