Inbreng bij bevordering activering personen met uitkering

01-02-2007 11:09 01-02-2007 11:09

Algemeen
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de wijzigingen dat tot doel heeft de activerende werking voor vangnetters te vergroten. De wijzigingen zullen volgens de fractie van de ChristenUnie genoeg ruimte en mogelijkheden creëren om vangnetters nog meer te stimuleren te activeren naar werk. De ChristenUnie vraagt zich wel af of de wijzingen inderdaad tot gevolg hebben dat er op termijn minder instroom is in de WAO. Graag wenst de ChristenUnie van de regering te horen om hoeveel vangnetters het gaat die instromen in de WAO/WIA.

Artikel 38a lid 7
Hoewel de ChristenUnie een voorstander is van handhaving, heeft de fractie moeite met deze wijziging. Zij vinden dat er inderdaad een sanctiemogelijkheid moet zijn om de registratie te optimaliseren, met gevolg dat het UWV tijdig kan inspringen. Zij hebben echter moeite met het feit dat bij iedere keer dat een werkgever de in de wet vastgestelde termijn overschrijdt sprake is van een boete van ten hoogste € 454, -. De fractie van de ChristenUnie vindt dat er dan een te grote belasting wordt gelegd op b.v. uitzendorganisaties en grote organisaties die in onderaanneming werken. Daarom willen zij de Regering in overweging geven om over te gaan tot het heffen van een boete wanneer blijkt dat de werkgever structureel zijn verplichting niet nakomt in een overgangperiode van 1 jaar na invoering van de wetswijziging om genoemde werkgevers de ruimte te geven. Dit geeft werkgevers de ruimte om hun bedrijfsvoering op deze verplichting vanuit de wet aan te passen.

Wijzigingen redactie ziektebegrip
Hoewel de ChristenUnie-fractie het toejuicht dat door verruiming van het ziektebegrip, meer mogelijkheid wordt gecreëerd voor activering, spreekt zij uit dat het te lang oprekken van het ziektebegrip, fysieke overbelasting met zich kan meebrengen. De leden van deze fractie willen ervoor waken dat dit plaatsvindt. Zij willen graag weten of de regering rekening heeft gehouden met dit mogelijke bijverschijnsel.

Reintegratieverslag
De fractie van de ChristenUnie juicht de plannen rondom het reïntegratieverslag toe. Zij is het ermee eens dat er sprake zal zijn van een kwaliteitimpuls in de hele keten. Ook kan op basis van de informatie verkregen uit de reintegratieverslagen conclusies worden getrokken die kunnen leiden tot beleidswijziging. De leden van de ChristenUnie-fractie geven de regering in overweging om criteria op te stellen waaraan de reintegratieverslagen moeten voldoen.

Verplichting zoeken naar passend werk na bevallingsverlof
Bij bevallingen kan er sprake zijn van complicaties. Hierdoor kan het voorkomen dat een werkgeefster na het bevallingsverlof nog ziek is. De ChristenUnie fractie wil graag van de regering weten hoe er in een dergelijk situatie gehandeld dient te worden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari