Bijdrage debat verbod handel op producten van zadelrobben en klapmutsen

06-02-2007 15:54 06-02-2007 15:54

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de indieners voor hun uitgebreide antwoord op onze vragen. Het is duidelijk dat de jaarlijkse slachting van zadelrobben en klapmutsen de indieners hoog zit, en terecht. De fractie van de ChristenUnie waardeert dan ook het initiatief van de indieners. In tegenstelling tot de naar mijn mening verwoestende kritiek van de heer Ormel dank ik de indieners voor het feit dat zij instemmen met de suggestie van de ChristenUnie om artikel 5 te wijzigen opdat ook het dierenwelzijn een grondslag vormt voor de bescherming van andere uitheemse diersoorten.

Het verbaast mij dat het kabinet niet met een ministeriële regeling of een algemene maatregel van bestuur wil komen. Met een dergelijke regeling waardoor de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen verboden wordt, zou Nederland immers geen uitzonderlijke positie innemen. Wij vinden het wenselijk dat de jacht op klapmutsen en zadelrobben verder wordt teruggedrongen. Mijn fractie hoort graag van de indieners waarom zij denken dat het kabinet niet zelf met een regeling is gekomen en zij zich dus genoodzaakt voelden tot het indienen van een initiatief voorstel. Ik hoor echter ook graag de reactie van de minister. Ik deel overigens de hoop van de indieners dat een toekomstig kabinet in overeenkomstige gevallen wel de noodzaak inziet van het opstellen van een ministeriële regeling of een algemene maatregel van bestuur.

Ik hoor graag van de indieners op welke termijn zij uitsluitsel verwachten van de Europese Commissie over het voorliggende voorstel tot wetswijziging. Wie zijn de grootste afnemers van de producten van zadelrobben en klapmutsen? Welke mogelijkheden zijn er om met deze landen in gesprek te gaan? Ook het terugdringen van de vraag draagt onzes inziens bij aan het terugdringen van de commerciële jacht op deze dieren.

De indieners schrijven dat zij onze mening niet delen dat andere dieren in de omgeving van zadelrobben en klapmutsen mogelijk het slachtoffer worden van een verschuiving van de jacht als de handel in de producten van zadelrobben en klapmutsen terugloopt. Zien zij dit risico wel? Zo niet, waarom niet?

Mijn fractie is verder benieuwd naar de reden waarom er maar twee soorten robben zijn opgenomen in het voorstel. Dit zijn toch niet de enige robben die bedreigd worden?

Mijn fractie wacht graag het antwoord op deze vragen af, maar zij gaat in principe akkoord met het voorliggende voorstel.

Antwoord op eerste termijn, re- en dupliek, donderdag 15-02-2007

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Het is langzamerhand een ingewikkeld debat aan het worden. Ik constateer dat er Kamerbreed verwarring is over de koers die wij moeten varen, terwijl het doel zo helder is. Over het algemeen geeft zoiets geen rust rond de besluitvorming.
Ik dank de indieners voor hun eerste termijn. Het is goed dat de Kamer een initiatief kan bespreken en bewerken. In onze eerste termijn hebben wij gevraagd of het alle robben waren, maar dat bleek niet het geval. Ik heb de motie van mevrouw Van Velzen daarover gesteund. Vervolgens sloeg de verwarring opnieuw toe.

De initiatiefnemers dachten het vanmiddag nog met een nota van wijziging te kunnen regelen. Dat vind ik lovenswaardig, maar ik heb er wel twee vragen bij. Ik heb geen idee waar het met de besluitvorming heen moet. Dat vind ik nogal vervelend, want wij zitten al in de tweede termijn. Misschien komen wij niet fatsoenlijk aan besluitvorming toe. De wet is al aangekondigd; ik meen dat dat notificatie wordt genoemd. Via een nota van wijziging verandert de wet. Werkt dat niet vertragend op die notificatieprocedure?
Ten slotte zou ik graag het oordeel van de minister horen over de zorgvuldigheid richting de Eerste Kamer. Ik vind dat belangrijk voor de besluitvorming later vandaag. Het spijt mij oprecht dat ik op dit moment niet kan aangeven hoe de ChristenUnie daarin staat. Ik vraag de voorzitter om enige clementie als wij behoefte hebben aan een derde termijn. Zorgvuldige besluitvorming van de Tweede Kamer staat wat mij betreft voorop.

Mevrouw Van Velzen (SP):
Ik steun uw verzoek om als Kamer nog even wat bedenktijd te krijgen. Na de aankondigingen van de indieners en de minister ben ik mijn tweede termijn gaan doen, maar de impact en implicaties van een snelle wijziging van het initiatiefwetsvoorstel deze middag kan ik nu ook niet overzien.

De voorzitter:
Daar komen wij aan het eind van dit debat aan toe, als alle kaarten op tafel liggen.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari