Inbreng bij stichting groene genetica

woensdag 07 februari 2007 16:19

De leden van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de oprichting van de Stichting TTI GG. Deze Stichting wil onafhankelijk onderzoek en onderwijs stimuleren op grond waarvan de ontwikkeling van plantaardig uitgangsmateriaal mogelijk wordt gemaakt en waarmee een optimale groei, productie en ontwikkeling kan worden gerealiseerd onder nieuwe teelt- en milieucondities. Het initiatief met betrekking tot de totstandkoming van TTI GG is genomen door de sector van de vermeerderings- en plantenveredelingsbedrijven. Deze sector vervult in mondiaal opzicht een unieke en leidende rol. Deze positie wil men behouden en uitbouwen. De rijksoverheid brengt 50% van het budget in met een maximum van 20 miljoen Euro (inclusief BTW).

Binnen de Stichting TTI GG gaat het met name om strategisch onderzoek dat een brugfunctie vervult tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met de ontwikkelde expertise wordt de R&D-kracht en de concurrentiekracht van de betrokken bedrijven vergroot. Daarnaast wil men door middel van dit topinstituut een groter aantal studenten bij deze ontwikkelingen betrekken. Het onderzoek kent drie subthema’s. Deze zijn gericht op het optimaal aanpassen van gewassen aan de nieuwe productieomstandigheden, het verhogen van de weerstand van planten tegen plagen en ziekteverwekkers en het optimaliseren van de smaak, geur en houdbaarheid van de uiteindelijke producten.

De leden van de ChristenUniefractie onderkennen de meerwaarde van de binnen de Stichting TTI GG tot stand gekomen strategische alliantie. Toch vragen zij zich af of het onderzoekskader niet te eenzijdig door technologische randvoorwaarden wordt bepaald. Zo vragen zij zich af of de bepaling dat het onderzoek onder ‘nieuwe teelt- en milieucondities’ moet plaatsvinden, niet onnodig andere initiatieven uitsluit, die zijn gebaseerd op de ‘reguliere’ plantenveredeling? De leden van de ChristenUniefractie vragen zich daarmee af of het binnen de gestelde randvoorwaarden ook mogelijk is dat er onderzoekprojecten worden gestart die zich met name richten op de ‘reguliere’ plantenveredeling of meer specifiek op de biologische plantenveredeling. Het komt deze leden voor dat veel van de doelstellingen van de Stichting TTI GG congrueren met de doelstellingen van de ‘reguliere plantenveredeling’ en die van de sector van de biologische plantenveredeling en -vermeerdering. Deze leden zouden het betreuren dat dergelijk onderzoek, vanwege te beperkende randvoorwaarden, zou zijn uitgesloten van het innovatieve project dat TTI GG is. Heeft bijvoorbeeld het feit dat het ‘Louis Bolk Instituut’ niet in de lijst staat van de bij de Stichting TTI GG betrokken onderzoeksinstituten, ermee te maken dat innovatief onderzoek met betrekking tot de biologische plantenveredeling niet binnen de kaders van de nieuwe Stichting past?

De leden van de ChristenUnie willen benadrukken dat Nederland ook met de ‘reguliere-’ en biologische plantenveredeling tot de wereldtop behoort en dat de inspanningen ook hier dienen te zijn gericht op behoud en versterking van de positie van deze sectoren. Deze leden wijzen er tevens op dat ook in deze sectoren het probleem van teruglopende aantallen studenten nadrukkelijk speelt. Zij vragen zich af of de regering hun zorgen op deze punten deelt? Deze leden willen ervoor waarschuwen dat het kind hier niet met het badwater mag worden weggespoeld.

De leden van de ChristenUnie constateren dat tijdens de looptijd van het TTI GG-project nieuwe perspectiefvolle onderwerpen aan het programma kunnen worden toegevoegd (p.3). Een en ander kan in de jaarlijkse werkplannen en begrotingen worden verwerkt. Zij vragen zich af of dit wellicht een basis is om de ‘reguliere-’ en de biologische plantenveredeling alsnog kansen te bieden binnen dit topinstituut te participeren. Diezelfde vraag willen deze leden stellen met het oog op het feit dat, volgens de aangereikte stafnotitie (p.1), 10% van het budget uit ‘vrije ruimte’ bestaat, welke ingezet kan worden op projecten die niet direct binnen de focus vallen, maar waarvan de beoogde resultaten wel veel potentie hebben.

Wanneer al deze mogelijkheden naar de mening van de regering zijn uitgesloten, dan willen de leden van de ChristenUnie van de regering weten welke mogelijkheden de regering wél ziet om, niet alleen de binnen de Stichting TTI GG participerende mondiale topbedrijven te stimuleren, maar juist ook de sectoren van de ‘reguliere-’ en biologische veredeling? N.B., de sector van de biologische veredeling staat pas aan het begin van een noodzakelijke innovatieve ontwikkeling, maar kan, in termen van de randvoorwaarden van het TTI GG, wel degelijk betekenis hebben. Ook de opmerkingen in het Businessplan voor het TTI GG (blz.2), waarmee de nadruk wordt gelegd op wetenschappelijke- en technologische ontwikkelingen, die een rol zullen moeten spelen bij het bereiken van een transitie naar een duurzame economie, sluiten volgens deze leden goed aan bij de fundamentele doelstellingen van de sectoren van de ‘reguliere-’ en biologische plantenveredeling. Deze leden vragen zich af of binnen het TTI GG niet een ‘poot’ kan worden ontwikkeld op grond waarvan deze sectoren alsnog aan kunnen haken bij het TTI GG en waarmee ook deze sectoren in staat zullen zijn een leidende positie te behouden en verder uitbouwen.

Tenslotte lezen de leden van de ChristenUnie dat het TTI GG geen winstoogmerk heeft, maar juist een ‘non-profit’ karakter draagt (p.4). Zij vragen zich af hoe dit non-profitkarakter zich verhoudt tot de in de statuten (artikel 1 lid d) van de Stichting TTI GG verkozen formulering. Daar wordt een ‘deelnemend bedrijf’ nl. gedefinieerd als ‘een aan het economisch verkeer deelnemend bedrijf met een winstoogmerk,…’. Deze leden wijzen daarbij ook op de geformuleerde doelstellingen die erop zijn gericht de leidende positie te behouden en de concurrentiekracht van de betrokken bedrijven te vergroten. Op Blz.5 van het Businessplan is zelfs sprake van de doelstelling de revenuen van de deelnemende bedrijven jaarlijks met 3% te laten groeien.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari