Preventie en recycling van afval

12-02-2007 17:33 12-02-2007 17:33

Speech Hans Blokland tijdens het EP debat. Blokland heeft over dit onderwerp een rapport geschreven. Hij pleit in het rapport voor een afvalhierarchie waarin preventie van afval voorop staat en verbranding als laatste optie geldt. Het EP stemt 13 februari over zijn rapport.

Voorzitter,

Het is voor mij een dankbare taak het door de milieucommissie unaniem gesteunde rapport over de afvalstrategie toe te lichten. Ik wil dit niet doen dan nadat ik eerst de collega’s bedankt heb voor de goede samenwerking en de zojuist genoemde unanieme steun. Je zou haast denken dat afval geen controversieel onderwerp is binnen dit huis.

Richting geven aan afvalbeleid

Het doel van de door de milieucommissie aangenomen resolutie is om een duidelijke richting te geven aan het toekomstige afvalbeleid. Een afvalbeleid dat vooral bedoeld is om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. In de milieucommissie is er grote overeenstemming over de uitgangspunten, zoals het voorzorgsprincipe, het principe van de vervuiler betaalt, zelfvoorziening, nabijheid en producentenverantwoordelijkheid. Helaas moet ik echter constateren dat er bij de uitwerking van de genoemde principes wordt afgeweken.

Afval in vijf stappen

Laat ik een voorbeeld noemen. Er is brede overeenstemming over de vijf-staps afvalhiërarchie, dus eerst preventie, dan hergebruik, dan recycling, vervolgens nuttige toepassing en als laatste optie verwijdering. Deze afvalhiërarchie staat zowel in het rapport van collega Jackson als in mijn rapport. Er zijn echter amendementen ingediend die er op neer komen dat de afvalhiërarchie zodanig flexibel gehanteerd kan worden, dat je er ook volledig buitenom kunt gaan. Ik pleit ervoor vast te houden aan wat in paragraaf 16 van de resolutie staat, namelijk dat alleen afgeweken kan worden van de afvalhiërarchie als een gecertificeerde levenscyclusanalyse duidelijk aantoont dat dit het milieu beter beschermt.

Definities afval moeten helderheid scheppen

Een andere kwestie is die van het veranderen van de definities. Verandering van definities is vooral bedoeld om te verduidelijken en om het milieu een dienst te bewijzen. Het veranderen van definities is niet bedoeld om doelstellingen gemakkelijker te realiseren, om het imago te verbeteren of om de markt te kunnen veroveren. Twee belangrijke voorbeelden hiervan wil ik noemen, te weten bijproducten en het onderscheid tussen nuttige toepassing en verwijdering.

1. Bijproducten

In paragraaf 10 van de resolutie staat dat we erg voorzichtig moeten zijn met het declassificeren van afval. Als iets geen afval genoemd wordt, valt het niet meer onder de milieubeschermende afvalwetgeving. Met het gevolg dat afval overal naar toe getransporteerd kan worden. Het creëren van een nieuwe categorie van zogenaamde bijproducten is daarom een extra gevaar. Het is niet duidelijk onder welk regime dit valt en het gebruik c.q. misbruik van deze categorie zal enorm toenemen.

2. Verwijdering/nuttige toepassing

Er word al jaren gediscussieerd over het verschil tussen terugwinning en verwijdering. De discussie spitst zich vooral toe op de vraag wanneer verbranding van (vooral) huishoudelijk afval terugwinning genoemd mag worden. De bedoeling is telkens geweest om tot een duidelijk onderscheid te komen. In de resolutie staat in de paragrafen 12 tot en met 14 de mening van de milieucommissie. Afval dat bedoeld is voor energieterugwinning of verbranding moet in ieder geval voldoen aan de emissienormen van de afvalverbrandingsrichtlijn. Tevens is de milieucommissie van mening dat dezelfde milieunormen moeten gelden voor zowel verbranding als meeverbranding van afval: dus gelijke emissie normen en gelijke criteria voor energie efficiency. Zelf concludeer ik dat het beter is afvalverbranding altijd als verwijdering te beschouwen. De doelstelling van afvalverbranding is altijd verwijdering. Dit geeft de vereiste duidelijkheid en is in overeenstemming met de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het sluitstuk, zoals geformuleerd in paragraaf 31 van de resolutie, is een verbod op het storten van verbrandbaar afval en afval dat hergebruikt en gerecycleerd kan worden.

Voorstellen biologisch afval lanceren

Ten slotte, voorzitter, wil ik de Europese Commissie oproepen om paragraaf 30 ter harte te nemen. Het gaat hier om de langverwachte voorstellen voor richtlijnen betreffende biologisch afval, bouw- en sloopafval en slibafval. Dit staat sinds 2002 al in het zesde milieuactieprogramma en het wordt nu toch echt tijd dat de Europese Commissie deze voorstellen lanceert. Op deze manier kunnen we tot een goed gereguleerde recyclingmaatschappij komen.

Klik hier voor meer informatie over het rapport Blokland


« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari