Inbreng bij zorgstructuur voortgezet onderwijs

14-02-2007 12:51 14-02-2007 12:51

De leden van de ChristenUniefractie hebben met belangstelling kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar de zorgstructuur in het voortgezet onderwijs en de gemengde bekostiging. Zij zijn blij te kunnen vernemen dat in het algemeen het gemengde model van bekostiging positief wordt beoordeeld. Al delen zij de conclusie van de minister dat de verantwoording van de middelen verbeterd moet worden, zodat beter kan worden vastgesteld of de middelen toereikend zijn.

Zij vragen de regering om een nadere reactie op de conclusie uit het onderzoek dat met name de bekostiging van de scholen wat betreft de zorg voor niet –geïndiceerde leerlingen onvoldoende lijkt te zijn. Meer in het bijzonder vragen zij een reactie op de conclusie dat de zorgcoördinatoren een verzwaring van de problematiek van zorgleerlingen ervaren. Vooral scholen die zich hebben gespecialiseerd op zorggebied hebben hier mee te maken: op deze scholen signaleert men een verzwaring of ‘verdichting’ van de problematiek, ook onder leerlingen die niet in aanmerking komen voor een indicatie. Graag een reactie.

Mede naar aanleiding daarvan vragen zij de regering ook naar de wijze waarop uitvoering zou moeten worden gegeven aan de gewenste deskundigheidsbevordering op het gebied van de zorg bij docenten en de signalen die daaromtrent zij afgegeven door de Zorg Advies Team (ZAT)?

De leden van de ChristenUniefractie vragen de regering wat naar haar mening de belangrijkste oorzaak is van het verschil in kwaliteit van de overdracht van gegevens in het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, respectievelijk voortgezet onderwijs naar mbo?
Ten slotte vragen deze leden naar een laatste stand van zaken ten aanzien van de afstemming met Bureau Jeugdzorg, nu onlangs bekend werd dat de wachtlijsten in de Jeugdzorg drastisch zijn teruggebracht?

In dat verband vragen de leden van de ChristenUniefractie de regering in te gaan op de samenhang tussen de conclusies van voorliggend onderzoek en de aanbevelingen van de commissaris voor jeugd- en jongerenbeleid Steven van Eijck in ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’. Is er voor de regering op grond van deze aanbevelingen aanleiding de kabinetsreactie op voorliggend onderzoek aan te passen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari