Bijdrage debat over beperking meervoudige nationaliteit

donderdag 15 februari 2007 11:15

De heer Slob (ChristenUnie):
Mevrouw de voorzitter. Ik vervang mijn collega Tineke Huizinga, die op dit moment, zoals u misschien zult begrijpen, met andere dingen bezig is.

Het wetsvoorstel inzake meervoudige nationaliteit kent een lange voorgeschiedenis. In de discussies in en buiten de Kamer heeft het ook de nodige emoties losgemaakt. In de eerste termijn is mijn collega Tineke Huizinga al duidelijk geweest over de wijze waarop wij tegen dit wetsvoorstel aankijken. Wij zijn voor beperking van de meervoudige nationaliteit. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Wij hebben het echter wel steeds geplaatst in het teken van integratie. Met die ogen hebben wij naar het wetsvoorstel gekeken. Wij hebben ook bekeken of het in de praktijk wel haalbaar is en of je daarmee de doelen bereikt die je wilt bereiken. Dat heeft geleid tot een groot aantal kritische vragen van onze kant. Die zijn allemaal netjes in het stenografisch verslag terecht gekomen.

Wij hadden de meeste moeite met de voorstellen over de gehuwden met een Nederlander. Wij hadden drie bezwaren. Allereerst tref je een groep die voor een groot deel geen integratieproblemen kent. Dat is een risico. Ten tweede kan een vreemdeling die zijn oude nationaliteit opgeeft, problemen ondervinden bij bijvoorbeeld familiebezoek of terugkeer wegens calamiteiten of bij echtscheiding. Ten derde zou een vreemdeling die trouwt met een Nederlander kunnen worden gestimuleerd op om het moment dat hij moet kiezen, zijn oude nationaliteit vast te houden en niet te verzoeken om het Nederlanderschap. Dat zou dan weer strijdig zijn met het belang van een gezamenlijke nationaliteit in een gezin. Wij hebben toch met elkaar onderstreept dat dat wel van belang is.

De heer Fritsma (PVV):
Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt met uw opmerking dat er geen integratieproblemen spelen bij de groep mensen die met een Nederlander zijn gehuwd. Het komt namelijk veel voor dat partners uit Turkije en Marokko worden gehaald en trouwen met een Turk of Marokkaan die in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. Er is bij deze groep wel degelijk sprake van een integratieprobleem.

De heer Slob (ChristenUnie):
Als ik aangeef dat je groepen zou treffen die voor een groot deel geen integratieproblemen kennen, ontken ik niet dat er ook groepen zijn waar dat wel speelt. Het is echter een generieke maatregel die voor iedereen geldt, voor alle nationaliteiten. Het is dan ook de vraag of je met een generieke maatregel wel het doel bereikt dat voor ons van belang is: de discussie rond de beperking van de meervoudige nationaliteit te zien in het teken van de integratie. Daar hebben wij vragen over gesteld. Ik meen dat de eerste termijn voor de verkiezingen is gehouden. U kunt er via het verslag kennis van nemen dat wij dat bij de minister hebben neergelegd.

Voorzitter. Wij hebben nog eens nagedacht hoe wij nu verder moeten met dit wetsvoorstel. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een amendement van onze kant, waarin aan de regering wordt overgelaten om op een bepaald moment bij koninklijk besluit met een uitwerking te komen. Het wetsvoorstel treedt dus niet op een van te voren vastgesteld moment in werking. Het moet natuurlijk op een bepaald moment in werking gaan treden, maar voordat dat definitief kan gaan gebeuren, moet er, gezien de zorgen en vragen die wij hebben, een onderzoek plaatsvinden, waaruit moet blijken of onze zorgen terecht zijn. Het zou kunnen dat dat niet zo is, maar wij hebben daar onvoldoende zicht op om nu al definitief te zeggen hoe het moet gaan. Wij zouden dat onderzoek, uiteraard met het commentaar van de regering, graag weer in de Kamer bepreken, zodat het parlement zijn verantwoordelijkheid kan nemen en tot definitieve conclusies kan komen.

Ik heb overigens weinig behoefte om op de uitkomsten van dit onderzoek vooruit te lopen. Als je om een onderzoek vraagt, moet je ook afwachten wat het oplevert. Als de resultaten daarvan bekend zijn, kunnen wij een definitief oordeel over dit onderdeel van het wetsvoorstel geven.

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van de minister op ons amendement. Wij wachten de beantwoording met belangstelling af.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari