Inbreng bij transporttarief kleinverbruikers electriciteit

woensdag 07 maart 2007 17:21

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de concept wijzigingsregeling ter invoering van een capaciteitsafhankelijk transporttarief voor kleinverbruikers van elektriciteit. Zij maken graag van de gelegenheid gebruik om enige schriftelijke vragen te stellen. Samenvattend komen de vragen hierop neer: wegen de administratieve voordelen wel op tegen de nadelen voor (een deel van) de energiegebruikers en het milieu?

Invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief voor kleinverbruikers staat in het kader van het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel dat beoogt de administratieve processen van levering van elektriciteit en gas in een geliberaliseerde energiemarkt te vereenvoudigen.

Ongewenste effecten van invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief worden gecompenseerd via de EB (energiebelasting) (Toelichting, par. 2.3.4.1). Hoe gaat de minister aan de consument deze ingewikkelde manier van compenseren uitleggen? Vergroot deze vorm van compensatie de transparantie van de facturering voor de kleinverbruiker, zo vragen deze leden zich af. Voorts wordt het de leden van de ChristenUniefractie uit de toelichting niet duidelijk wat de veranderingen voor de diverse subcategorieën kleinverbruikers concreet inhouden. Wil de minister voor de diverse verbruikscategorieën die onder de regeling komen te vallen een aantal cases in concrete bedragen uitwerken, waarbij de huidige kostenstructuur wordt vergeleken met de kostenstructuur wanneer de regeling van kracht wordt (onder de veronderstelling van gelijkblijvende tarieven).

De leden van de ChristenUniefractie vragen de minister aan te tonen dat door invoering van het capaciteitstarief nieuwe decentrale productie van duurzame elektriciteit niet financieel op achterstand wordt gezet en dat door invoering van een dergelijk tarief een prikkel voor energiebesparing niet verdwijnt. Daar waar de tariefdrager kW - en niet langer kWh - is, zijn de gevolgen voor het milieu toch negatief? Deze leden zouden er moeite mee hebben als milieuvriendelijke vormen van decentrale elektriciteitsopwekking, zoals zonnecellen en micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK), hierdoor minder aantrekkelijk worden. Tevens hebben deze leden er moeite mee dat het dag/nachttarief voor het netwerk verdwijnt. Daardoor valt namelijk de beloning weg om verbruik in de piekuren te verplaatsen naar de daluren. Daarmee wordt een prikkel voor een efficiënte energievoorziening weggenomen. Kortom, deze leden wensen een nadere onderbouwing van de minister van de zinsnede: “Van de invoering van een capaciteitsafhankelijk transporttarief met compensatie via de EB-tarieven worden daarom geen of zeer beperkte negatieve effecten verwacht ten aanzien van de besparing van energie door kleinverbruikers of de invoeding van kleinschalige duurzame energie” (Toelichting, par. 2.3.4.2).

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari