Inbreng bij stelselherziening sociale zekerheid

donderdag 08 maart 2007 17:27

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggend wetsvoorstel. Zij zijn voorstander van vereenvoudiging van de wet- en regelgeving rondom (aanvullende) uitkeringen. In hun optiek kan hierdoor niet-gebruik tegengaan worden en kan dit leiden tot een overzichtelijkere uitvoering.
Bij het wetsvoorstel hebben deze leden nog enkele vragen.

Nieuwe toeslagensystematiek
In het wetsvoorstel wordt aangesloten bij de regels die gelden in de WWB. Ook reeds bestaande fiscale regelingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de toeslag. De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt die mogelijkerwijs van invloed zijn op het wetsvoorstel. Hierbij denken zij zoal aan de leer-werk plicht tot 27 jaar en de geleidelijke afschaffing van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. Kan de minister aangeven wat de consequenties zijn van de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord voor dit wetsvoorstel, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie?

Toeslag alleen voor personen van 18 jaar of ouder
Op grond van dit wetsvoorstel komen personen tot 18 jaar niet meer in aanmerking voor een toeslag. Dit sluit aan bij de regels die gelden voor het verstrekken van bijstand op grond van de WWB. Gemeenten hebben echter de mogelijkheid om bijstand te verstrekken aan jongeren onder de 18, wanneer daartoe dringende noodzaak is. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af of deze uitzonderingsregel ook consequenties heeft voor dit wetsvoorstel. Kan de toeslag aan jongeren onder de 18 jaar ook verstrekt worden indien hiertoe de dringende noodzaak bestaat, zo vragen deze leden zich af? En zo nee, waarom wordt op dit punt de systematiek (uitzonderingsbepaling) van de WWB niet gevolgd?

Inkomstenverrekening/Uitlooptermijn
Vanwege de inkomstenverrekening in de TW zullen personen die neveninkomsten genieten, straks hun ‘kopje’ gaan verliezen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister welke definitie van neveninkomsten hij hanteert? Vallen hier ook inkomsten onder die voortvloeien uit het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg? Hiernaast vragen deze leden de minister of hij kan aangeven wat de procentuele koopkrachtdaling van de genoemde doelgroep is, wegens het wegvallen van het kopje?

Financiële consequenties
Enerzijds geeft de minister aan dat de regeling een vereenvoudiging in de uitvoering met zich meebrengt voor het UWV. Anderzijds zijn aan het wetsvoorstel extra structurele uitvoeringskosten van ongeveer € 1 miljoen per jaar verbonden. Waarom leidt de vereenvoudiging van de regelgeving niet tot een vermindering van de structurele uitvoeringskosten, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie zich af?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari