Vragen over gezinsmoorden

JoelVoordewind07.jpgdonderdag 15 maart 2007 13:57

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie); Jacobi (PvdA), Ormel (CDA), Ouwehand (PvdD) aan de ministers van VWS en OC&W over de gezinsmoorden in Hengelo (Gld) en Haarlem en de uitingen in de media

1: Vraag: Hebt u kennisgenomen van de gezinsmoorden in Hengelo (Gld) en Haarlem van afgelopen week?

Antwoord: Ja, ik heb daar met afschuw kennis van genomen.

2. Vraag: Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van een forensisch psycholoog 1) dat er een verband is tussen zelfdoding en gezinsmoorden en de berichtgeving hierover in de media?

Antwoord: Ja.


3. Vraag: Bent u bereid er bij de beroepsgroep van journalisten op aan te dringen de bestaande richtlijn over berichtgeving over zelfdoding aan te scherpen en hen ook te wijzen, naast hun recht op vrije pers, op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zodat er in de toekomst terughoudender wordt bericht over deze gezinsdrama’s?

Antwoord: De Ivonne van de Venstichting heeft in 2005 een richtlijn “Suïcide in de media” gepubliceerd. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van suïcidepreventie. De bestaande richtlijn is dus niet door de beroepsgroep van journalisten opgesteld. Deze richtlijn kent geen toespitsing op situaties waarbij de (potentiële) zelfdoder ook een bedreiging vormt voor gezins- of familieleden. Wel biedt deze richtlijn belangrijke inzichten hoe berichtgeving zo kan worden geformuleerd dat deze geen stimulerende werking heeft op andere potentiële daders. De recente voorvallen zijn uitgebreid bediscussieerd binnen redacties, in de media en op speciale bijeenkomsten. Zo heeft de stichting Mediadebat – die onder andere daartoe door mij wordt gesubsidieerd – op 29 maart een bijeenkomst georganiseerd met als thema “Media stil na drama?”. Het openbare debat is een belangrijke prikkel om in toekomstige situaties verantwoord over zulke tragische gebeurtenissen te berichten. De Raad voor de Journalistiek doet in gevallen die hem worden voorgelegd richtinggevende uitspraken over de juiste beroepsuitoefening van journalisten. De Raad heeft op 24 april jl. een Leidraad gepubliceerd waarin zijn bestaande richtlijnen en jurisprudentie worden samengevat. Het lijkt mij wenselijk dat daarbij ook verwijzingen naar belangrijke bronnen van inzicht van derden, zoals de Ivonne van de Venstichting, worden opgenomen. Ik zal een suggestie van deze strekking aan de Raad voorleggen. Dan kunnen redacties in eventuele toekomstige situaties snel over relevante informatie beschikken. De genoemde acties acht ik voldoende om het gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de Nederlandse media op hoog peil te houden.

[1] Nederlands Dagblad, 13 maart 2007

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari