Inbreng bij wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 2001

donderdag 29 maart 2007 13:06

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Depla en Blok, houdende de wijzing van de Wet inkomstenbelasting 2001 inzake fiscale fiscalisering van banksparen ten behoeve van pensioenopbouw. In een eerder stadium hebben deze leden geen kans gezien hun bijdrage te leveren aan het verslag. Zij grijpen deze mogelijkheid graag aan om hun vragen alsnog voor te leggen.

Aanleiding
In 2001 heeft het parlement een motie aangenomen om de mogelijkheid te onderzoeken ook andere producten dan lijfrenteverzekeringen in aanmerking te laten komen voor de fiscale faciliteiten, ten behoeve van pensioenopbouw. De regering heeft deze motie uiteindelijk niet uitgevoerd. Lagen hier inhoudelijke redenen aan ten grondslag, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? En zo ja, welke waren dat dan?

Uitkering na overlijden
Wat, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie, zijn de motieven van de indieners om dírect na het overlijden van de verzekeringnemer de lijfrente uit te keren aan een natuurlijk persoon? Onderkennen de indieners de uitvoeringsproblemen die hierdoor, volgens de banken, ontstaan, zo vragen deze leden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat er met de lijfrente-uitkeringen gebeurt, wanneer banken niet in staat zijn om meteen na overlijden van de rekeninghouder uit te keren?

Is het volgens de indieners mogelijk om, naar analogie van de lijfrenteverzekering,
bij het afsluiten van een lijfrentespaarrekening een begunstigde aan te wijzen, om zo de uitvoeringsproblematiek rondom uitkeren na overlijden van de rekeninghouder te minimaliseren, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?

Level playing field
Een uitgangspunt van de indieners is om een level-playing-field te creëren tussen de banken en de verzekeraars. Waarom hebben de indieners er dan voor gekozen bij lijfrentesparen wel de mogelijkheid te bieden kleine tegoeden af te kopen, terwijl dit bij lijfrenteverzekeringen niet kan, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? Zijn de indieners met deze leden van mening dat ofwel de kleine tegoeden bij beide producten (voorlopig) niet afgekocht kunnen worden ofwel bij beide, vanaf dezelfde datum, wel afgekocht moeten kunnen worden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de indieners of zij, net als de verzekeraars, het gevaar zien van risico-selectie? Is het voorstelbaar dat gezonde mensen eerder geneigd zijn een lijfrentespaarrekening af te sluiten en minder gezonde mensen juist een verzekering?

Budgettair beslag
Kunnen de indieners aangeven wat het budgettair beslag zal zijn, wanneer de indexatie op maximale KEW-vrijstelling voor bestaande gevallen ongewijzigd blijft, terwijl die voor nieuwe KEW en SEW gevallen gewijzigd wordt overeenkomstig hetgeen gesteld in het wetsvoorstel, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?

Overig
Voor veel mensen is het onduidelijk op welke bedragen ze kunnen rekenen wanneer lijfrente wordt uitgekeerd, of welke fiscale voordelen ze genieten bij lijfrente- en hypotheekproducten. Achten de indieners het wenselijk dat er adequate voorlichting plaatsvindt bij het aangaan van lijfrente- en hypotheekspaarregelingen, zo vragen de leden van de ChristenUnie fractie? En zijn zij van plan hiertoe aanvullende (minimum) eisen in het wetsvoorstel op te nemen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari