Vragen over informering NUON aan klanten over hun jaarlijkse CO2-uitstoot

dinsdag 03 april 2007 10:46

Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het voornemen van NUON om huishoudens via de jaarafrekening naast het jaarverbruik ook te informeren over hun jaarlijkse CO2-uitstoot. (Ingezonden 3 april 2007)

  1. Kent u het bericht dat de elektriciteitsleverancier NUON de bij haar aangesloten huishoudens via de jaarafrekening naast het jaarverbruik van gas en elektriciteit ook wil gaan informeren over hun jaarlijkse CO2-uitstoot?1
  2. Deelt u de mening dat het opnemen van de CO2-uitstoot op de jaarafrekening van de energieleveranciers een uitstekende mogelijkheid biedt in het kader van de bewustwording van mensen voor wat betreft hun «persoonlijke aandeel» in het collectieve klimaatprobleem, zeker wanneer deze uitstootcijfers worden begeleid met concrete informatie over de mogelijkheden om deze CO2-uitstoot terug te dringen? Hoe beoordeelt u deze mogelijkheid?
  3. Kunnen bewustwording en gedragsverandering van de huishoudens en bedrijven in Nederland volgens u een substantieel aandeel leveren aan de ambitieuze doelstellingen die de regering op het terrein van het klimaatbeleid heeft afgesproken? Zo ja, hoe groot is dat aandeel?
  4. Bent u bereid met alle Nederlandse energieleveranciers in overleg te treden om te proberen nog dit jaar de aangesloten huishoudens en bedrijven op de jaarafrekening te informeren over hun jaarlijkse CO2-uitstoot2 en over de wijze waarop die uitstoot zich in de loop van de jaren ontwikkelt?
  5. Bent u verder bereid dit inzicht in de jaarlijkse CO2-uitstoot gepaard te laten gaan met informatie over hoe deze uitstoot in het huishouden en bedrijven kan worden teruggedrongen?

Bronnen:
1 Ede Stad, 28 maart 2007.
2 Bijvoorbeeld door op de jaarafrekening de zin af te drukken: «Het energieverbruik in uw huishouden of bedrijf heeft bijgedragen aan de toename van het broeikaseffect met de uitstoot van ...kg CO2. Het moet minder.»

Antwoord
Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken), mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. (Ontvangen 11 mei 2007)
1
Ja.
2

Ja, ik ben het er mee eens dat informatie over de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de bewustwording van mensen dat zij met hun energiegebruik bijdragen aan het probleem van de opwarming van de aarde. Ik acht het zinvol om informatie over de uitstoot van CO2 te koppelen met voorbeelden van maatregelen om de uitstoot te beperken om naast bewustwording ook daadwerkelijk gedragsverandering te kunnen realiseren (zie ook het antwoord op vraag 5).
3
Naar mijn mening zijn bewustwording en gedragsverandering bij mensen essentieel voor het bereiken van een substantiële uitstootvermindering. Daarvoor is informatie over uitstoot en manieren waarop die teruggedrongen kan worden een eerste belangrijke stap. Hoe groot het aandeel zou kunnen zijn, is moeilijk te zeggen. Bewustwording en gedragsverandering zullen gepaard moeten gaan met initiatieven vanuit de energiesector en andere actoren binnen de gebouwde omgeving.
4
Het kabinet heeft een forse besparingsdoelstelling geformuleerd. In het kader van het project Schoner en Zuiniger voert minister Cramer daarom op dit moment samen met minister Vogelaar en mij overleg met de energiesector over hun rol bij het realiseren van een aanzienlijke energiebesparing in de gebouwde omgeving. In beginsel laat ik het aan de energie-bedrijven zelf over om voorstellen te doen hoe ze het meest effectief energiebesparing in de gebouwde omgeving willen realiseren. Ik waardeer dan ook het genoemde initiatief van NUON, dat wat mij betreft navolging zou verdienen.
5
Gezien de enorme opgave waarvoor we staan is het een vereiste dat burgers en bedrijven worden voorgelicht over de mogelijkheden die ze hebben om zelf hun uitstoot van CO2 te beperken. In de gesprekken die we voeren met de energiebedrijven en andere partijen over energiebesparing in de gebouwde omgeving is dit een belangrijk aandachtspunt. U mag erop rekenen dat informatievoorziening hierover binnen de beoogde aanpak een centraal element is. In dat kader worden meerdere factoren meegewogen waaronder: administratieve lasten, effectiviteit van beoogde maatregelen, ruimte voor bedrijven om zich commercieel te onderscheiden, relatie met al bestaande initiatieven als stroometikettering.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari