Inbreng bij bijdrage politiekosten bij publieksevenementen

19-04-2007 11:46 19-04-2007 11:46

De leden van de ChristenUnie- fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het
wetsvoorstel inzake politiekosten bij publieksevenementen.

Het wetsvoorstel beoogt vermindering van de politie-inzet, vermindering van de zware druk op de algemene middelen die door de benodigde politie-inzet bij bepaalde evenementen wordt gelegd en het vergroten van het kostenbewustzijn van organisaties. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn van mening dat dit wetsvoorstel daar daadwerkelijk een bijdrage aan zal kunnen leveren. Zij constateren dat de burgemeester verantwoordelijk blijft voor de handhaving van de openbare orde, en de inzet van de politie. Daarmee blijft de veiligheidstaak de volledige verantwoordelijkheid van de overheid. Hierdoor is er voor de leden van de ChristenUnie-fractie geen principiële belemmering om de kosten van de onevenredige inzet van politie door te berekenen, nu slechts een heel beperkt deel van de samenleving van die inzet profiteert.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering of zij heeft overwogen bij bepaalde evenementen een heffing op de toegangskaartjes in te voeren. Deelt de regering de inschatting van deze leden dat een heffing, van bijvoorbeeld een euro, geen belemmering zal vormen voor het bezoeken van het evenement?

Daarnaast constateren deze leden dat de toelichting van dit wetsvoorstel niet ingaat op andere initiatieven om geweld in en om de voetbalstadions te voorkomen. Zij vragen de regering daar wel op in te gaan, met name op de verschillende initiatieven voor een voetbalwet.

Bij veel publieksevenementen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde stewards. Zij mogen
de bezoekers alleen fouilleren en zijn slechts gastheer. Wanneer er rellen uitbreken, ontbreekt
iedere bevoegdheid van stewards om in te grijpen. Acht de regering dat wenselijk, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Ziet de regering reden om de bevoegdheden van deze stewards verder uit te breiden, zodat daarmee politie-inzet nog verder kan worden terugdrongen?
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering naar de aard en de omvang
van de afspraken die er nu zijn tussen politie, particuliere beveiligers en stewards om de
veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Op pagina 2 van de Memorie van Toelichting wordt gesproken over eenheid in het vragen van
een landelijke bijdrage in de kosten van de inzet van politie. Om dit te kunnen realiseren moet
er een landelijk tarief worden gesteld voor de diensten van de politie. De regering stelde vorig
jaar dat hieraan gewerkt zou worden. De leden van de ChristenUnie vragen zich af of er al een
landelijk uurtarief is voor de inzet van politie. Zo ja, wat is de hoogte van de kosten van
politie- inzet? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af wat er gebeurt wanneer de
kostenberekening achteraf te laag ingeschat blijkt te zijn? De kosten kunnen in verband met rechtszekerheid niet bij de organisator worden verhaald. Zou dit niet er tevens toe kunnen leiden dat de politie-inzet hoog wordt ingeschat, omdat later het teveel betaalde kan worden terugbetaald? Daarnaast vragen zij daarbij aandacht voor de reële kans dat organisatoren de van te voren bepaalde kosten voor politie-inzet zullen doorberekenen in het toegangskaartje. Hoe kan worden voorkomen dat het bedrag dat de organisatie later terugkrijgt, niet bij de bezoekers terecht komt?

De bedoeling van het wetsvoorstel is om doorberekening van kosten van de politie-inzet alleen mogelijk te maken onder zeer specifieke omstandigheden en onder strikte voorwaarden. Die nadere doelgroepbepaling en criteria worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld. De regering geeft in antwoord op de Raad van State aan dat de regeling algemeen gesteld is omdat het gaat om alle commerciële evenementen waarbij onevenredige inzet van de politie noodzakelijk is gebleken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering hoe zich dit verhoudt tot de rechtszekerheid van organisatoren van evenementen? Tevens constateren zij dat voor voetbalwedstrijden de politie-inzet van te voren redelijk is in te schatten, voor popconcerten geldt dat in mindere mate. Op welke manier wordt voorkomen dat door een niet adequate inschatting vooraf bij andere evenementen dan voetbalwedstrijden, de kosten van de politie-inzet achteraf alsnog volledig bij de samenleving als geheel terechtkomen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari