Inbreng bij wijziging van het onafhankelijk netbeheer

dinsdag 24 april 2007 09:22

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de voorliggende voorstellen. Zij wijzen kort nog op de door hen gehanteerde lijn in de discussie over splitsing, namelijk geen principieel tegenstander, maar wel binnen een eerlijk, Europees, speelveld. Hoewel dat gelijke, Europese, speelveld nog niet tot stand is gekomen, begrijpen zij de vrees die er bestaat dat door activiteiten van energiebedrijven het onafhankelijk netbeheer in gevaar komt. Het definiëren van wie er tot de kring van de overheid behoren wordt daarom met instemming door deze leden begroet. Wel zien zij graag enkele vragen ten aanzien van het netbeheer beantwoord.

Het ‘Besluit aandelen netbeheerders’ stelt regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder. Achtergrond is artikel 85 Gaswet en artikel 93 Elektriciteitswet 1998 lid 3 en 4, waarin gesteld wordt dat onze minister zijn instemming onthoudt of kan onthouden indien een ‘wijziging met betrekking tot de eigendom van een net of de aandelen in een netbeheerder er toe zou leiden dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon buiten de kring van hen aan wie aandelen in een netbeheerder toebehoren, rechten op een net of op aandelen in een netbeheerder zou krijgen’. De leden van de fractie van de ChristenUnie horen graag van de Minister een toelichting hiervan op de beide casussen die op de achtergrond van de hernieuwde discussie spelen. Is er bij de mogelijke fusie tussen Essent en Nuon, en mogelijke buitenlandse activiteiten en bij de overname van Indaver door Delta sprake van het in handen komen van rechten op het net of aandelen in een netbeheerder buiten de kring van de overheid? Is op deze ontwikkelingen het voorgestelde artikel 2 lid 2 van het ‘Besluit aandelen netbeheerders’ van toepassing? Zo nee, wat is in dat geval de juridische grondslag om instemming te onthouden?

Met de Regeling eigendom energienetten beoogt de minister dat per 1 juli 2008 de economische eigendom in handen is van de netbeheerder. Was dit voornemen al eerder bekend bij de betrokken bedrijven, zo vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie? En is dit voornemen haalbaar? Wat is het tijdpad wat de minister hierbij voor ogen heeft?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari