Bijdrage debat over burgerinitiatief stop fout vlees

26-04-2007 10:49 26-04-2007 10:49

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Het lijkt erop dat voor de eerste keer een procedure van een burgerinitiatief in gang wordt gezet. Overigens stoorde de titel "Stop fout vlees" mij, want het is maar vanuit welk aspect je dat benadert. De ChristenUnie-fractie was voor de mogelijkheid van het burgerinitiatief om zaken te agenderen en te bediscussiëren. Wij waren overigens een van de initiatiefnemers om de grens te verhogen. Volgens de heer Duyvendak zouden wij aan de criteria moeten sleutelen. Van mij hoeft dat niet, want juist vanwege die zorgvuldigheid moeten de criteria niet te krap zijn om het aan de orde te kunnen stellen. Ik beschouw zijn opmerking over Schiphol dus maar als een vooraankondiging van iets dat kennelijk in de pen zit.

De ChristenUnie-fractie is van mening dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Je kunt erover discussiëren hoe impliciet of expliciet, maar als wij dat debat gaan voeren, komt er nooit een burgerinitiatief in de Kamer. De vraag of eerder over het thema is gedebatteerd is enigszins arbitrair, maar voor ons geen reden om dit initiatief niet in behandeling te nemen. Wij kunnen instemmen met het voorstel om het initiatief in behandeling te nemen en de volgende procedurele stappen te zetten. Tijdens deze procedure en het daaropvolgende inhoudelijke debat willen wij kijken naar de procedurele aspecten van deze mogelijkheid. Ik meen dat het verstandig zou zijn om aan het eind van deze trits de procedure met elkaar te evalueren en te bekijken of de criteria alsnog moeten worden aangepast. Dan kunnen wij het in het geheel afronden en bezien hoe het is uitgepakt.

Ter gelegenheid van de voortzetting van deze procedure willen wij melden dat de verwachtingen van de uitkomsten niet al te hooggespannen moeten zijn. Dat laat onverlet dat deze discussie fundamenteel gevoerd zal worden. Daarin kan iedereen zijn standpunten innemen en motieven aandragen. Dat debat willen wij niet uit de weg gaan.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari