Vragen over misdragingen militairen op Kreta

12-04-2007 10:29 12-04-2007 10:29

Vragen van de leden Knops (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Defensie over misdragingen van Nederlandse militairen op Kreta. (Ingezonden 12 april 2007)

1
Heeft u kennisgenomen van het
bericht waarin melding gemaakt
wordt van ernstige misdragingen van
Nederlandse militairen op Kreta
tijdens hun recuperatieperiode in
afwachting van hun terugreis naar
Nederland?1
2
Hoe beoordeelt u het optreden van
deze militairen in het licht van het feit
dat militairen ook buiten Nederland
geacht worden het visitekaartje van
de krijgsmacht en van Nederland te
zijn?
3
Hoe verhoudt zich voornoemd gedrag
tot de recent vastgestelde
gedragscode naar aanleiding van het
rapport-Staal waarin neergelegd is
dat «militairen de belangen van
Defensie niet schaden en in houding,
voorkomen en gedrag het goede
voorbeeld geven»?
4
Deelt u de mening dat dergelijk
gedrag onacceptabel is? Zo ja, welke
maatregelen gaat u nemen tegen
deze militairen in het bijzonder en in
de krijgsmacht in het algemeen om
herhaling van dit soort
wantoestanden te voorkomen?
1 Algemeen Dagblad, 11 april 2007.

Antwoord
Antwoord van minister Van
Middelkoop (Defensie). (Ontvangen
24 april 2007)
1
Ja.
2, 3 en 4
De krijgsmacht levert over de hele
wereld een belangrijke bijdrage aan
vrede en stabiliteit. Van de militairen
die worden ingezet wordt vaak het
uiterste gevraagd. Goede zorg is van
groot belang om eventuele
belastende ervaringen voor het
personeel op tijd te onderkennen.

Onderdeel van het brede zorgpakket
dat Defensie hierbij biedt is het
adaptatieprogramma dat direct
aansluit op missies. Dit
adaptatieprogramma draagt ertoe bij
dat het aantal, de ernst en de duur
van psychische klachten wordt
beperkt.

Tot op heden hebben bijna 5000
militairen na hun missie in
Afghanistan deelgenomen aan het
adaptatieprogramma op Kreta. De
adaptatie op Kreta is in bijna alle
gevallen zonder incidenten verlopen.

De incidenten waar het Algemeen
Dagblad over publiceerde waren
gemeld en waar nodig zijn
disciplinaire maatregelen genomen.
De Koninklijke Marechaussee doet in
één geval nog onderzoek naar
mogelijke strafbare feiten. Ik
beoordeel deze gebeurtenissen als op
zichzelf staande incidenten waarop
door de verantwoordelijke
leidinggevenden correct is
gereageerd.

Zoals ook in de gedragscode is
aangegeven dient elke militair zich te
realiseren dat hij of zij, gezien de
specifieke verantwoordelijkheden, 24
uur per dag, 7 dagen per week als
defensiemedewerker wordt gezien.
Mede daarom appelleert de
gedragscode om in houding,
voorkomen en gedrag het goede
voorbeeld te geven. In dat kader
wordt toezicht gehouden op het
alcoholgebruik. Misdragingen, waar
en welke vorm dan ook, kunnen niet
worden getolereerd.

Ik onderzoek thans op welke wijze en
locatie het adaptatieprogramma na
de missie in Afghanistan het beste
uitgevoerd kan worden. Zodra ik
daarover een besluit heb genomen,
zal ik u informeren. Vooralsnog wordt
het huidige programma op Kreta
voortgezet.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari