Vragen over overdragen van middelen aan scholen bij faillissement van schoolbegeleidingsdienst

21-05-2007 11:45 21-05-2007 11:45

Vragen van het lid Slob aan staatssecretaris Dijksma van Onderwijs over het overdragen van middelen aan scholen bij faillissement van schoolbegeleidingsdienst.

1. Bent u bekend met de faillietverklaring van onderwijsbegeleidingsdienst Kobalt op 3 april jl.?
2. Zijn u meer gevallen bekend van schoolbegeleidingsdiensten die door de invoering van gedeeltelijke vraagfinanciering in de problemen zijn gekomen?
3. Wat gebeurt er met de 50%- middelen voor schoolbegeleiding die in het kader van de overgangsregeling vraagfinanciering schoolbegeleidingsdiensten van 1 augustus 2006 - 1 januari 2008 rechtstreeks aan Kobalt werden verstrekt?
4. Acht u het wenselijk dat een nieuwe derde marktpartij zonder ervaring of certificering als schoolbegeleidingsdienst, deze middelen overneemt, terwijl de bedoeling van de overgangsregeling was om deze middelen uiteindelijk per 1 januari 2008 aan de scholen zelf te verstrekken? Zo nee, bent u bereid deze overname te voorkomen en bent u bereid om de middelen die bestemd waren voor Kobalt, rechtstreeks aan de betrokken scholen te verstrekken? Zo nee, waarom niet?
5. Klopt het dat de gelden die Kobalt ontving voor het Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) bevroren zijn sinds 1 januari 2007? Op welke wijze wordt de begeleiding die vanuit Kobalt werd gegeven aan de zieke leerlingen, gewaarborgd?
6. Bent u bereid er voor te zorgen dat de begeleiding van de zieke leerlingen gecontinueerd wordt door de middelen over te hevelen naar andere schoolbegeleidingsdiensten in de regio? Zo nee, waarom niet?


Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 21 juni 2007)
1
Ja.
2
Nee; overigens is mij ook niet bekend dat de onderwijsbegeleidingsdienst Kobalt in problemen is gekomen door de invoering van de vraagfinanciering.
3
Deze middelen zijn wat betreft de periode 1 augustus 2006 tot 1 augustus 2007 bij wijze van voorschot uitgekeerd aan Kobalt. Er zal nog een CFI-claim volgen voor de periode april t/m juli 2007. Voor de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 december 2007 zal ik de middelen geoormerkt uitkeren aan de scholen. Deze middelen worden geoormerkt voor schoolbegeleiding en moeten worden besteed bij een instelling die schoolbegeleiding verzorgt. Deze keuze is mede gebaseerd op de gesprekken die ik heb gevoerd met schoolbesturen en gemeenten in Drenthe, met Edventure en de curator van Kobalt en met de Timpaangroep die door de curator is aangewezen als rechtsopvolger van Kobalt.
4
In het desbetreffende wetsartikel staat dat de middelen moeten worden uitgekeerd aan de schoolbegeleidingsdienst waar het schoolbestuur bij was aangesloten vóór inwerkingtreding van de wet. Door het faillissement van Kobalt is er geen schoolbegeleidingsdienst meer die aan deze wettelijke voorwaarde voldoet. Om die reden wil ik de middelen rechtstreeks aan de scholen uitkeren. Omdat het desbetreffende wetsartikel mede bedoeld was om te waarborgen dat het budget voor schoolbegeleiding voor de periode tot 1-1-2008 wordt besteed aan schoolbegeleiding, heb ik ervoor gekozen om de middelen te oormerken. Zie ook het antwoord op vraag 3.
5
Vanaf 1 januari 2007 zijn aan Kobalt inderdaad geen middelen voor ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen meer uitbetaald, maar de afgelopen maanden hebben de curator en daarna de Timpaangroep ervoor gezorgd dat de ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen is voortgezet. De Timpaangroep heeft een samenwerkingscontract afgesloten met de bestaande schoolbegeleidingsdienst Eduniek om de continuïteit en kwaliteit van OZL te waarborgen. Met die samenwerking wordt voldaan aan de wettelijke uitgangspunten en wordt de kwaliteit gewaarborgd. De OZL-gelden zullen daarom nu zo spoedig mogelijk aan de schoolbegeleidingsdienst Eduniek binnen de samenwerkingsconstructie met de Timpaangroep worden overgemaakt.
6
Ja, zie antwoord op vraag 5.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari