Bijdrage debat over de Postwet

29-05-2007 15:17 29-05-2007 15:17

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Er is ontzettend veel gedebatteerd over de Postwet. Ik vertrouw erop dat dit de laatste termijn zal zijn, zodat wij kunnen overgaan tot stemming. In mijn tweede termijn heb ik aangegeven dat de ChristenUnie vindt dat de overheid bij deze laatste stap in het liberaliseringsproces moet bevorderen dat zicht ontstaat op niet-concurrerende arbeidsvoorwaarden, hoewel wij van mening zijn dat dit moet worden geregeld tussen sociale partners. Mijn fractie heeft daarom haar steun uitgesproken voor het amendement-Crone, dat bevordert dat partijen met elkaar aan tafel gaan zitten. Hierdoor is er meer kans op eerlijke en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Echter, er moet sprake zijn van tijdelijkheid. Vandaar mijn subamendement voor een horizonbepaling van vier jaar.

Het doet mij deugd, te zien dat de staatssecretaris is gekomen met een nota van wijziging om goede arbeidsvoorwaarden te garanderen voor de vele mensen die in de postsector werkzaam zijn. Deze wijziging van de Postwet sluit aan bij de ideeën van de ChristenUnie over arbeidsvoorwaarden, zoals net verwoord. De staatssecretaris heeft nu een stok achter de deur om corrigerend op te treden als de sector er niet uitkomt. De positie van de werknemers wordt dus niet uitsluitend aan de markt zelf overgelaten, doordat nu de belangen van de werknemers goed zijn gewaarborgd. Daarnaast juicht de ChristenUnie het toe dat er een onderzoek komt om te bezien, of de sociale bescherming van postbezorgers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht, in de huidige wet- en regelgeving voldoende is geregeld. Bij onvoldoende sociale bescherming zal volgens de staatssecretaris generieke regelgeving worden aangescherpt. Ook de toezegging dat de Arbeidsinspectie actief zal toezien op de Wet op het minimumloon en uitbuiting krachtig zal tegengaan, heeft uiteraard onze goedkeuring. Ik hoor graag van de staatssecretaris, wanneer het onderzoek zal zijn afgerond, en wanneer de Kamer de resultaten tegemoet kan zien. Met de nota van wijziging van de staatssecretaris is in ieder geval onze laatste zorg inzake de Postwet weggenomen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Het is te prijzen dat u voor het amendement-Crone bent, een amendement dat draait om de tegenstelling tussen arbeidscontract en opdrachtovereenkomst. Is het komen tot arbeidscontracten voor uw fractie cruciaal? Als die er niet komen, is dat dan voor u sociaal onaanvaardbaar? De staatssecretaris spreekt daar ook over, zonder helder aan te geven wat dat precies betekent.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
De bedoeling van het amendement is dat er een stok achter de deur is om de sociale partners aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarnaast gaat de Arbeidsinspectie strikt toezien op naleving van de Wet op het minimumloon.
Er is ook sprake van een onderzoek om na te gaan of het allemaal goed geregeld is wat betreft de opdrachtovereenkomst. Ik meen dan ook dat deze nota van wijziging in voldoende mate tegemoetkomt aan de zorg die wij hadden.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
U zegt in feite dat de ChristenUnie ervan uitgaat dat er arbeidscontracten worden gesloten. Als de sociale partners er onverhoopt toch niet uit zouden komen dan wel dat er sprake is van niet goede arbeidscontracten en van te veel ruimte voor de opdrachtovereenkomsten, gaat u dus ingrijpen?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
In de wet is opgenomen dat er een maatregel van bestuur kan worden genomen. De Kamer kan zonodig dus aandringen bij de staatssecretaris om daartoe over te gaan.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari