Overleg over de belastingdienst

19-04-2007 10:10 19-04-2007 10:10

De heer Cramer (ChristenUnie) constateert dat een groot deel van de
problemen bij de Belastingdienst is terug te voeren naar de uitkering van
toeslagen. Er is sprake van het niet tijdig of niet juist verstrekken van de
kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

Hoewel de heer Cramer beseft dat de Belastingdienst in 2006 veel zaken tegelijk voor de
kiezen kreeg, heeft hij er geen begrip voor dat dit niet te voorzien was en
dat de problemen lijken aan te houden. Wat gaat de staatssecretaris er
aan doen om de malaise bij de Belastingdienst in het algemeen en ten
aanzien van de toeslagenverstrekking in het bijzonder te verhelpen? Een
masterplan is welhaast nodig om dit jaar alles goed te laten verlopen,
maar tot nu toe lijken de problemen ad hoc aangepakt te worden. Heeft de
staatssecretaris de indruk dat hij de processen dit jaar onder controle
krijgt en is hij van plan om met een groot actieplan te komen om de
problemen snel de wereld uit te helpen?

De problemen zijn inmiddels zo groot en langdurig dat de vraag gerechtvaardigd
is of de Belastingdienst de toeslagen nog wel móét willen
uitkeren. Veel mensen zijn afhankelijk van de toeslagen om hun huishoud-
boekje elke maand rond te krijgen. Het gaat hierbij om een maatschappelijk
probleem en niet zozeer om een uitvoeringsprobleem. Leuker kan de
Belastingdienst het niet maken, maar wellicht moet de vraag gesteld
worden of de dienst het überhaupt nog wel kan maken.

Gelet op de geschetste problemen is het opvallend dat de Belastingdienst
ambitieuze plannen heeft voor de toekomst. Zo wordt het belastingformulier
straks op onderdelen vooraf ingevuld. Hoewel voorstander van
het principe om het de klant zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de
heer Cramer wel zorgen over de uitvoerbaarheid van een en ander. Om
automatische invulling te kunnen realiseren is hoofdvereiste dat de gegevens
in de polisadministratie kloppen, hetgeen vooralsnog een groot
zorgpunt is.

In 2006 heeft een audit door het ministerie van Financiën
uitgewezen dat er medio 2006 nog onvoldoende waarborgen waren om
per begin 2007 een volledige en juist gevulde polisadministratie bij het
UWV te realiseren. Kennelijk vertrouwt de staatssecretaris erop dat hij
deze gegevens volgend jaar wel kan gebruiken om de aangifte vooraf in te
vullen. Kan hij garanderen dat er straks geen grotere problemen ontstaan
bij de automatische gegevensinvulling, gelet op de stand van zaken op dit
moment? Is ook hij van mening dat er beter sprake kan zijn van een zorgvuldige
invoering dan van een onzorgvuldige uitvoering?

Het aantal fiscale controles is in 2006 afgenomen ten opzichte van 2005.
Past dit in het fraudebeleid van het kabinet? Verder is opmerkelijk de
berichtgeving dat de Belastingdienst zelf mensen adviseert om elkaars
DigiD te gebruiken voor de ondertekening van de aangifte. Als dit waar is,
kan dan nog gecontroleerd worden of er sprake is van fraude bij de
aangifte? Wat gaat de staatssecretaris überhaupt doen om de toekomstige
problemen met de ondertekening van de aangifte te ondervangen?
In 2006 is het aantal voorlopige aanslagen afgenomen ten opzichte van
2005, terwijl er veel meer aangiften zijn behandeld. Wat is de oorzaak
hiervan en wat zijn de gevolgen hiervan voor de definitieve aanslag?

Nadere gedachtewisseling
Hoewel de heer Cramer (ChristenUnie) het op zichzelf eens is met de
visie van de staatssecretaris ter zake van vereenvoudiging van de
belastingregelgeving, leert de praktijk wel dat niet alle belastingplichtigen
over een kam te scheren zijn, zodat de praktijk weerbarstiger zal zijn.
Verder verzoekt hij de staatssecretaris in het plan van aanpak ook in te
gaan op gevraagde en beoogde ontwikkelingen, zoals de vergroening van
belastingen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari