Verder zien; uitzicht op een nieuw Europees Verdrag

omslag toekomst europa01-06-2007 14:26 01-06-2007 14:26

De ChristenUnie-SGP presenteert haar visie op de toekomst van Europa in de brochure 'Verder zien; uitzicht op een nieuw Europees Verdrag. Met deze brochure wil ze een constructieve bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van Europa door met concrete voorstellen te komen. Hieronder de hoofdpunten uit de brochure.

Naar een nieuw verdrag voor de Europese Unie

• De Nederlandse regering moet binnen de Europese Raad medestanders vinden voor het standpunt dat de Europese grondwet passé is.
• Na twee jaar reflectie moet de Europese Unie in juni 2007 besluiten om over een nieuw verdrag te gaan onderhandelen.
• De EU heeft een nieuw verdrag nodig en geen amendering van het bestaande Verdrag van Nice. Alleen op deze manier kan de verdragsstructuur van de Unie daadwerkelijk vereenvoudigd worden.
• In het nieuwe verdrag hoeft geen preambule te komen. Wanneer de Europese Raad toch besluit een preambule te formuleren, moet daarin expliciet verwezen worden naar de joods-christelijke wortels van Europa.
• De Europese Unie moet tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) toetreden in plaats van de tekst van het Handvest integraal in het nieuwe verdrag op te nemen.

Het interne beleid van de Europese Unie

• In het nieuwe verdrag voor de EU moet expliciet worden opgenomen dat de medisch-ethische eisen gelden van de lidstaat waar de dienst wordt aangeboden.
• Duurzaamheid is een centrale doelstelling, ook binnen het energiebeleid.
• De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met dertig procent gereduceerd zijn ten opzichte van 1990.
• Het energiebeleid wordt een gedeelde bevoegdheid van Raad en Parlement. De lidstaten blijven echter exclusief bevoegd voor de zeggenschap over en exploitatie van energiebronnen en de energiemix.
• Het instellen van een Europese Regelgevende Instantie zal bijdragen aan een beter functioneren van de interne markt voor energie.
• Lidstaten besluiten bij unanimiteit over het Eigen Middelen Stelsel en de meerjarenperspectieven. Landen met een Bruto Nationaal Inkomen van maximaal 80% van het EU-gemiddelde mogen geen nettobetaler worden.
• Lidstaten boven deze grens kunnen nettobetaler zijn, maar hun afdracht mag niet onevenredig hoog zijn ten opzichte van landen met een vergelijkbare welvaart.
• Legale immigratie voor arbeid is mogelijk, maar wel voor een beperkte termijn. Terugkeer van legale immigranten wordt bevorderd door opgebouwde premies mee te geven bij vertrek naar het land van herkomst.
• Het Europees asielbeleid dient meer zijn dan een minimumharmonisatie.
• Zowel het politiële en justitiële beleid als het terrorisme- en veiligheidsbeleid is niet gebaat bij nieuwe bevoegdheidsoverdracht, maar bij intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen de lidstaten.

De grenzen van de Europese Unie

• Zowel de grenzen van de Unie als het proces van toetreding tot de EU behoren verdragsmatig vastgelegd te worden.
• Turkije, Rusland en de Transkaukasus behoren vanwege hun geografische ligging niet tot Europa. Deze landen kunnen daarom geen lid worden van de EU. De relaties met deze landen worden vormgegeven in het Europees
• nabuurschapsbeleid.
• De landen van de Westelijke Balkan zullen binnen het stabilisatie- en associatieproces eerst vooruitgang moeten boeken op substantiële punten voordat zij de status van kandidaat-lidstaat kunnen krijgen.
• Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland zijn Europese landen. Een lid -
• maatschap van de EU willen wij op middellange of lange termijn dan ook
• niet uitsluiten. De komende decennia worden de relaties met deze landen
• uitgewerkt in het nabuurschapsbeleid.

Het externe beleid van de Europese Unie

• Verbodsbepalingen van lidstaten op medisch-ethisch gebied, zoals ten aanzien van abortus, gelden ook voor het Europees ontwikkelingsbeleid.
• Het externe energiebeleid wordt een gedeelde bevoegdheid. De Raad formuleert met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het driejarig mandaat van de Europese Commissie voor de onderhandelingen met
• derde landen. Over energieconflicten wordt met eenparigheid van stemmen beslist.
• De EU voert een actief energiebeleid om de kwetsbaarheid van de Unie te verminderen. Het is daarbij vooral van belang om het aantal landen dat de EU van energie voorziet te vergroten.
• Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Unie heeft drie functies: relaties onderhouden met landen binnen het stabilisatie- en associatieproces, binnen het nabuurschapsbeleid en landen waarmee een strategisch partnerschap is gesloten.
• De post van Hoge Vertegenwoordiger wordt afgeschaft. De werkzaamheden van deze functionaris worden waargenomen door de minister van buitenlandse zaken van het Raadsvoorzitterschap en de eurocommissaris voor externe betrekkingen.

Het bestuur van de Europese Unie

• Het roulerend voorzitterschap wordt vervangen door een triovoorzitterschap van anderhalf jaar, waarin een grote, een middelgrote en een kleine lidstaat zitting hebben.
• De stemmenweging in de Raad wordt gebaseerd op de systematiek van de dubbele meerderheid, waarbij een besluit bij gekwalificeerde meerderheid genomen is indien tweederde van de lidstaten, die tweederde van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen, het voorstel steunen.
• De Europese Commissie omvat maximaal twintig portefeuilles. Iedere portefeuille wordt waargenomen door twee commissarissen. Hierdoor behoudt iedere lidstaat een eigen commissaris.
• Het is institutioneel gezien de meest zuivere weg om de nationale parlementen via de controle op de eigen regeringen het beginsel van de subsidiariteit te laten bewaken.
• De subsidiariteitstoets krijgt vorm door het Europees Parlement de bevoegdheid te geven om reeds bij voorbaat een wetsvoorstel van de Commissie af te wijzen. De nationale parlementen kunnen hun bezwaren
• tegen voorstellen van de Commissie via het Europees Parlement kenbaar
• maken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari